19 ޖޫން

June 19, 2018 38
އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ދާދި ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް މިއަދު ކުރިމަތި ލައްވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 22
ގާސިމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އަލީ ވަހީދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އަލީ ވަހީދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 27, 2018 58
ކޯލިޝަން ނުހެދޭ ނަމަ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ: އަލީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކޯލިޝަނެއް ނުހެދޭ ނަމަ، އޭގެ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޕާޓީއާ...

26 މެއި

May 26, 2018 39
ގާސިމަށް އެންމެ އިސް ތާޖު ހައްގު: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑު ހައްލުކޮށް ދެވޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކަމަށާއި ގާސިމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް "ތާޖު" ހައްގު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ...

May 26, 2018 24
އަލީ ވަހީދު މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 16
"އިންތިހާބު މާ ފަސޭހަކޮށްލައިފިއްޔާ ލަނޑެއް ލިބިދާނެ"

މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތްތައް މާ ފަސޭހަކޮށްލައިގެން ތިބެއްޖެ ނަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލަނޑެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 33
އިންސާފުވެރި ޕްރައިމަރީއަކަށް ދެވޭނީ ކިހިނެއް؟

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަދަން އެ ޕާޓީން ބޭނުންވާ ގާސިމް އިބްރާހީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު އެ ވިދާޅުވީ، އެއް ބަޔަކަށް، ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެކެވެ. އެއީ އިދިކޮޅު...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 68
"އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރަށް އެންމެންގެ އެހީ ބޭނުންވޭ"

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ހަމަ މަގަށް ގެނުވައި، ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 27
ގާސިމާ ބައްދަލުކުރަން ޖަމީލާއި އަލީ ވަހީދު ޖަރުމަނަށް

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ޖަރުމަނުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 25
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހާލަތާ މެދު އެމެރިކާ ސަފީރުގެ ބަސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 150 ދުވަސް ވުމުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު އިސް ހުރިހާ ލީޑަރުންހެން މި ވަގުތު ތިއްބެވީ ޖަލުގައި ނުވަތަ އަރުވާލެވިގެން ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 61
"ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދިދާނެ"

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅުން ނެރެން ޖެހޭނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަަށާއި އެފަދަ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދަން ސިކުންތުކޮޅެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 83
އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ތިޔައީ ޒައީމޭ ޖަހާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ތިއީ ޒައީމޭ" އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ޖަހާ ވަރަށް ކަންކަން އަދި ނުދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 87
މައުމޫންގެ އާއިލާ އަށް އަލީ ވަހީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން އިސްލާހީ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާއިރު، ސަރުކާރުގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަކީ އެ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އިޚުލާސްތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ރޭ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 21
ފުރަތަމަ ނަތީޖާއިން ހަސަނަށް 14،457 ވޯޓު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާއިން އޭނާއަށް 14،457 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

February 10, 2017 12
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުކުރާ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީން ހުސްވެފައިވާ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ހަސަން ލަތީފް އިންތިހާބުކުރަން ބާއްވާ ވޯޓު ލުން މިއަދު މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ އިތުރުން...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 21
ޖަމީލާއި އަލީ ވަހީދާ، އުމަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 111
އިދިކޮޅު ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ "ތިމަން މަނިކުފާނު"

ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު، އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ވެދާނެ ކަމާ މެދުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަ ކުރައްވާނެ...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 5
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް ބަލަކް އެނބުރި އަންނަނީ؟

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ އެކު ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނެވުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ވަހީދު (ބަލަކް) އެނބުރި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް އަންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 7
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީ އަށް ޗެއާޕާސަނެއް ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބު، އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

January 11, 2017 26
އިންތިޚާބަކީ ކުޅިގަނޑެއް، ގެއްލުން ބޮޑު: އަލީ ވަހީދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަމުގައި ކުޅޭ "ކުޅިގަނޑެއްގައި" ބައިވެރިވުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުން މާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 9
ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ހަސަން ލަތީފް އެކަނި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިއްޔެ ހަމަވި އިރު، އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ހަސަން ލަތީފް އެކަނި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 6
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުސްވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 19
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ކުރިމަތިލައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ހަސަން ލަތީފް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 33
ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)ގެ ނައިބު ލީޑަރު ކަމުން އަލީ ވަހީދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.