28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމު "ޑާލިންސް" ގައި އޭނާގެ މަންމަގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޝެފާލީ ޝާހް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރަބާސްގެ "ރާދޭ ޝާމް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހެންސަލް މެހެތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ކޮމެޑީ "ޝަލާންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ނެޓްފްލިކްސްއެއް ނޫން، ޝާހިދަށް އެމެޒޯންގެ ހުށަހެޅުމެއް

ޝާހިދު ކަޕޫރާ އެކު ނެޓްފްލިކްސް އިން 100 ކްރޯޑްގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއިން އޭނާއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ޑިސެމްބަރު 25 ގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި މި އަހަރު ފަސްކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުން ދަވަނާއި ސާރާ އަލީ ޚާންގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 1
އަމީތާބުގެ އަޑު އެމެޒޯން އެލެކްސާ އަށް

ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެޒޯންގެ އެލެކްސާގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަޑު ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވިދިޔާ ބާލަންގެ ފިލްމު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިދިޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާ އާއި އެމެޒޯން އަގު ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަންގީތު" ގެ ނަމުގައި ޝޯއެއް ހަދަން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެ ކުންފުންޏާ އެކު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަލްޓި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 1
ޑިޖިޓަލްކޮށް ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ގޯހެއްނޫން: އަމީތާބް

ފިލްމުތައް، ސިނަމާތަކުގެ ބަދަލުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލިޒްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ކުރަންވީ ކަމަކީ އާ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާކިޔުން ކަމަށް އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 1
"ޕާޓަލް ލޯކް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ވެސް ހަދާނެ

މި މަހުގެ 15 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފެށި ވެބް ސީރީޒް "ޕާޓަލް ލޯކް" އަށް ލިބެމުން އަންނަނީ ކުރިން އުންމީދު ވެސް ކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ކަމަށާއި އޭގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ވެސް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް އެމެޒޯނަށް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ފިލްމުތައް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވެން ނެތުމުން، ބަތަލާ ވިދިޔާ ބަލަންގެ ފިލްމު "ޝަނުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020
"ލޫޑޯ" އާއި "ޖުންދު" އެމެޒޯން އަށް ވިއްކާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންއާ އެކު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، އަލުން ހުޅުވޭނެ އިރެއް ވެސް ނޭނގޭތީ މި އަހަރު ރިލީޒްކުރަން އޮތް ދެ ފިލްމެއްގެ ޑިޖިޓަލް ރައިޓްސް ޓީ ސީރީޒުން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020
ސައިފްގެ ވެބް ސީރީޒް "ދިއްލީ" މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން ކުޅުނު ދެވަނަ ވެބް ސީރީޒް "ދިއްލީ" ގެނެސްދޭނީ މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް އޭގެ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަރަފު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020
އަނުޝްކާގެ ވެބް ސީރީޒެއް އެމެޒޯނަށް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ވެބް ސީރީޒެއް އަންނަ މަހު އެމެޒޯން ޕްރައިން ވީޑިއޯ ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
"ބޫތު" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރިލީޒްކުރި ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު-ޕާޓް ވަން: ދަ ހޯންޓެޑް ޝިޕް" އެމެޒޯން ޕްރައިން ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރަށް ރީތި ލަވަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އާ ލަވައެއް ވީޑިއޯއާ އެކު ހަދައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
އަކްޝޭގެ "ދި އެންޑް" ތިން އަހަރަށް ދެމިގެން ދާނެ

ދާދި ފަހުން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަލަތު ވެބް ސީރީޒް "ދި އެންޑް" އަކީ ތިން އަހަރަށް ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.