16 ޖުލައި

July 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވިދިޔާ ބާލަންގެ ފިލްމު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020
އެމެޒޯން ޕްރައިމްއާ ވާދަ އަށް ވޮލްމާޓް ޕްލަސް

ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެމެޒޯނުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެމެޒޯން ޕްރައިމްއާ ވާދަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ވޮލްމާޓުން "ވޮލްމާޓް ޕްލަސް" ކިޔާ މެމްބަޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
ޓިކްޓޮކް ހުއްޓާލަން އެމެޒޯން އިން އެންގީ "އޮޅުމަކުން"

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ޓިކްޓިކް މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒޯންގް މުވައްޒަފުން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން އަންގައި ފޮނުވި އިންޓާނަލް މެމޯއަކާ ގުޅިގެން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތް ނެރުން އަވަސްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ގޮތުން އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ލިޔުނު ފޮތް "ޓޫ މަޗް އެންޑް ނެވަ އިނަފް: ހައު މައި ފެމިލީ ކްރިއޭޓެޑް ވޯލްޑްސް މޯސްޓް ޑޭންޖަރަސް މޭން" ނެރުން ހުއްޓުވަން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެފައި ވާއިރު، ކުރިން ނެރެން ނިންމި ތާރީހަށް ވުރެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އެ ފޮތް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިދިޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން، އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނިއު ޔޯކްގެ ދަށު ކޯޓަކުން ނެރުނު އަމުރު ބުދަ ދުވަހު، އެ ސިޓީގެ އިސްތިއުނާފު ކޯޓަކުން ބާތިލުކޮށްފި އެވެ.

July 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާ އާއި އެމެޒޯން އަގު ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަންގީތު" ގެ ނަމުގައި ޝޯއެއް ހަދަން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ...

July 02, 2020 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓް އަމުރެއް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔެފައިވާ ފޮތް ނެރުން ވަގުތީ މަޑުޖައްސައިލަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން އަންގާރަ...

30 ޖޫން

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 2
އެމެޒޯން އިން 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޒޫކްސް ގަނެފި

ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުވާ ކާރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ޒޫކްސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގަކަށް އެމެޒޯން އިން ގަނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
އޯޑަރުކުރީ ލޯޝަނަށް، ލިބުނީ ހެޑްސެޓެއް

އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރާ އެއްޗެހީގެ ބަދަލުގައި މުޅިން އެހެން އެއްޗެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާ ކަމެކެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 2
އެމެޒޯންގެ ޕެކޭޖަކުން އަނގޮޓިއެއް ފެނިއްޖާ އަންގާލާތި!

ކަސްޓަމަރަކު އޯޑަރުކުރި އެއްޗެއް ޕެކްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އިނގިލީގައި އޮތް އެންގޭޖްމަޓް އަނގޮޓި އޭގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާތީ އެމެޒޯންގެ މުވައްޒަފަކު އެ ހޯދައިދޭން ކަސްްޓަމަރުންގެ އެހީ އަށް އެދެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 1
ފޮތެއްގެ މައްސަލާގައި ދެ ބިލިއަނަރުން ކޯޅެނީ

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯންގެ އޮންލައިން ފޮތް ފިހާރަ އެމެޒޯންގެ ކިންޑްލް އިން ލިޔުންތެރިޔަކު ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔުނު ފޮތެއް ގަބޫލުނުކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭގެ ލިޔުންތެރިޔާ ފާޅުކުރި ހިޔާލަކާ ގުޅިގެން އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްއާ ދެކޮޅަށް ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ނިކުމެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 1
ޑިޖިޓަލްކޮށް ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ގޯހެއްނޫން: އަމީތާބް

ފިލްމުތައް، ސިނަމާތަކުގެ ބަދަލުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލިޒްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ކުރަންވީ ކަމަކީ އާ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާކިޔުން ކަމަށް އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020
އެމެޒޯންގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ދާއިމީ ކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އެމެޒޯންގެ އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަށް އައި ބޮޑު ޑިމާންޑާ އެކު، އެމެރިކާ އިން ވަގުތީ ގޮތުން ނެގި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ

27 މެއި

May 27, 2020 1
"ޕާޓަލް ލޯކް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ވެސް ހަދާނެ

މި މަހުގެ 15 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފެށި ވެބް ސީރީޒް "ޕާޓަލް ލޯކް" އަށް ލިބެމުން އަންނަނީ ކުރިން އުންމީދު ވެސް ކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ކަމަށާއި އޭގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ވެސް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ރިލަޔަންސްގެ އޮންލައިން ވިޔަފާރި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތް ޓެސްޓްކުރުމަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ރިލަޔަންސުން ރަސްމީކޮށް އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް އެންމެ މަދީ ނެޓްފްލިކްސްގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު، ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މީގެ ކުރިން އިތުރުނުވާ ވަރަށް އިތުރުވެ، ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް ބާރު ބޮޑުވި...

May 25, 2020
އެމެޒޯންގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ގެދޮރުނެތް މީހުންނަށް ދީފި

މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން އެމެރިކާގެ ސިއޭޓްލްގެ ހެޑްކުއާޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އޮފީސް އިމާރާތެއް، ގެދޮރު ނެތް މީހުންގެ ދާއިމީ ބޯހިޔާވައްސަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް އެމެޒޯނަށް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ފިލްމުތައް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވެން ނެތުމުން، ބަތަލާ ވިދިޔާ ބަލަންގެ ފިލްމު "ޝަނުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން...

May 16, 2020 4
ފުރަތަމަ ޓްރިލިނިއަރަކަށް ޖެފް ބެޒޯސް ވެދާނެ

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިނިއަރަކަށް، މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020
"ލޫޑޯ" އާއި "ޖުންދު" އެމެޒޯން އަށް ވިއްކާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންއާ އެކު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، އަލުން ހުޅުވޭނެ އިރެއް ވެސް ނޭނގޭތީ މި އަހަރު ރިލީޒްކުރަން އޮތް ދެ ފިލްމެއްގެ ޑިޖިޓަލް ރައިޓްސް...

May 12, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން އިޓަލީ އަށް 1.5 ބިލިއަންގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިޓަލީގައި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް...

11 މެއި

May 11, 2020
ސައިފްގެ ވެބް ސީރީޒް "ދިއްލީ" މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން ކުޅުނު ދެވަނަ ވެބް ސީރީޒް "ދިއްލީ" ގެނެސްދޭނީ މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް އޭގެ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަރަފު ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020
އޮންލައިންކޮށް ގަނެވުނީ ބޮލަށް ވުރެ ބޮޑު އެއާޕޮޑެއް

އޮންލައިންކޮށް ގަންނަ އެއްޗެހި ލިބޭ އިރު، އޯޑަރުކުރި އެތި ނޫން މާ އާދަޔާހިލާފު އެއްޗެހި ލިބުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކިތަންމެ ކަމެއް އެމެޒޯނުން ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން މިހާތަނަށް ތަޖުރިބާ ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ.