03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 1
ޖެފް، އަނެއްކާވެސް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް އަށް އަލުން ލިބުނާތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އެ މަގާމު އޭނާ އަށް ގެއްލި، އަލުން އަނެއްކާ ވެސް އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ކުޑަކުދިންގެ ސްމާޓްގަޑިތަކެއްގައި ސެކިއުރިޓީ މައްސަލައެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމެޒޯން އިން ވިއްކާ ސްމާޓްގަޑިތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 4
ބިލް ގޭޓްސް އަލުން އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮތް، އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓް ކުންފުނީގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި، ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މަގާމަށް ވެއްޓުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަށް ވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
އެމެޒޯން ކިންޑްލް ކުޑަކުދިންނަށް

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް، ކިންޑްލްގެ އާ ވައްތަރެއް، އެމެޒޯން އިން އުފައްދައިފި އެވެ. ކިޔުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާކުރާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ފޮތުގެ ބަދަލުގައި، ކިންޑްލް ކަހަލަ "އީބުކް ރީޑާ"އެއް ކުޑަކުދިންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މުޅިން ރަނގަޅު ވިސްނުމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
އެމެޒޯންގެ 30،000 ވަޒީފާ އަށް 200،000 މީހުން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު، ކުރިމަތިލި އެތައް ހާސް މީހުންނާ އެކު އެ އެކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތް މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 2
އަގު ހެޔޮ އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް، ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ފެށުން

އެޕަލްގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް، އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް ތައާރަފްކޮށް އަގު ހެޔޮކޮށްލުމާ އެކު ސްޓްރީމިން ސާވިސްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
އެމެޒޯން އިން ވެސް ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލަނީ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް، އަންނަ މަހު އިންޑިއާ އިން ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށަން ނިންމައި، ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަން އޮންލައިން ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އެންގުމާ...

September 06, 2019 1
އަތުގެ އިޝާރާތުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދަނީ

އެމެޒޯންގެ ދަށުން ހިންގާ ސުޕަމާޓް ކުންފުނި ހޯލް ފުޑްސްގެ އައުލެޓްތަކުގައި ކަސްޓަމަރުން ފައިސާ ދައްކަން، ތަފާތު ޓެކްލޮޖީއެއް ބޭނުންކުރަން ނިންމައި، ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
އެމެޒަންގެ އަލިފާން ނިއްވަން ބްރެޒިލް ސިފައިން ފޮނުވަނީ

ސައޮޕޯލޯ (އޮގަސްޓް 24) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަންގަލި، އެމެޒަންގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ބްރެޒިލް ސިފައިން ނެރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނަރޯ އަމުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 24, 2019 10
ރައީސްގެ ގޮވާލުން: އެމެޒަން ޖަންގަލި ސަލާމަތްކޮށްދީ!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަންގަލި، އެމެޒަންގައި ރޯކޮށް އަންދަމުން ދާތީ އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ދުނިޔެއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

August 24, 2019
އެމެޒޯންގެ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތް އިންޑިއާގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތް އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 1
އެމެޒަންގެ އަލިފާންގަނޑު: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަމަކަށް

ސައޮޕޯ (އޮގަސްޓް 23) - ބްރެޒިލްގެ އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ މައްސަލައަކަށްވެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019
ސިރީ ގާތު ދައްކާ ވާހަކަތައް މިހާރު އަޑެއް ނާހާނެ

އެޕަލްގެ ވާޗްއަލް އެސިސްޓަންޓް "ސިރީ" ގާތު ކަސްޓަމަރުން ދައްކާ ވާހަކަ އެޕަލް އިން އަޑު އަހާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެކަން މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
އެމެޒޯން، އެޕަލް، ފޭސްބުކް އަދި ގޫގުލް ތަހުގީގުކުރަނީ

އެމެރިކާ އަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ، އެމެޒޯން، އެޕަލް، ފޭސްބުކް އަދި ގޫގުލް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި މާ ބޮޑަށް ފުޅާވުން ބިރަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ. އެހެންވެ، އެ ކުންފުނިތައް ހިންގާ ގޮތް ބަލައި، ތަހުގީގުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުންޏެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 3
ސިރީ ގާތު ދައްކާ ވާހަކަ މުވައްޒަފުން އަޑުއަހާ: އެޕަލް

ދިރުމެއް ނެތް ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްތަކުން ގޭތެރެ ފަޅުފިލުވައިދެމުން ދާއިރު، އެންމެން ތިބެނީ ވަރަށް ވެފަ އެވެ. އެއާ ކުރާ "ކޮންމެ" ސުވާލަކަށް، ޖެހިލުމެއް ނެތި ދޭ ޖަވާބުތައް އަޑުއަހަން އެކަހެރިވާން ޖެހޭ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހީކުރަނީ ވާހަކަ ދެކެވެނީ ދިރުމެއް ނެތް އެއްޗަކާ ކަމަށެވެ. ދެކެވެމުން ދާ ވާހަކަތަަކަށް...

20 ޖުލައި

July 20, 2019
"ޖެކް ރީޗާ" އަށް އެމެޒޯންގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ރީޗާ ކިޔާ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލު ޓޮމް ކްރޫޒް ކުޅުނު "ޖެކް ރީޗާ" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުން އޭނާ ދެން ނުފެންނާނެކަން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ކެރެކްޓާ އަށް އަސްލު ފިޓްވާން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ކްރޫޒް އިސްކޮޅުން ކުރުވުމެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 3
ބިލް ގޭޓްސް އަށް އިތުރު ވެއްޓުމެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ގޮތުގައި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ހިފެހެއްޓި ބިލް ގޭޓްސްގެ މިލްކިއްޔާތު ދަށްވެ، ދެވަނަ އަށް ވެއްޓިފައި އޮންނަތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް ސޮއްސާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
"ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ސީރީޒަށް ޑައިރެކްޓަރެއް

ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޖެކްސަންގެ ކާމިޔާބު ފެންޓަސީ/އެކްޝަން ފިލްމް "ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ވެބް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކަށް އެރީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައެެއް ނެތެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
އެމެޒޯންގެ ޑެލިވަރީ ޑްރޯން ހިދުމަތަށް ނުކުންނަނީ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭ ޑްރޯން ޓެސްޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މި ހިދުމަތް އުތުރު އެމެރިކާގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 3
މެކެންޒީގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޚައިރާތަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ ގާތުން ވަރިވި މެކެންޒީގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޚައިރާތަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019
"ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ގެނެސް ދޭން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
އެމެޒޯންގެ ޑްރައިވަރުން ސެލްފީ ނަގަން އަންގައިފި

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯން އިން ކަސްޓަމަރުން ގަންނަ މުދާ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެ ކުންފުންނަށް ކޮންޓްރެކްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ޑެލިވަރީ ޑްރައިވަރުން މަކަރު ހަދާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޑްރައިވަރުން ސެލްފީ ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
މައިކްރޮސޮފްޓް މިހާރު ދުވަނީ ވާދަވެރިންގެ ފަހަތުން

މައިކްރޮސޮފްޓަށް މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް އާ ކަމެއް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ސާފަސް މަރުކާގެ ނޯޓްބުކްތަކަށް ފަހު، ހާޑްވެއާ އަކީ ވެސް އެ މީހުންނަށް އޮޅުކުރަން އެނގުނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓަށް މިހާރު ކުރެވޭހާ ވެސް ކަމަކީ ކޮޕީކުރެވޭތޯ ބެލުމެވެ. ވާދަވެރިންގެ ފަހަތުން ހިނގުމެވެ.