27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޯއެސް އަށް 10 އަހަރު

ގޫގުލް އަށް އެޗްޓީސީ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކުންފުންޏެކެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ނުހެދި، ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވާ ހިސާބުގައި އޮތަސް، އެޗްޓީސީ ކޮޅަށްޖެހޭތޯ ގޫގުލް ބުރަ މަަސައްކަތްތަކެއް ކުރެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ، މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް އޯއެސް، ކޮޅަށްޖެހުމުގައި އެޗްޓީސީން ގޫގުލް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018
އެންޑްރޮއިޑް ޕައި: ވަންޕްލަސް ސްޓައިލް

ވަންޕްލަސް ފޯނުތައް ހިންގަނީ "އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސް" އިން ނެވެ. އެ މީހުން އެކަމަކު އެ އަށް ކިޔަނީ "އޮކްސިޖަން އޯއެސް" އެވެ. ބިންގަލަކީ އެންޑްރޮއިޑް ނަމަވެސް، ވަންޕްލަސް ފޯނުތަކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސް އަށް ގެނެވެ އެވެ. އޮކްސިޖަން އޯއެސް ކިޔާ ސަބަބަކީ މިއީ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
ވަންޕްލަސް 6ޓީ ގައި ހެޑްފޯން ޖެކެއް ނުއިންނާނެ

ބާރުގަދަ ފޯނެއް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަޖުރިބާކުރުމަށް ހެޑްފޯން ޖެކަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް، ވަންޕްލަސްގެ ސީއީއޯ، ޕީޓެ ލޯ ވިދާޅުވި ފަހުން އަދި އަހަރު ދުވަސް ނުވެ އެވެ. އޭނާ މިހާރު ވިދާޅުވަނީ ސްމާޓްފޯނެއްގެ ހައިބަތު ދައްކާލަން، އަތުޖެހުނުހައި އެއްޗެއް ފޯނުގައި ހިމަނަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
ޕިކްސެލް ފޯނުތަކުގައި ފާސްޓް ޗާޖިން މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ

ގޫގުލް "ޕިކްސެލް އެކްސްއެލް" ފޯނުތައް ފާސްޓް ޗާޖްކުރުމުގައި ކޫސަނި މައްސަލަތައް، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދިމާވެ އެވެ. "ޕިކްސެލް/އެކްސްއެލް 2016" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް އުޅެނީ ކަންތައްގަނޑެއް ލައިގަނެގެންނެވެ. އެންޑްރޮއިޑް 9 ޕައި އަށް އަޕްޑޭޓްކުރުމުން ފާސްޓް ޗާޖްނުވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 2
އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ ފޯރި މާ ގަދަ

ސާވޭކުރަނީ ހާލަތު ދެނެގަންނާށެވެ. ކަމެއް ހިނގާ ގޮތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަށް ދާ ގޮތް ބަލާށެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެއް ފަޅިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ކުޅޭއިރު، އަނެއް ފަޅިން ކުޅެނީ އައިފޯނުތަކެވެ. މި ދެ ބައިން ކުރެ ފޯރިގަދައީ ކޮންބައެއްގެ މެދުގައިތޯ ބެލުމަށް ޕީސީ މެގުން ކުރި ސާވޭއެއްގައި، އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
އެންޑްރޮއިޑް "ޕީ" އަށް ނަންކިޔައިފި

އެންޑްރޮއިޑް 9.0 ނެރެފި އެވެ. ކޯޑް ނަމަކަށް އެންޑްރޮއިޑް "ޕީ" ކިޔައިގެން އުޅެފައި، މިހާރު ވަނީ ނަން ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ "އެންޑްރޮއިޑް ޕައި" އެވެ. ގޫގުލް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް، އެންޑްރޮއިޑްގެ އެންމެ ފަހު އަދަދަށް ކިޔާ ނަމަކީ މި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
ވަންޑްރައިވް އެޕްލިކޭޝަނަށް ފިންގާޕްރިންޓް ތަޅު

މައިކްރޮސޮފްޓް ވަންޑްރައިވް އަކީ ގޫގުލް ޑްރައިވް ކަހަލަ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ބޭނުމަކީ ކޮންމެވެސް އެހެން ތަނެއްގައި، އަމިއްލަ ކޮމްޕިއުޓަރު ނޫން ތަނެއްގައި، ފައިލްތައް ރައްކާކުރުމެވެ. މައިކްރޮޮސޮފްޓް ވަންޑްރައިވް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މައިކްރޮސޮފްޓް ސާވާތަކެވެ. ގޫގުލް ޑްރައިވް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ގޫގުލް ސާވާތަކެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018
ވާވޭ ދެކެ ވީއެލްސީގެ ޑިވެލޮޕަރުން ރުޅި އަތުވެއްޖެ

ވާވޭއިން އަލަށް ނެރެގެން އުޅޭ ބައެއް ފޯނުތަކަށް، "ވީއެލްސީ މީޑިއާ ޕްލޭޔާ" ނޭޅޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ވީއެލްސީ ޑިވެލޮޕަރުން ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެކެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 1
އީޔޫއާ ހެދި އެންޑްރޮއިޑަށް އަގުނަގަން ޖެހިދާނެ

ސްމާޓްފޯނެއް ގަންނައިރު ހުންނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކަކީ ސަބަބެއް ނެތި އަޅާފައި ހުންނަ އެޕްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ގޫގުލް އިން ބުނެފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ މީހުން އަތުން އުޖޫރައެއް ނުނަގަނީ މި ބުނި އެޕްލިކޭޝަންތައް އެ ގޮތުގައި ހުރުމަށް އިންކާރުނުކުރާތީ ކަމަށް ވެސް ގޫގުލް އިން ބުނެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018
ޓްރޫކޯލާ އިން ކޯލް ރެކޯޑްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޓްރޫކޯލާ އިން ކޯލް ރެކޯޑްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. މިއީ ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ޓްރޫކޯލާ ހުއްޓާލުމަށް ފަހު، ޓްރޫކޯލާ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނަށް އާ ފީޗާތައް އިތުރުކުރަން ޑިވެލޮޕަރުން ކުރި މަސައްކަތެކެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
މައިކްރޮސޮފްޓް އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓަށް

މައިކްރޮސޮފްޓް މަރުކާގެ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް ދާދި އަވަހަށް ފެނިދާނެ އެވެ. މި ވާހަކަތައް މިހާރު ވަނީ އިންޓަނެޓަށް ތިލަވެފަ އެވެ. މި ބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް މަރުކާގެ ވިންޑޯޒް ފޯނެއް ނޫނެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެކެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 8
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ގޫގުލް އަށް އިންޒާރުދީފި

އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމުން ހިންގާ ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރުމުގެ ކުރިން، "ގޫގުލް ކްރޯމް" އަދި "ގޫގުލް ސާޗް" އަޅަން، ގޫގުލް އަށް މަޖުބޫރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ބުނެފި އެވެ. ގޫގުލް އިން އެ ގޮތަށް ކަންތައްކުރާ ނަމަ އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރަން ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ކަމަށް އިޔޫ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 3
އައިފޯނަށް ޑުއަލް ސިމް ސަޕޯޓް

ޗައިނާގައި މޮބައިލް ފޯނު ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ވުރެ އައިފޯނުގެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވެ. އައިފޯނު ދޫކޮށް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް ގިނަ މީހުން އިޚްތިޔާރުކުރަނީ، ދެ ސިމް ބޭނުންކުރުމަށް ކަމަށް އެ މީހުން ދެކެ އެވެ. އައިފޯނުގައި ދެ ސިމް ބޭނުންނުކުރެވުމަކީ ވިޔަފާރި އަށް އެޅިފައި އޮންނަ ހިޔަންޏެއް ގޮތުގައި އެ...

29 ޖޫން

June 29, 2018
ޓްރޫކޯލާ ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ހުއްޓާލައިފި

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ބަދުނަސީބަކީ، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެޕްލިކޭޝަން ނެތުމެވެ. ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދަން ޑިވެލޮޕަރުން ވެސް ބޭނުންނުވުމެވެ. ސަބަބަކީ މާކެޓްގައި ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތުމެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 1
ޔުނިކޯޑުގެ އާ އަދަދާ އެކު އިމޯޖީ ތަލަވަނީ

ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުތަކުގެ އިސް ބަހާއެއް ކަމަށްވާ ޔުނިކޯޑުގެ 11 ވަނަ އަދަދު މިއަދު ނެރޭނެ އެވެ. އެއާ އެކު އިމޯޖީ އާއިލާ އަށް މެންބަރުންތަކެއް އިތުރުވާނެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 1
ވެއާ އޯއެސް ސްމާޓް ގަޑިތަކަށް ކުއަލްކޮމް ޗިޕް ހަދަނީ

ގޫގުލް ވެއާ އޯއެސް ސްމާޓް ގަޑިތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ މާ ގިނަ ޗިޕްތަކެއް ނެތެވެ. އޮތް ހަމައެކަނި އިޚްތިޔާރަކީ "ސްނޭޕްޑްރޭގަން ވެއާ 2100" ޗިޕް އެވެ. އެ ޗިޕްތަކަށް މާ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ވެއާ އޯއެސް ގަޑިތަކުގައި ޒަމާނީ އިތުރު ފީޗާތައް ހިމެނުމަށްޓަކައި ޗިޕްތައް އާކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ކިޔުނު ފާޑުކިޔުންތަކަށް...

02 މެއި

May 02, 2018 2
ވާވޭ އިން އަމިއްލަ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ

އީރާނަށް ދަތިކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އެޅި ފިޔަވަޅު ދެމެހެއްޓުމުގައި ޗައިނާގެ ޒެޑްޓީއީ ކޯޕޮރޭޝަނުން އެއްބާރުލުމެއް ނުދިނެވެ. އެ ކަމަށް އޮތް އަދަބަކީ ޒެޑްޓީއީގެ އުފެއްދުންތައް އެމެރިކާ އަށް އެތެރެނުކުރެވުމެވެ. އަދި ޒެޑްޓީއީ ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެމެރިކާ ކުންފުނިތަކުން ބައިތައް އުފައްދައިނުދިނުމެވެ. މި އަދަބު 2025...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018
ވަންޕްލަސް 6 އެނައުންސްކުރުން މޭ 17 ގައި

ވަންޕްލަސް 6 އަތަށް އަރަން ދެން ގިނަ ދުވަހެއް ނުވާނެ އެވެ. ވަންޕްލަސް ޗައިނާ ވެބްސައިޓްގައި ދައުވަތު އާންމުކޮށްފި އެވެ. ވަންޕްލަސް 6 ތައާރުފުކޮށް، ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި އާންމުކުރާ ގައުމަށް ވެސް ވާނީ ޗައިނާ އެވެ. ވަންޕްލަސް އަކީ ޗައިނާ ކުންފުންޏެކެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
އެސްއެމްއެސް "މަރާލަން" ގޫގުލް ނިކުމެއްޖެ

މޯބައިލް ފޯނާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާކުރަން ފެށި ތަފާތު ކަމަކަށްވީ އެއް ފޯނުން އަނެއް ފޯނަށް މެސެޖު ފޮނުވުމެވެ. މި ޝޯޓް މެސެޖް ސާވިސް (އެސްއެމްއެސް) އަކީ މި ޒަމާނުގެ މުއާސަލާތު ކުރުމުގެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ގޫގުލް އިން މިހާރު ވަނީ އެސްއެމްއެސްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މެސެޖިން ސާވިސް އެއް އުފައްދައި...

24 މާޗް

March 24, 2018
"ވެއާ އޯއެސް" އަށް ނަން ބަދަލުކުރީ ކީއްވެ؟

އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ގަޑިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް، މީގެ ކުރިން ޚަބަރު ސުރުޚީތަކަކަށް ނާރަ އެވެ. އެކަމަކު، އެންޑްރޮއިޑް ވެއާގެ ނަން، ވެއާ އޯއެސް އަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ނަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޯރަމްތަކުގައި އަންނަނީ ސައްލާކުރަމުންނެވެ. އެއީ ގޫގުލް އިން ކީއްވެ ކުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟