08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 1
ނަޑާލް ކެޓުމުން މަރޭ އަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (އޮކްޓޫބަރު 8) - ޗައިނާ އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ޖާގަ ހޯދިއިރު، ކުއާޓާ ފައިނަލުން ސްޕެއިނުގެ ރަފައެލް ނަޑާލް ކަޓައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަކީ އަބަދުވެސް ޓާގެޓެއް: މަރޭ

ބެއިޖިން، ޗައިނާ (އޮކްޓޫބަރު 5) - ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޓެނިހުގެ ފިރިހެން ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ އެރުމަކީ ޓާގެޓެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
މުބާރާތުން ކެޓުމުން މަރޭ އަށް ގޯސްވީ ރެފްރީ

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ޔޫއެސް އޯޕަންގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީ އަތުން ބަލިވީ ރެފްރީގެ ގޯސް ނިންމުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިނގިރޭސި އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 1
ބަލިނުވެ މަރޭ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް

ސިންސިނާޓީ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 22) - މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މަރޭ ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑަށް ނިމުން ގެނެސް ކްރޮއޭޝިއާގެ މަރިން ސިލިޗް ސިންސިނާޓީ މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016
ރަން މެޑަލް ދިފާއުކޮށް މަރޭ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 15) - އޮލިމްޕިކްސް ޓެނިސް އިވެންޓުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ރަން މެޑަލް ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ހޯދައި ސްކޮޓްލެންޑަށް އުފަން އެންޑީ މަރޭ އިނގިރޭސިން ފަހުރުވެރިކޮށްދީފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
މަރޭ: ރަން މެޑަލް ދިފާއު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 1) - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި ފަށާ އޮލިމްޕިކްސްގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ރަން މެޑަލް ދިފާއުކުރުމަށް ކަމަށް ސްކޮޓްލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 1
ވިމްބަލްޑަން ތަށި މަރޭ އަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ހާއްސަ

ލަންޑަން (ޖުލައި 11) - މި ފަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމަކީ ޓެނިސް ކެރިއަރުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިޔަސް އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކާމިޔާބީ ކަަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016
ޖޮކޮވިޗް ފްރެންޗް އޯޕަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖޫން 6) - ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.