22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 5
ބިމެއް ދިނުމުން ކުރީގެ ކައުންސިލަރަކަށް ދައުވާކުރަނީ

ގދ. ތިނަދޫން އެމްޑީޕީއަށް ބިމެއް ދޫކުރި މައްސަލާގައި އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ...

August 22, 2016 9
ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން އީދަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކުރަން އުޅެފި

އަންނަ ބޮޑު އީދަށް ރަށުތެރެ ރީތިކޮށް، ކުޅިވަރުތައް ކުޅެން ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ގާތްގަނޑަކަށް ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެކަން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 1
މައުމޫން ދެއްވި ލޯނު ފަސްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޚާއްސަ އިނާޔަތުގެ ދަށުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ވީއޭއެމް އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަައެއް ތަހުގީގުކުރި އިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބަށް އަސަރު ފޯރާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 26
ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް އޭސީސީ މެމްބަރުން ދިރާސާކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ކުރި ތަހުގީގު ނިންމައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 32
ރައީސް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލާގައި އަދީބާ ސުވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 41
އޭސީސީގައި މައުމޫންގެ މައްސަލައެއް ނެތް

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މައުމޫންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަމުން ނުދާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

July 05, 2016 24
މައުމޫން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރެވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، އޭރުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި މައުމޫން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް...

July 05, 2016 96
މައުމޫން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 29
އޭސީސީ އަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ހޯދަން ހުށަހަޅައިފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް އޭސީސީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން އެ ކޮމިޝަނުން އެޓާނީ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 83
ރިޝްވަތުގެ ތަހުގީގު ކުރާތީ އޭސީސީ އަށް އިންޒާރު ދީފި

ރަށްްތައް ދޫކޮށްގެން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބެއްސެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި މެމްބަރާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ސުވާލު ކުރަން ނިންމުމުން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

June 28, 2016 20
"އޭސީސީގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދޭ"

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ދޭތެރޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ސުލައިމާން މިއަދު ސުވާލުއުފައްދަވައިފި އެވެ.

June 28, 2016 12
އީސީގެ ރައީސް ސުލައިމާނު އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 18
"ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭތޯ ބަލާނަން"

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާއި މައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި ވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 27
އަލީ ހަމީދުގެ އުމުރު ހަގު ކުރި މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އުމުރު ހަގު ކުރައްވައި އައިޑީ ކާޑު ބަދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 20
ބިޑަށް ނުލާ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގަން އޭސީސީން ލަފާ ދީފި

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ބިޑު ކުރުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު އުވާލައި، ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ގޮސްގެން ނޫނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް...

June 23, 2016 4
ވެމްކޯގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް އުފުލުމަށާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު...

19 ޖޫން

June 19, 2016 16
ފަސްޓް ލޭޑީގެ ކަދުރު، ހައްޖު ކޯޓާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން 1000 ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން 50 ކޯޓާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 33
އަލީ ހަމީދު އުމުރު ހަގުކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ނުބެލި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އުމުރު ހަގު ކުރައްވައި އައިޑީ ކާޑު ބަދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނުބަލައި، އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭސީސީން އަންގާފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 97
ފަސް މިނެޓް: މި ފަހަރު ވެސް އަދީބުތޯ؟

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން ކަމުގައި ބުނެވެ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވަންނަން ޖެހޭ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް، ބައެއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބޭނުންކުރި މައްސަލައިގައި މިހާރު ވަނީ...

31 މެއި

May 31, 2016 22
ހިޔާނާތުން އިތުރު ކަމެއް، ފުލުހުންނާ އެކު ތަހުގީގެއް!

މިއީ އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ. ރިޕޯޓް އާއްމުކުރާއިރު ފައިސާ ދައުރުވެފައި ހުރި ގޮތް އެނގޭނެ. ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އާއްމުކުރި އަދަދާ މާބޮޑު...

May 31, 2016 35
ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީނާ ސުވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2016
ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އޭސީސީން މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. މި އިނާމަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 29 ގެ ކުރިން ކުރިމަތިލެވޭނެ އެވެ.