02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 4
އެނބުރި އައިސް މެސީ އާޖެންޓީނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - މިދިޔަ ޖޫން މަހު ކޮޕާ އެމެރިކާ ފައިނަލުގައި ޗިލީ އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ޓީމަށް އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި އުރުގުއޭ އަތުން 1-0 އިން އާޖެންޓީނާ މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 9
މެސީ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައިފި

ބީނޯސް އޭރީޒް (އޮގަސްޓް 13) - ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗަކަށް ބައުޒާ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (އޮގަސްޓް 2) - ހުސްވެފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް ސައޮ ޕައޮލޯގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެޑްގާޑޯ ބައުޒާ ހަމަޖައްސައި، ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަލުން ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އާޖެންޓީނާ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަރްމަންޑޯ ޕެރޭޒް...

23 ޖުލައި

July 23, 2016
ޕޮޗެޓީނޯ އަށް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަން ހުށަހަޅައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 23) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް، ހުސްވެފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ތިން އަހަރު، ތިން ފައިނަލް، މެސީ އަށް ނާކާމިޔާބު!

އީސްޓް ރުތުފޯޑް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 27) - ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ފައިނަލުގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ އަހަރު ޗިލީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވެ، އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމާ އެކު ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭ ލިބުނު ތިން ވަނަ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 3
އެމެރިކާ ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް

ހޫސްޓަން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 22) - ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު 4-0 އިން އެމެރިކާ ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016
މެސީ ރެކޯޑް ލަނޑާ އެކު އާޖެންޓީނާ ސެމީ އަށް

ފޮކްސްބޮރޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 18) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ރެކޯޑް ލަނޑާ އެކު 4-1 ވެނެޒުއޭލާ އަތުން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 1
ކުއާޓާގައި އާޖެންޓީނާ ވާދަކުރާނީ ވެނެޒުއޭލާއާ

ސިއެޓްލް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 15) - ކޮޕަ އެމެރިކާގައި މިއަދު ބޮލީވިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ، އާޖެންޓީނާ ގްރޫޕް އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވެނެޒުއޭލާއާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 2
މެސީގެ ހެޓްރިކުން އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް

ޗިކާގޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 11) - ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން އަރައި 18 މިނެޓުގެ ތެރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ޕެނަމާ 5-0 އިން ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016
ޗިލީ ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ސެން ކްލާރާ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 7) - ކޮޕަ އެމެރިކާގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި އާޖެންޓީނާ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.