30 ޖުލައި

July 30, 2020 17
ދިވެހި ކުއްޖަކު ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން ޕްލޭންކްގައި!

އަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖެއް ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން އިއްޔެ ޕްލޭންކް ހަދައިފި އެވެ.