25 މާޗް

March 25, 2018 2
ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް ޝިފާޒާއި މަރީ އާކޮށްފި

ހާފް މެރެތަން ރޭހެއްގައި އެންމެ ބާރަށް ދުވެގެން މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) އާއި ޝިފާޒް މުހައްމަދު ހަދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިޔާގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ދުނިޔޭގެ ހާފް މެރެތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އެ ދެ ދުވުންތެރިން އާކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
ޖޫނިއާ މުބާރާތުގައި 16 ސްކޫލާއި ނުވަ ކްލަބް

އަންނަ މަހުގެ 26 އިން 29 އަށް ށ. މިލަންދޫގައި އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ 16 ސްކޫލަކުންނާއި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެމްބަރު ނުވަ ކްލަބުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ފަޒީލް އާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މޮރޮކޯގައި މިހާރު ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން އާކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 6
ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ށ. މިލަންދޫގައި

މި އަހަރުގެ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި އަހަރުގެ މާޗު 26-29 އަށް ށ. މިލަންދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
ކޯޗިން ކޯހުގެ އެއް ވަނަ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ދުުވުންތެރިޔާ ހުސެއިން ހަލީމަށް

ލ. ގަމުގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) ލެވެލް އެކެއްގެ އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން ކޯހުގެ އެއް ވަނަ މަގާމް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހުސެއިން ހަލީމް ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 3
ހަތަރު ސިފައިންގެ ދުވުމުގެ ހިތްވަރު: ނަމޫނާއެއް

ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ދުވުންތެރިނެއް ނޫނެވެ. ދެ ވަނަ ކަމަކީ މިއިން ކޮންމެ ދުވުންތެރިއެއްގެ ލަނޑުދަނޑި ވެސް އާންމު ނިސްބަތުން މަތިވުމެވެ. ތިން ވަނަ ކަމަކީ، އެ އުއްމީދު ފުރިހަމަކުރުމުގައި މި ޓީމު ދައްކަމުން އަންނަ ހިތްވަރެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
100 ޕްލަސްގެ ބެރީ އާއި އެކްޓިވް ތައާރަފް ކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ރަހައެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި

ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ސައުތު އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 1
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ބާއްވާ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ފަސްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ހަރަކާތް، މޫސުން ގޯސްވުމުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
އިތުރު ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް އެސްޕީ އަށް ކުރިއެރުމެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންސް (އައިއޭއޭއެފް) ލެވެލް 2 ކޯޗާސް ލެކްޗަރާ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ރާއްޖޭގެ މޫސާ ރަޝީދު (އެސްޕީ) އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
100 ޕްލަސް އިން އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
މިހާރު އެވޯޑްސް: ކުޅިވަރު ތަރިންގެ ފިއެސްޓާ މާދަމާ ހަވީރު މާފުށީގައި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ "ސްޕޯޓްސް ސްޓާސް ފިއެސްޓާ" ކުޅިވަރުގެ ތަރިންނާ އެކު ކ. މާފުށީގައި މާދަމާ ހަވީރު އޮންނާނެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ރަގްބީ ކުޅެނިކޮށް އެތުލެޓިކްސް ތަރިއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކޭޕް ޓައުން، ދެކުނު އެފްރިކާ (ނޮވެމްބަރު 2) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި 17 އަހަރުވީ ދުނިޔޭގެ 400 މީޓަރުގެ ދުވުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހޯދި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސްޕްރިންޓަރު ވޭޑް ވެން ނިއެކާކަށް ސެލެބްރިޓީ ރަގްބީ މެޗެއް ކުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 1
ގައުމީ ތަށި 12 ވަނަ ފަހަރަށް ސިފައިން ހޯދައިފި

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން 12 ވަނަ ފަހަރަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

October 14, 2017 2
މުނާޒް ވިދާލިއިރު ސާއިދު އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ހަސަން ސާއިދާއި އުއްމީދީ ދުވުންތެރިއާ މުހައްމަދު މުނާޒް އަލީގެ ވާދަވެރިކަން ފެނިގެން ދިޔަ އިވެންޓް ކާމިޔާބުކޮށް، ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 1
ފުރަތަމަ ދުވަހު ވިދާލީ ސާއިދާއި ނޭޕާލް ދުވުންތެރިން

އިއްޔެ ފެށި ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ހަސަން ސާއިދު އެއް ވަނަ ހޯދިއިރު، 5000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން އިވެންޓުން ނޭޕާލުގެ ދުވުންތެރިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 5
އެތުލެޓިކްސް ރެފްރީންގެ މަތީ ފާހެއް މުންތަގިމް ހާސިލްކޮށްފި

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) ގެ ލެވެލް ދޭއްގެ ރެފްރީ ފާސް، އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު މުންތަގިލް ހާސިލްކުރުމާ އެކު އޭނާ އަށް ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ރެފްރީކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 4
ޝިފާޒް ގައުމީ މެރަތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ހަތާވީސް އަހަރު ވަންދެން މުގުރައިނުލެވި އޮތް ގައުމީ މެރަތަން ރެކޯޑް އަހުމަދު ޝަރަފް މުގުރާލިތާ ހަ މަސް ތެރޭ ޝިފާޒް މުހައްމަދު ގައުމީ އާ ރެކޯޑެއް ހަދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 1
28 އަހަރުވީ ރެކޯޑް 28 އަހަރުގެ ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ދުވުންތެރިއާ ޑރ. ހުސެއިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެން) 1989 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ރާއްޖޭގެ 10،000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް 28 އަހަރަށް ފަހު ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ރޭ މުގުރާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 33
ސާއިދު: އޭޝިއާގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ވާދަކޮށް ހަތަރު ވަނަ އަށް ރޭސް ނިންމައި، މަތީ ފަންތީގެ ކުޅިވަރަކުން ދިވެއްސަކު ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޯދައިފި އެވެ.