02 ޖޫން

June 02, 2017 3
އޭޝިއާ މުބާރާތުގެ ކުރިން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ކޭމްޕެއް

ކުރިއަށް އޮތް އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް އިއްޔެ ފުރައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 2
ޒުވާން ނާއިލް އޭޝިއާގެ ޔޫތު މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް

ތައިލެންޑުގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ ދުވުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ނާއިލް ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 1
200 މީޓަރު ދުވުމުން ވެސް ސާއިދު ފައިނަލަށް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

May 17, 2017
200 މީޓަރު ދުވުމުން ސާއިދާއި ސަރީސް ސެމީ އަށް

އަޒަރުބައިޖާނުގެ ބަކޫގައި ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދާއި ސަރީސް އަހުމަދު ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

May 17, 2017 1
ރެކޯޑަށް އަމާޒުކޮށް ސިފައިންގެ ޓީމު ކޭއެލް މެރެތަނަށް

ނޭޕާލުގައި ވަރުގަދަ ތަމްރީންތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، ގައުމީ މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ދުވުންތެރިންގެ ޓީމެއް މެލޭޝިއާގެ ސްޓެންޑަޑް...

16 މެއި

May 16, 2017 3
ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: 100 މީޓަރުން ސާއިދު ސެމީ އަށް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

May 16, 2017 2
ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް ޝިފާޒް މުގުރާލައިފި

އަހުމަދު ޝަރަފް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގައުމީ ހާފް މެރެތަން ދުވުމުގެ ރެކޯޑް ހަތް ސިކުންތުގެ ފަރަގަކުން ޝިފާޒް މުހައްމަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 1
ދެ މަސް ނުވަނީސް ފަޒީލް ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ޒައިދު ޝަރީފް ހެދި ރާއްޖޭގެ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ދެ މަސް ނުވަނީސް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން މިއަދު އެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 1
ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އައްޑޫގައި

މި އަހަރުގެ މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް މާޗު މަހުގެ 20 އިން 23 އަށް ސ. ހިތަދޫގައި ބާއްވަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 12
18 އަހަރުވީ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ދުވުމުގެ ތެރެއަށް ނުކުތްތާ އެންމެ ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ 18 އަހަރުވީ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ދުވުންތެރިޔާ ޒައިދު ޝަރީފް މުގުރާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
ސާއިދުގެ ކުރިމަތީގައި އޭޝިއާ އަދި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވުމަށާއި އޭޝިއާގެ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ އުއްމީދުގައި ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ ދުުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ތަމްރީން ހެދުމަށް ޖެމެއިކާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
ދުވާ ހިތް ނުވިޔަސް އެއް ވަނަ: މަރީގެ ހިތްވަރު

ގައުމީ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމް (މަރީ) ހޯދުމަކީ ހައިރާންކުރުވި ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެތުލެޓިކްސްގައި އުޅޭ އޭނާ އަށް ވުރެ މާ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް މަރީ، 41، ކުރި ހޯދީ އެކަމަށް މާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކޮށްގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ފުލް ޓައިމް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ. ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
85 އަހަރުގެ ދުވުންތެރިޔާ، ސައިންސްވެރިންނަށް ރަނެއް

އޭނާގެ ފައިގެ ބާރާއި ފުއްޕާމޭގެ ވަރުގަދަކަމުން ސައިންސްވެރިން ތިބީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އުމުރުން 85 އަހަރުގެ މީހަކާ އަޅާބަލާ އިރު އެޑް ވައިޓްލޮކްގެ ދުވުން ހިމަނަން ޖެހެނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 85 އަހަރު ފުނުއިރު ޓޮރޮންޓޯ ވޯޓާފްރޮންޓް މެރެތަން ރޭސް ތިން ގަޑިއިރާއި 56 މިނިޓް، 34 ސިކުންތުން ނިންމުމަކީ...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 2
އަފާގެ ކާމިޔާބީ އެމްޕީއެލް އިން ފާހަގަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހާސިލްކުރި އަފާ އިސްމާއިލް ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީގެ އަގު، އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމް ސާއިދާއި އަފާ އަށް

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓަކަށް ހަސަން ސާއިދު އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކަށް އަފާ އިސްމާއިލް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހޮވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 13
ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ރެކޯޑް އޮތީ ނަސީރު އަތުގައިތަ؟

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން 16:31 މިނިޓުން ނިންމައިގެން ހުސެން ފަޒީލް ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަށް ވުރެ އަަވަހަށް ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވެފައި އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެ، ކުރީގެ ދުވުންތެރިޔާ ނަސީރު އިސްމާއިލް، އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނަށް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
ސިފައިންގެ މެރެތަން ޓީމަށް ނޭޕާލުގެ ގައުމީ ކޯޗު

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ދުބާއީގައި ބާއްވާ ސްޓޭންޑަޑް ޗާޓަޑް މެރެތަންގައި ވާދަކުރާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ނޭޕާލުގެ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ކޯޗު ހަމަޖައްސައި ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
އެތުލެޓިކްސް ޓްރެކުގެ 75 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެތުލެޓިކްސް ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގެ 75 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 3
ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ރެކޯޑް ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ޑރ. ހުސެއިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެން) ހަދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން މިއަދު މުގުރާލި އިރު އަންހުންގެ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) އާކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 5
ޝައްމޫންގެ ހުނަރާއި ކާމިޔާބީތައް ފަރުދާވެފައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓޭ ބުނެފި ނަމަ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަކުރެވިގެންދާނީ މަޝްހޫރު ދުވުންތެރިއެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސްގެ މުބާރާތުގެ 26 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެތުލީޓުގެ ގޮތުގައި ހުރީ ޝޮޓްޕުޓާއި ޑިސްކަސް އަދި ޖެވެއިލިން އުކާ ފީލްޑް އެތުލީޓެއް ކަމެވެ. ގައުމީ މުބާރާތުގައި 16 އަހަރު...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 4
ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރު އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި!

އުމުރަކީ 41 އަހަރެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރު ދުވަން އަންނަނީ ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޕޫލުގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް، މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) މި ވަނީ ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. ތިން ރަން މެޑަލާ އެކު ގައުމީ މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހޯދައި އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016
5000 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ފަޒީލާއި މަރީ އަށް

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސްގެ މުބާރާތުގެ 5000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފިރިހެން ރޭހުން އެއް ވަނަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން އަދި އަންހެން ރޭހުން އެއް ވަނަ ރަނާސް މޯލްޑިވްސްގެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ހޯދައިފި އެވެ.