23 މެއި

May 23, 2018 40
ވިސްނާ! ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ބައިވަރު ވާހަކަ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ހުސްކުރުމުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ސިކުނޑި އަށް އައީ މާލޭގެ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. އެއާ އެކު ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް އުފެދުނެވެ؛ "މާލޭގެ ކުލި މި ގޮތަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެގެން" ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން އެ...

19 މާޗް

March 19, 2018 21
ނުވަ ރަށެއްގައި 800 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ޑިޒައިންކޮށް އިމާރާތްކުރާ އުސޫލުން، ނުވަ ރަށެއްގައި 800 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 3
ބީއެމްއެލް އިން ހާއްސަ ސީއެސްއާރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހާއްސަ ސީއެސްއާރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 72
މާލެ - ރާއްޖެތެރެ ބަހުސް ކޮން މިސްރާބަކަށް؟

އެއް ބަޔަކަށް އެއީ ފިތުނައަކެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެ މީހުންނަށް، މާލެ އާއި ރަށްފުށުގެ ފަރަގު އެއީ ނަފީ ނުކުރެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 44
ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްވަރަކަށް ހެދުމުން ތައުރީފުކޮށްފި

މާލެއާއި ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްވަރަކަށް ހެދުމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އިން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 102
ފަޅުކަމާއި ނާއުއްމީދު: މިމީހުންނަށް އޮތީ ކޮން ގޮތެއް؟

ދިރިއުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް އައިޝަތު އިބްރާހީމްގެ ކިބައަކުން ނުފެނެ އެވެ. ސުވާލެއް ކޮށްފިއްޔާ އޭނާ ޖަވާބުދެ އެވެ. އެކަމަކު އެ އުދާސްތައް ބަންޑުންކުރިޔަސް އޭނާގެ ހިތްދަތިކަން ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށް އާއިޝަތު، 47، ނުދެކެ އެވެ. މާޒީގެ ތަޖުރިބާތަކާ ހެދި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 91
ނޫޑްލްސް ތައްޓެއް 165 އަށް، އެންމެން ހައިރާން!

އާދައިގެ ކެފޭއަކުން، ހަ ތަށި ނޫޑްލްސް އާއި އެނަޖީ ޑްރިންކް ދަޅަކާއި ހަތަރު ކޮފީ އާއި ޑޯނަޓަކާއި ތިން ފުޅި ފެނާއި ދުފާއެއްޗެހި ހިމެނޭ ބިލަކަށް، 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަރާފާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބަކީ އާނއެކެވެ؛ ނޫޑްލްސް ތައްޓެއްގެ އަގަކީ 165 ރުފިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ އަރާފާނެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 133
ފްލެޓް: "ގެދޮރެއް ނޫން، ޖަލު ގޮޅިތަކެއް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ "ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ހުޅުމާލެއެއް" ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ދެ އަހަރު ފަހުން 2015ގައި އެ މަނިކުފާނު އިއުލާންކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 70 ޕަސެންޓް، އެންމެ ހުޅުމާލެއެއްގައި ވަޒަންވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދުތައް ހިމެނޭ ޕީޕީއެމްގެ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 62
ކުޅި ސަލާމަތް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެ؟

ކުޅިން ބައެއް ގެއްލުނަސް، އެއާޕޯޓެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެކަމާ މައްސަލަ ޖައްސާނެ މާ ގިނަ ބަޔަކު އެ ރަށަކު ނެތެވެ. ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި ހަރަކާތް ބަލިވީ އެވެ. މޮޅުވީ އެކަމުގައި އެއްވެސް ދުލެއް ނުދިން ސަރުކާރެވެ. އުފާވީ...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 50
މާލެ-ރާއްޖެތެރެ އިން ލިޔުންތެރިއަކު ކިޔައިދޭ ހަގީގަތް

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މާލެ އަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތަސް މީގެ 90 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ދިރިއުޅުނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ނުވަ ޕަސެންޓެވެ. މިއީ ބައެއް މީހުންނަށް މާ މުހިއްމު މައުލޫމާތަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހަގީގަތް އެނގުނު ވަގުތަކީ މުނާ މުހައްމަދުގެ "ހަޔާތުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ސިކުންތުކޮޅެ"ކެވެ. ދެން...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 37
ކުޅި ނުހިއްކާ ވެސް އެއާޕޯޓު އެޅިދާނެ ތިން ތަނެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެއާޕޯޓެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު އެބަ ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ރަށު ކައުންސިލުން ބުނާގޮތުގައި އެ ރަށުގެ "95 ޕަސެންޓް" މީހުން އެއާޕޯޓެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެހެންވީމާ ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް އިހުތިރާމްކުރަމާ ހިނގާށެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ދިމާވާ ހިސާބަކީ މި އެވެ؛ ރަށުގެ މުހިއްމު ކުޅި ހިއްކައިގެން...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 5
ދުވާފަރު ފެން ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރ. ދުވާފަރުފައި ގާއިމްކުރާ ފެން އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 2
ތިނަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް މިރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 6
އާސަންދައިގެ އޮފީހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި

މާލެ އިން ބޭރުގައި އާސަންދައިން ހުޅުވި ފުރަތަމަ އޮފީސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 2
އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ބިލެތްފައްސަށް ކަރަންޓު ދެނީ

ށ. ބިލެތްފައްސަށް މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓު ދިނުމަށް ފެނަކަ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2017 14
ބިލެތްފަހީގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ށ. ބިލެތްފަހީގެ އިންޖީނުގޭގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 9
ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުން

ބ. ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 16
އައްޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އައްޑޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގޭގެ އަށް ބިލް ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ފެނަކައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
މާލެ އާއި ދެ އަތޮޅެއްގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

މާލެ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ލ. އަތޮޅުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޕީއެލްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 34
ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލެއްވާކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނިކޮށް ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޕްލާސްޓަރު އެޅި ޒުވާނާގެ ފައިން ތަންގަނޑެއް ގިރި، އެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާއިރު އެކަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލެއް ވާކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 60
ޕްލާސްޓަރު އެޅި ޒުވާނެއްގެ ފައިން ބައެއް ގިރިއްޖެ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނިކޮށް ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޕްލާސްޓަރު އެޅި ޒުވާނެއްގެ ފައިން ތަންގަނޑެއް ގިރި، އެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިއްޖެ އެވެ.