23 ޖޫން

June 23, 2017
ގާޒީގެ ސައިކަލްގައި ރޯކުރުމުން 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަތިސް ނަމާދަށް ރޭ މިސްކިތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކޯޓުގެ ގާޒީ، ހަސަން ދީދީގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދިވެސް ފާސްކުރަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީން...

22 ޖޫން

June 22, 2017 26
ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ އިހަވަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގަން ތިބި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަ މީހަކު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 22, 2017 12
މިސްކިތުގައި ހުއްޓާ ގާޒީއެއްގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްފި

ފަތިސް ނަމާދަށް ރޭ މިސްކިތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކޯޓުގެ ގާޒީ، ހަސަން ދީދީގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

June 22, 2017 28
ކުދިންނާ އެކު ޒޫނާގެ ރަށު ޗުއްޓީ މާ ހިތްގައިމު

މި އާއިލާގެ އާއްމު ދިރިއުޅުން ވެސް ތަފާތެވެ. މޫދަށް ނުދާ ދުވަހެއް މަދުވާނެ އެވެ. ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތީ އެކަން އުނދަގުލެއް ވެސް ނޫނެވެ. ދިވެހިން އެންމެ ކުރިން އުޅުނު ފަދަ،...

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
ތިން ރަށެއްގައި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހއ. ބާރުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 19
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ބާތިލް: އެލްޖީއޭ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

June 19, 2017 17
ނައިފަރުގައި މާބަނޑު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ޅ. ނައިފަރުގައި މާބަނޑު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 99
އިއްސެ މަރާލިކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ މެކޭނިކް އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) އަށް ހަމަލާދީ މަރާލި ކަމަށް، އެ ގަތުލުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެތަނުގެ ބަންގްލަދޭޝް...

June 18, 2017 43
ބޮޑު ދެ މަރާ އެކު އިހަވަންދޫގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބިދޭސީން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރަހުމް ކުޑަ ދެ މަރާ ގުޅިގެން ބިދޭސީންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް...

14 ޖޫން

June 14, 2017 11
ފުވައްމުލަކު މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި

ފުވައްމުލަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 26
މަސް ނަގަނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ވީޑިއޯ މަޝްހޫރުވެއްޖެ

ށ. ފޭދޫން އާންމުކޮށް މަހަށް ގޮސް އުޅޭ، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅަށް ދަންނަ ކުދި ބައެކެވެ. ދޯނި ދުއްވަން ހުރި ކައްޕަ ފިޔަވައި، ދެން ތިބީ 18 އަހަރު ނުވާ ފިރިހެން ކުދިންތަކެކެވެ....

June 11, 2017 56
ޒުވާން މާބަނޑު އަންހެނަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ

ށ. މިލަންދޫގައި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ކޮޓަރި ބެލިއިރު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 9
އައްޑޫ-ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިމީ ފަށާނީ މިމަހުގެ 15ގައި

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ މި މަހުގެ 15 ގައި ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2017 3
ފުވައްމުލަކުގައި ތުނޑުކުނާ ވިޔަން ދަސްކޮށް ދެނީ

ފުވައްމުލަކުގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތުނޑުކުނާ ވިޔަން ދަސްކޮށް ދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައި، އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން...

07 ޖޫން

June 07, 2017 20
12 ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކަން އެއް ބިލިއަން ޚަރަދުކުރި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 12 ރަށެއްގައި ބިން ހިއްކައި ނިންމުމަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 13
ފުވައްމުލަކު ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް!

ފުވައްމުލަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައް އުވާލައި ސިޓީ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 75 މީހުންގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

June 06, 2017 4
ވަންދޫ މަޝްރޫއު ފެށޭނެ ދުވަހެއް ބުނަން ދަތި: ތޯރިގް

ތ. ވަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް...

June 06, 2017 11
ބޮޑު ކަރަންޓު ބިލެއް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފު ވަކިކޮށްފި

ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލްގައި ބޮޑު އަދަދެއް ޖަހައި، ގެއަކަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގައި ރ. މަޑުއްވަރީ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 89
10 ފަހަރަށް ވޯޓު ލައިގެން ވެސް ރައީސަކު ނުހޮވުނު!

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް ރައީސަކު ހޮވަން ކުރި މަސައްކަތް އެތައް ފަހަރަކު ބޭކާރުވެ، އެންމެ ފަހުން ގޮތް ހުސްވެއްޖެ އެވެ. ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްގައި ދިހަ ފަހަރަށް ވޯޓު ލީ...

June 04, 2017
ނިލަންދޫގެ ދެގެއަކަށް އަދިވެސް މީހުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ފ. ނިލަންދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު ދެ ގެއަށް އަދިވެސް މީހުންނަށް ބަދަލުނުވެވޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން މިއަދު...

01 ޖޫން

June 01, 2017 4
ކޮޅިގަނޑެއްގައި ވައިކަރަދޫ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި ހދ. ވައިކަރަދޫ އަށް ރޭ އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ފަންސާހެއްހާ ދަނޑަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

June 01, 2017 4
ނިލަންދުއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް!

ފ. ނިލަންދު އަށް މިއަދު މެންދުރު ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި، 10 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

June 01, 2017 102
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

‎ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ރިއޯލޯ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއިން ހެދި އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ މަތިންދާބޯޓު މިއަދު ހެނދުނު ޖައްސައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 3
ނަގޫރޯޅީގެ ގެއްލުމަށް ހުޅުވި ފަންޑަށް 66،600ރ.

ކައުންސިލުން ހުޅުވި ފަންޑަށް މިއަދާ ހަމައަށް 66،600ރ. ލިބިފައިވޭ.

29 މެއި

May 29, 2017 18
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތް: އައްޑޫ ކައުންސިލް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާތީ މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 6
24 ގަޑިއިރު ފަހުން ތިމަރަފުއްޓަށް ކަރަންޓު ދީފި

ތ. ތިމަރަފުށީގެ އިންޖީނުގޭގެ ޖަނެރޭޓަރަކަށް ގެއްލުން ދީފައިވާތީ، އެ ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ވީ ފަހުން ރޭ ދަންވަރު އަލުން ކަރަންޓް ދީފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 65
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ވެސް ހަނިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ލިބިގެން ވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުތައް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 25, 2017 16
ކިހާދޫގައި ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ފަސް ކާށި

ބ. ކިހާދޫގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ފަސް ކާށި ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 57
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ތަރާވީސް ނަމާދުގެ އިމާމަކަށް!

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާ އަށް އެ އާއިލާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ދާއިރާ އިިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގުސަދު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ހިތުގައި ބޮޑުވެގެންނެވެ. އަދި އެންމެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ އެންމެ 11 އަހަރެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
ކުޑަހުވަދޫ ތިޖޫރި ފަޅައެއްނުލާ، ފައިސާއެއް ނުގެއްލޭ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިޔަސް، އެއްވެސް ފައިސާއެއް ގެއްލިފައި ނުވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.