24 މެއި

May 24, 2017 52
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ތަރާވީސް ނަމާދުގެ އިމާމަކަށް!

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާ އަށް އެ އާއިލާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ދާއިރާ އިިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގުސަދު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ހިތުގައި ބޮޑުވެގެންނެވެ. އަދި އެންމެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ އެންމެ 11 އަހަރެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
ކުޑަހުވަދޫ ތިޖޫރި ފަޅައެއްނުލާ، ފައިސާއެއް ނުގެއްލޭ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިޔަސް، އެއްވެސް ފައިސާއެއް ގެއްލިފައި ނުވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 11
ތޮއްޑޫ ފަޅޯ ދަނޑުތަކަށް މިިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި އއ. ތޮއްޑޫގެ ފަޅޯ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 118
އައްޑޫ އަށް އެހީވުމަކީ ތަފާތު ނުކުރާ ކަމުގެ ހެއްކެއް

ވިއްސާރާގައި އައްޑޫ އަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 16
މަރާމާތަށް އަމިއްލަ އަށް ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގޭގެ އަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ސަރުކާރުން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް، މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އައްޑު އަށް ފޮނުއްވި ވަފުދުގައި ހިމެނޭ...

May 19, 2017 20
ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހެލްތަށް

އައްޑޫ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އަށް މި ވަގުތު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

May 19, 2017 6
ގެއްލުންވި ގެތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގެއްލުންވެ، ފުރާޅު އެއްލައިލި ގެތަކުގެ މަރާމާތު ކުރިއަށ ގެންދާއިރު، ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ބުނި އެހީ...

18 މެއި

May 18, 2017 10
ނަގޫރޯޅީގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އައްޑޫ ހިތަދު އަށް ރޭ އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވާން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 18, 2017 2
ނަގޫރޯޅީގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް އެހީވާން ފަންޑެއް

އައްޑޫ ހިތަދު އަށް ރޭ ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަންޑެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 7
ހިތަދު އަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ

އައްޑު އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހިތަދު އަށް މިރޭ ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ.

May 17, 2017 49
އެމްޑީއޭ އަށް ދ. އަތޮޅުގައި ނާކާމިޔާބު

ދ. އަތޮޅަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ތާއީދު ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ދަށް ނަތީޖާއާ އެކު މަންޒަރު...

16 މެއި

May 16, 2017
މަޑިފުއްޓާއި ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ވޯޓުލުން ހޮނިހިރުގައި

ތ. މަޑިފުއްޓާއި ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

May 16, 2017 20
ނުބައި ވޯޓަކާ ހެދި މަޑިފުށީ އިންތިހާބު ދެވަނަ ބުރަކަށް

ތ. މަޑިފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް މީހަކަށް ނުބައި ކަރުދާހެއް ދިން ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން އެކަން ބެލުމަށް ފަހު އެރަށު ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން...

14 މެއި

May 14, 2017 12
ކުރިނބީ ވޯޓުފޮށި އަލުން ގުނުމުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީ

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެއްވި ތިން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ވޯޓު އެއްވަރުވެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން، އެ މަގާމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

May 14, 2017 5
ލ. ގަމު ގެއެއްގައި ހުރި ތިން ސައިކަލެއް އަންދާލައިފި

ލ. ގަމު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތިން ސައިކަލެއް ރޭ އަންދާލައިފި އެވެ.

May 14, 2017 7
ހަތަރު ރަށެއްގައި އަންހެން ކައުންސިލަރުންގެ މެޖޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ފިރިހެނުންނާ ވާދަކޮށްގެން އަންހެނުން ކުރި ހޯދީ ހަމައެކަނި ހއ. ކެލާ ކައުންސިލަކުން އެކަންޏަކުން ނޫނެވެ. އެ އަތޮޅު ތަކަންދު އާއި ޅ. ކުރެންދޫ އަދި އއ....

11 މެއި

May 11, 2017 61
ތިނަދޫހޮސްޕިޓަލްގައި ޓީވީއެމް އެކަނި ދައްކަން އަންގައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލްް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޓީވީއެމް ފިޔަވައި އެހެން ޗެނަލްތައް އެޅުވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 121
ހިންނަވަރުގެ ބަދަލު މުޅި ރާއްޖެ އިން ފެންނާނެ: ނާޒިމް

ޅ. ހިންނަވަރުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު، މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި މި ބަދަލު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މުޅި ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 76
ހިންނަވަރުގައި އެމްޑީޕީގެ ނާކާމިޔާބަށް އިބޫގެ ޖަވާބު

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޅ. ހިންނަވަރު މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ "ރަތްލާ ޖެހި އެމްޑީޕީގެ ރަށެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ...

May 09, 2017 1
ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ހިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެ އަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ސާވިސް ޑައިރެކްޓަރޭޓުން ފޯރުކޮށްދެމުންގެން އަންނަ ބެއެއް ހިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެ އަށް ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 7
އައްޑޫ މާރާމާރީއެއްގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖަކު އައިސީޔޫގައި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ގްރޫޕަކުން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ކޯރާޑިއަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި 15 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 5
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މިލަންދޫގައި އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްތަކެއް

ނުވަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. މިލަންދޫގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭ އިންޑޯ ކޮމްޕްލެސްތަކެއް އަޅަން ކިއުވަން މޯލްޑިވްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 20
އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ހަދަން ގެންދިޔަ ތަކެތި ވިއްކާލަނީ

ހއ. އުލިގަމުގައި 100 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ހަދަން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ން ގެންދިޔަ ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި...

April 29, 2017 41
އައްޑޫގެ އިތުރު ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ފަށައިފި

ހިތަދޫގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މިއަދު ހަވީރު މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިފުތިތާހުކޮށް ދެއްވާނެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 10
އެނދި ގޭގެ މީހުންނަށް ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފި

ގދ. ނަޑެއްލާގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެނދި ގޭގައި ދިރިއުޅުނު މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ (50،000ރ.) ދީފި އެވެ.

April 28, 2017 43
ކޫއްޑޫއަށް ނުކިރުވިގެން 50 ޓަނުގެ މަސް އުކާލައިފި

ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ މަސް ކާރުހަނާ އަށް ކިރުވަން ގެންދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 130 ޓަނުގެ މަހުގެ ތެރެއިން ނުކިރުވުނު 50 ޓަނުގެ މަސް އުކާލައިފި އެވެ.

April 28, 2017 1
ނަޑެއްލާ ގެއެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ގދ. ނަޑެއްލާ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ މިއަދު އަނދައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 8
ފެންފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ބަޔަކަށް ދީފި

އދ. ފެންފުށީގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމު ކުރުމަށް 2.2 މިލިއަން ޑޮލަރަށް (34 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލަކީ އެކްސްޕޯޓާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 7
ރައީސްގެ ރ.ބ ދަތުރުފުޅު ދެވަނަފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރ އަދި ބ އަތޮޅަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެއްސެވި ދަތުރުފުޅު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 7
ވިލުފުށީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ހުސައިން ޖަބީން ގޭ ބަންދު ކުރަން ހުކުމް ކޮށްފައިވާތީ، އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 6
ފިޔޯރީ އަށް އެންމެ ފަހުން ކަރަންޓު ދީފި

ގދ. ފިޔޯރީގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޖަނަރޭޓަރު، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ހަލާކުވެ، ކަރަންޓު ދިޔަތާ ދެ ދުވަސް ވާން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ރޭ ފަތިހު ކަރަންޓް ދީފި އެވެ.