12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 3
މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 9
ބަދަލު ދިނުމަށް ކޮމެޓީން ލަފާދޭ އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި

ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބަދަލުދޭން ޖެހިދާނެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި ލަފާ ދިނުމަށް އޮންނަ ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީން އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 4
މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލައި، އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 7
މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލަށް ބޭރުގެ އެކްސްޕާޓެއްގެ އެހީ

މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖްރިބާކާރެއްގެ އެހީތެރިކަން ސަރުކާރުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 18
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް މިއަދު ބަލަނީ

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.