04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 12
ސޫކީ އަށް ދިން ފްރީޑަމް އޮފް އޮކްސްފޯޑް ލަގަބު އަތުލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 4) - މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ސިޓީން ދީފައިވާ "ފްރީޑަމް އޮފް އޮކްސްފޯޑް" ލަގަބު އަތުލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017
އޮކްސްފޯޑް ކޮލެޖުގައި ހުރި ސޫކީގެ ފޮޓޯ ނަގައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖުގައި ހުރި މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީގެ ފޮޓޯ ނަގައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 7
ސޫކީގެ ތަގްރީރަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ފާޑުކިޔުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ސިފައިންދޭ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އިއްޔެ ދެއްވި ބަޔާނާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ފާޑު ކިޔުން އެކަމަނާ އަށް އިތުރަށް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 5
ސޫކީގެ ބަޔާނަށް އެމްނެސްޓީން ހަރުކަށިކޮށް ފާޑުކިޔައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދޭ އިރު ވެސް ގައުމުގައި މާބޮޑު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ދެއްކުމަށް ސްޓޭޓް...

September 19, 2017 14
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ސޫކީ

ނޭޕީޓޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ރޮހިންޖާ މައްސަލައާ މެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖެހިލުންވެ ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 3
ރޮހިންޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސޫކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ސިފައިން އަނިޔާކުރާ އިރު އެ ގައުމުގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ބަހެއް ވިދާޅުނުވެ ހުންނަވާތީ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އެންމެ ފަހުން އެ މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދައްކަން އެކަމަނާ އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 2
ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވަން ސޫކީ އަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މިއަންމާ ސިފައިން ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވަން އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް "ފަހު ފުރުސަތު" އެބައޮތް ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 1
"މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމަކީ ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާ ކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން ކަމަށް...

September 13, 2017 7
ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު ސޫކީގެ އދ. ދަތުރު ކެންސަލްކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 8
މިއަންމާގެ ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މިއަންމާގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނަށް "ގަތުލްއާއްމު" ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 19
އަން ސަން ސޫކީއާ މޯދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލާ އަން ސަން ސޫކީއާ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

September 06, 2017 25
ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނަށް ހިމާޔަތް ދެން: ސޫކީ

ޔަންގޫން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 6
މުސްލިމުންގެ ހިމާޔަތުގައި ސޫކީ ފިޔަޅު އަޅަންޖެހޭނެ

ޔަންގޫން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ ޔަންގީ ލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 6
މިއަންމާގެ މުސްލިމުން ނައްތާލަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން

ޔަންގޫން (އެޕްރީލް 6) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 2
މުސްލިމުން މަރާތީ ސުލްހައިގެ އިނާމުގެ ބައިވެރިން އަޑުއުފުލައިފި

ޔަންގޫން (ޑިސެމްބަރު 31) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލަން އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ 11 ބޭފުޅަކު ގޮވާލައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 2
މިއަންމާގެ މުސްލިމުން މެރުން ސޫކީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 4) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި މުސްލިމުން މެރުން އަން ސަން ސޫކީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 23
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދޭ އިރު ސޫކީ ހިމޭނުން، އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުން

ޔަންގޫން (ނޮވެމްބަރު 26) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގަައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ އިރު ވެސް މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އެއްޗެކޭ ވިދާޅު ނުވެ ހިމޭނުން ހުންނަވާތީ އޭނާ އަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.