13 ޖޫން

June 13, 2020 6
ލުއިތަކާ އެކު، ޓީއެމްއޭގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާއިރު، ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ސަރުކާރުން ލުއިތައް ދިނުމާ ގުޅިގެން ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 3
ލީޑިންގް ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ޓީއެމްއޭ

ދުނިޔޭގެ ލީޑިންގް ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރުގެ އެވޯޑް އަނެއްކާވެސް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
ޓީއެމްއޭގެ 50 ވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން ގެނައި 50 ވަނަ ސީ ޕްލޭނެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ބައިން ކެޕިޓަލުން ގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްގައި މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ އަގު ބޮޑު މުއާމަލާތާ އެކު، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެމެރިކާގެ ބައިން ކެޕިޓަލްއަށް...

December 19, 2017 2
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަން ދެ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ 550 މިލިއަން ޑޮލަރު (8.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ގަންނަން އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކާއި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 31
ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓަކުން ވަައްކަން ކޮށްފި

ރ. ފުރަވެރި ރިސޯޓުގެ ބޭރުގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނަކުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 3
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 7
ވެއްޓުނު ސީޕްލޭންގެ ބައިތައް ނަގައި، ތަހުގީގު ފަށައިފި

ކޮންރެޑް ރިސޯޓުން 12 މީހުންނާއެކު އައިސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވޯޓާ ރަންވޭއަށް ޖައްސަނިކޮށް އަރިއަޅާލައިގެން އިއްޔެ އަޑިއަށް ދިޔަ ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭންގެ ބައިތައް ނަގައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 26
ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލޭ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލެއަށް ޖައްސަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު އަރިއަޅާލައި، ބޯޓުގެ މައިގަނޑު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދޭ، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ބޯޓެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.