30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 14
ޓީއެމްއޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ، ލަންކާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު (77 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
މެގަ އިން އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 4
ގަން-ކޮލޮމްބޯ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާނަން: އިމިގްރޭޝަން

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ގަން-ކޮލޮމްބޯ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަނުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 10
މެގަ ލަންކާ އަށް: ހެޔޮ އަގެއް، ދިވެހި އެއާލައިނެއް

ވައިގެ މަގުން ދަތުރު ކުރާއިރު ވީހާ ވެސް ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ދަތުރުކޮށްލަން އެންމެން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. ދަތުރަށް ފަށާ ހިސާބުން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލާ ހިސާބަށް ދެވެންވެން އަރާމުގައި އިނދެލައިގެން، ނިޔާމަ ދަތުރެއް ނިންމާލުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލެވެ. އެހެންވެ، އެތައް ހާސް މޭލެއްގެ މަތިން ދަތުރުކުރަމުން ދާއިރު ފެންވަރު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
މެގަ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން، މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 18
ވިލާ އިން ހިންގާ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފެންވަރު ބަލައިފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން އަނެއްކާ ވެސް ފަށްޓަވާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
މެގަ އިން މުމްބާއީ އަށް ވެސް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން، މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް ވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 02, 2016 8
މެގައިން ކަނޑާލި މީހުންގެ %80 އަލުން ވަޒީފާ އަށް

ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 3
މެގައިގެ ދިއްލީ ދަތުރުތައް ނޮވެމްބަރު 14 ގައި ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި އިންޑިއާ އަށް ދަތުރު ފަށަން ނިންމައި ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 4
އެއާޕޯޓްގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފަހު މިއަދު ހުޅުވައިިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 10
މެގައިން ލަންކާ އަށް ތިން ފްލައިޓް، 165 ޑޮލަރަށް

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ހަފުތާއަކު ތިން ފްލައިޓް ބާއްވަން ނިންމައި ދެކޮޅު ދަތުރެއްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 165 ޑޮލަރު ހަމަޖައްސައިިިފި އެވެ. މިއީ މާލެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އުދުހޭ އެއާލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ދެކޮޅު ދަތުރުގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 2
ސީޒަނަށް އެއާލައިންތަކުން ބޮޑެތި ބޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ބޭރުގެ ބައެއް އެއާލައިންތަކުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓުތަކެއް ރާއްޖެ އަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 17
ގަން-ކޮލޮބޯމްގެ ދަތުރުތަކަށް ރިޒަވޭޝަން ހަދަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ގަމާއި ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއާ ދެމެދު ޑިސެމްބަރު މަހު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ފަށަން ނިންމުމަކާ އެކު، ރިޒަވޭޝަން ހަދައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

October 04, 2016
މޯލްޑިވިއަންގެ ނުވަ ވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންއަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
މެގަ މޯލްޑިވްސް ލަންކާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އާ މަތިންދާބޯޓެއް ގެނެސް އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އާ ގައުމުތަކަކަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު ބޮޑު ބޯޓަކާއި ސީ ޕްލޭނެއް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވިއަން އަށް 220 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެއާބަސް އޭ 321ގެ މަތިންދާބޯޓަކާއި ސީ ޕްލޭނެއް ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 20
މޯލްޑިވިއަންގައި ނޯޓު 7 ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ސެމްސަންގް އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ގެ ފޯނު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 8
މެގަމޯލްޑިވްސް އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

ޗައިނާ އިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވި ވިޔަފާރީގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން 65 މަގާމެއް އުވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗާކުރަން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން ކަމަށްވާ މެގަމޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
އެމިރޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ދިވެހި އިންޖިނޭރަކަށް ޝައްފާގު

މަތިންދާބޯޓުފަހަރު ހަދާފައި ހުންނަ ގޮތާއި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް އޭނާ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. އެހެންވެ، ސްކޫލް ނިންމާލުމަށް ފަހު ކިޔަވަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮސް ކިޔަވަން ނިންމީ ވެސް އެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސްގެ ރޮނގުން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހެއް ނިންމުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 2
އެންމެ ރަނގަޅު އެއާލައިންގެ އެވޯޑު އެމިރޭޓްސް އަށް

އެއާލައިންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޝާއިއުކުރާ ވެބްސައިޓް "ސްކައިޓްރެކްސް" އިން ދޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއާލައިނުގެ އެވޯޑު އެމިރޭޓްސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 6
މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ސިޓީއަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ޗެންގްޑޫ ސިޓީ އަށް މިއަދު ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
އެއާޕޯޓްތަކުގައި ދާގީނާ ގެއްލެނީ ކިހިނެއް؟

އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގައި "ބެގޭޖް ސާވިސް" ކައުންޓަރެއް ހުރެ އެވެ. ދަތުރުމަތީގައި ދާގީނާއެއް ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ރިޕޯޓްކުރަން ފަސޭހަަކޮށްދިނުމަށެވެ. އެދެވިގެން ވާ ގޮތަކީ އެ ކައުންޓަރަށް ރިޕޯޓްކުރުމެވެ. އެ ގޮތުގައި އައިއެންއައިއޭ އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަހަރީ އެވްރެޖް 4،000 ފަހަނައަޅާ ކަމަށް...