19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 73
ޖީއެމްއާރު ގެނައީ ގައުމު ފަގީރުކޮށްލަން: ސައީދު

ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިނުމަކީ ދިގު ދެމިގެންވާ ފަގީރު ކަމަކަށް ގައުމު ވައްޓާލަން ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ޔޫއޭއީގެ ބޯޓަކަށް ގަތަރުން ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ދުބާއީ (ޖެނުއަރީ 16) - އެމިރޭޓްސްގެ ޕަސިންޖަ ފްލައިޓަކަށް ގަތަރުގެ ޖެޓްތަކުން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 5
އެއާއޭޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަފުތާއަކު 11 ދަތުރުކުރަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ އެއާ އޭޝިއާ އެއާލައިންގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވާތީ ހަފުތާއަކު 11 ދަތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 09, 2018 1
ސްރީލަންކަންއިން ނަގާ ފިއުލް ސާޗާޖު ބޮޑުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްއިން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ފިއުލް ސާޗާޖުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހަތަރު ޑޮލަރު (61.68ރ) ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018
ފަސިންޖަރަކު ނަޖިސް އުނގުޅުމުން މަތިންދާބޯޓު ޖައްސައިފި

އެމެރިކާގެ ޗިކާގޯއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓަކުން ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރަކު އެބޯޓުގެ ދެ ފާޚާނާގެ ބިތުގައި ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިސް އުނގުޅުމުން ބޯޓު އަނބުރާލާފައި ޖައްސަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެއާޕޯޓް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 9
އެންމެ ދަތުރުވެރިޔަކަށް މުޅި ފްލައިޓް!

ފްލައިޓްތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް، ދަތުރުވެރިންނަށް ކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަންހެންމީހާގެ ތަޖުރިބާ އާދަޔާހިލާފެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ޕަސެންޖަރަކަށް ހަމައެކަނި އޭނާ އިނދެ، އެ ބޮޑު ބޯޓުގައި ކުރި ދަތުރު ވަރަށް އަރާމެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017
މޯލްޑިވިއަނުން އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

މި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވިއަނުން ގެންނަ ދެ ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފަހު ބޯޓު އިއްޔެ ގެނެސްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ބައިން ކެޕިޓަލުން ގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްގައި މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ އަގު ބޮޑު މުއާމަލާތާ އެކު، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެމެރިކާގެ ބައިން ކެޕިޓަލްއަށް...

December 19, 2017 2
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަން ދެ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ 550 މިލިއަން ޑޮލަރު (8.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ގަންނަން އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކާއި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 48
ޕައިލެޓުންނަށް ބުރައެއް ނުޖައްސަން: މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނަށް އެއްވެސް ބުރައެއް ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ފަސޭހަ އަދި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 16
ޕައިލެޓުންގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕައިލެޓުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ...

December 07, 2017
އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން އަބޫދާބީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އެދުނު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ރާއްޖެ އަންނަ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

December 06, 2017 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރު ދެ ސީ ޕްލޭން ގެންނަނީ

މި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވިއަނުން ގެންނަ ދެ ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ހަނިމާދު އަށް އަލުން ފަށައިފި

ހދ. ހަނިމާދު އަށް މިއަދު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތައް، އެ އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދުގެ މޫސުން ގޯސްވުމުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ފަހު، މިރޭ އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފި...

December 01, 2017 2
ހަނިމާދު އަށް ދަތުރުކުރެވޭ ވަރު ވާނީ މެންދުރު ފަހުން

ހދ. ހަނިމާދު އަށް މިއަދު ހެނދުނު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތައް، އެއަތޮޅުގެ ސަރަހައްދުގެ މޫސުން ގޯސްވުމުން ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު، އެ ދަތުރުތައް މިއަދު މެންދުރު ފަހުން ފެށިގެން...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 12
މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭނެއްގެ ކަނދު ނެއްޓިއްޖެ

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ދ. ދޫރެސް ރިސޯޓުން ފުރަންވެގެން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް އޭގެ އެއް ކަނދު މިއަދު ނައްޓައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017
ދެމަފިރިއެއްގެ އަރާރުމާ ހެދި ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ގަތަރުގެ ދޯހާ އިން އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީއަށް ދަތުރުކުރި ގަތަރު އެއާވޭޒް ފްލައިޓެއް ތެރޭގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދެމަފިރިއެއްގެ ޒުވާބު ހޫނުވެ އިންޑިއާގެ ޗެންނައި އަށް އިމަޖެންސީގައި ފްލައިޓް ޖައްސައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 31
ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓަކުން ވަައްކަން ކޮށްފި

ރ. ފުރަވެރި ރިސޯޓުގެ ބޭރުގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނަކުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
އަލިޓާލިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އަށް ކުރިން ޗާޓަރު ދަތުރުތަކެއް ކުރި އިޓަލީގެ އަލިޓާލިއާ އިން ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 57
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު

ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ދިވެހި ޕައިލެޓަކާ އެކު މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 6
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަރާމާތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ

ވިލާ އެއާ އިން ހިންގަނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު އަތުލި، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު މަރާމާތުކުރަން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 2
މަތިންދާބޯޓަށް ކުރިމަތިވާ ޓާބިއުލެންސްތައް އިތުރުވަނީ

މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރު ކުރާއިރު ކުރިމަތިވާ ޓާބިއުލެންސް ނުވަތަ ވައިގެ ތެރޭގައި ބޯޓަށް އަންނަ ވަރުގަދަ ލޮޅުންތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ މިންވަރު، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 3
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 16
ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން

ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރެއް ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެއާޕޯޓުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި އެއާޕޯޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ...

September 24, 2017
މަހެއް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި އުޅެވިދާނެތަ؟

އެއާޕޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެގެން އުޅެން ޖެހިއްޖެއްޔާ ޖެހޭނެ ހާލު މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދައްކައިދީފައި އޮންނާނީ ހޮލީވުޑް ތަރި ޓޮމް ހޭންކްސް އެވެ. އޭނާގެ، 2004 ވަނަ އަހަރުގެ...