15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން ޗައިނާގެ އާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ހަންގްޒޯ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 7
ކާރާއި މަތިންދާބޯޓު: ދަތުރުކުރަން ރައްކާތެރީ ކޯއްޗެއް؟

ގިނައީ މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރުކުރަން ބިރު ގަންނަ މީހުންނެވެ. މަތިންދާބޯޓަކަށް އަރައި ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު ބޯޓު ރަންވޭއިން ނައްޓާލައި އެތައް ހާސް ފޫޓެއްގެ މައްޗަށް އަރަމުން އެމީހަކު އެ ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް މިސްރާބު ޖަހާ ވަގުތު މިފަދަ މީހުން ލައްކަ އެއްޗެހި ހިތަށް އަރައި ފައިބާނެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 2
ޓައިގާ އެއާވޭސްގެ ނަން ސްކޫޓް އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރުގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން ޓައިގާ އެއާވޭސް، ސްކޫޓް އެއާވޭސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 4
ބޯއިން 777 ގެ އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ކޮމާންޑަރު

ބޯއިން 777 ގެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވާ އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ކޮމާންޑަރަކަށް ކެޕްޓަން އަންނީ ދިވްޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
ދޫންޏެއް ޖެހިގެން އެއާއޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއް ޖައްސައިފި

ސިޑްނީ (ޖުލައި 3) - އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ދަތުރުކުރި އެއާ އޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި ދެ ދޫނި ޖެހިގެން އަނބުރާ ބޯޓު ބްރިސްބޭން އަށް ޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017
ނަސީބު ވަޒަންކުރަން ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ލާރި އުކައިފި

ޝެންހާއީ (ޖޫން 28) - ޗައިނާ މީހަކު ފްލައިޓަަށް އަރަން ދަމުން "ނަސީބު" ހުރި ވަރު ވަޒަން ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ފައިސާ ފޮތިތަކެއް އުކުމުން އެ ބޯޓު ފުރުން ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 37
އެއާއޭޝިއާގެ ދިވެހި ދަތުރުވެރިޔާ: "އުއްމީދު ކަނޑާލި"

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިއާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ އަހުމަދު ފައިޒާން، އިއްޔެ ރޭ އެއާ އޭޝިއާގެ ބޯޓަކުން މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރު ފެށީ، އާއިލާގެ އެއްވެސް...

June 26, 2017 1
"ތެޅެމުން ތެޅެމުން" ދިޔަ މަތިންދާބޯޓު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރަށް ދަތުރުކުރި އެއާއޭޝިއާ އެކްސްގެ މަތިންދާބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން "ދޮންނަ މެޝިނެއްހެން ތެޅެމުން" ދަނިކޮށް، އެނބުރި ގޮސް އޮސްޓްރޭލިޔާ އަށް...

19 ޖޫން

June 19, 2017 5
ތެޅުވުންގަނޑެއްގައި މަތިންދާބޯޓުގެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް

ޕެރިހުން ފުރައިގެން ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކުރި ޗައިނާ އީސްޓަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓަކަށް ވަރުގަދަ ތެޅުވުންގަނޑެއް ކުރިމަތިވެ، އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް އިއްޔެ ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 20
އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތުގެ އެވޯޑު މޯލްޑިވިއަނަށް

އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތް ދޭ އެއާލައިންގެ އެވޯޑު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 9
މެގަ މޯލްޑިވްސް އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށަނީ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު މެގަ މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 9
އައްޑޫ-ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިމީ ފަށާނީ މިމަހުގެ 15ގައި

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ މި މަހުގެ 15 ގައި ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330ގެ ބޯޓެއް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 09, 2017 4
މާލެ-ބެންކޮކާ ދެމެދު ތައިއެއާ އޭޝިއާއިން ދަތުރު ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި މާލެއާ ދެމެދު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ތައި އެއާ އޭޝިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 8
ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ޔޫކޭގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 4
ހަތަރު އެއާލައިނަކުން އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ހަތަރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 4
"ކެބިން އަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކުރަން ޖެހިދާނެ"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 29) - އެމެރިކާ އަށް ދަތުރު ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހުރިހާ އެއާލައިނެއްގެ ވެސް ކެބިންގައި ލެޕްޓޮޕް ގެންދިއުން މަނާ ކުރުމާ މެދު ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު ޖޯން ކެލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 7
ވެއްޓުނު ސީޕްލޭންގެ ބައިތައް ނަގައި، ތަހުގީގު ފަށައިފި

ކޮންރެޑް ރިސޯޓުން 12 މީހުންނާއެކު އައިސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވޯޓާ ރަންވޭއަށް ޖައްސަނިކޮށް އަރިއަޅާލައިގެން އިއްޔެ އަޑިއަށް ދިޔަ ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭންގެ ބައިތައް ނަގައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 26
ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލޭ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލެއަށް ޖައްސަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު އަރިއަޅާލައި، ބޯޓުގެ މައިގަނޑު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 8
ރާއްޖެ އަށް އެމިރޭޓްސް އިން ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން، ދުބާއީގެ އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017
ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޯޕެރޭޓް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް-އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް (ސީއޭއެސްޕީ-އޭޕީ)ގެ ފަރާތުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ދެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 5
ޗައިނާގައި އުފެއްދި ޕަސިންޖާ ބޯޓުގެ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ބެއިޖިން (މެއި 5) - ޗައިނާ އިން އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބޮޑު ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

May 05, 2017
މަތިންދާބޯޓު ފުރާއިރު ފޯނު ނިއްވާލަން ބުނަނީ ކީއްވެ؟

މަތިންދާބޯޓު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯނު ނިއްވާލަން ޕައިލެޓް އެދެ އެވެ. ޓެބްލެޓް، އައިޕެޑް އަދި އެ ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް ނިއްވާލަން ނަސޭހަތްތެރިވެ އެވެ. އެއީ ދަތުރުވެރިން އަދި...