25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 4
ހިލޭ ލިބުނު އާފަލަކަށް 500 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހިއްޖެ

ފްރާންސުން އެމެރިކާއަށް ދިޔަ މީހަކަށް ފްލައިޓްގައި ދިން އާފަލެއްގެ "އަގު" ގޮތުގައި 500 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 6
އެމެރިކާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ގޮވައި މީހަކު މަރު

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 18) - އެމެރިކާގެ ސަައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް 1380 ގެ އިންޖީނެއްގެ ބައެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ނެއްޓި ބޯޓުގެ ކުޑަ ދޮރު ފަޅާލުމުން ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ޕަސިންޖަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 8
ރާއްޖެ-ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ، އަޅާނީ އެއާޕޯޓް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން އިއުލާނުކުރެވުނީ ޑޭޓާ ބޭސްގެ މައްސަލައަކުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 37
ހޯރަފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް

ހއ. ހޯރަފުއްޓާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަ ދިރާސާ (އީއައިއޭ) ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 5
އެއާޕޯޓުގެ ދެ ރަންވޭ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ރަންވޭ އާއި މިހާރުގެ ރަންވޭ ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 2
ޕްލަމަރުން ތިބި ފްލައިޓެއް ފާޚާނާ ހަލާކުވެގެން ޖައްސައިފި

މަތިންދާބޯޓެއްގެ ފާޚާނާއެއް ރަނގަޅުކުރަން ކިތައް ޕްލަމަރުން ބޭނުންވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އޮސްލޯ އިން މިއުނިކަށް ދަތުރުކުރި ނޯވޭގެ ފްލައިޓެއްގައި 85 ޕްލަމަރުން ތިބި ނަމަވެސް ފާޚާނާގައި ޖެހުނު މައްސަލައެއް ރަނގަޅު ނުކުރެވިގެން ވަނީ ޖައްސަން ޖެހިފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 10
އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރާއިރު ރީތި ތަނަކަށް ހަދަން ޖެހޭ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރާއިރު، އެއީ ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު...

January 29, 2018 3
އެއާޕޯޓުގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 3
ގިނިހިލައެއްކަމަށް ހީކުރި އެތި ވީ ނަޖިސްގަނޑަކަށް

މަތިން އެއްޗެއް ވެއްޓުމުން އެއީ ގިނިހިލައެއް ކަމަށް ހީކޮށް ބެލި އިރު އެއީ މަތިންދާބޯޓަކުން ވައްޓާލި ނަޖިސްގަނޑެއްކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. މި ނަޖިސްގަނޑު ފެނުނީ އިންޑިޔާގެ ގުރުގައޮންގެ ފަޒިލްޕޫރް ބަދްލީ އަވަށުންނެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 5
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފަށަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އަބޫ ދާބީ އޭވިއޭޝަން ގުރޫޕުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 73
ޖީއެމްއާރު ގެނައީ ގައުމު ފަގީރުކޮށްލަން: ސައީދު

ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިނުމަކީ ދިގު ދެމިގެންވާ ފަގީރު ކަމަކަށް ގައުމު ވައްޓާލަން ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ޔޫއޭއީގެ ބޯޓަކަށް ގަތަރުން ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ދުބާއީ (ޖެނުއަރީ 16) - އެމިރޭޓްސްގެ ޕަސިންޖަ ފްލައިޓަކަށް ގަތަރުގެ ޖެޓްތަކުން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 5
އެއާއޭޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަފުތާއަކު 11 ދަތުރުކުރަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ އެއާ އޭޝިއާ އެއާލައިންގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވާތީ ހަފުތާއަކު 11 ދަތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 09, 2018 1
ސްރީލަންކަންއިން ނަގާ ފިއުލް ސާޗާޖު ބޮޑުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްއިން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ފިއުލް ސާޗާޖުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހަތަރު ޑޮލަރު (61.68ރ) ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018
ފަސިންޖަރަކު ނަޖިސް އުނގުޅުމުން މަތިންދާބޯޓު ޖައްސައިފި

އެމެރިކާގެ ޗިކާގޯއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓަކުން ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރަކު އެބޯޓުގެ ދެ ފާޚާނާގެ ބިތުގައި ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިސް އުނގުޅުމުން ބޯޓު އަނބުރާލާފައި ޖައްސަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެއާޕޯޓް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 9
އެންމެ ދަތުރުވެރިޔަކަށް މުޅި ފްލައިޓް!

ފްލައިޓްތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް، ދަތުރުވެރިންނަށް ކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަންހެންމީހާގެ ތަޖުރިބާ އާދަޔާހިލާފެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ޕަސެންޖަރަކަށް ހަމައެކަނި އޭނާ އިނދެ، އެ ބޮޑު ބޯޓުގައި ކުރި ދަތުރު ވަރަށް އަރާމެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017
މޯލްޑިވިއަނުން އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

މި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވިއަނުން ގެންނަ ދެ ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފަހު ބޯޓު އިއްޔެ ގެނެސްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ބައިން ކެޕިޓަލުން ގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްގައި މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ އަގު ބޮޑު މުއާމަލާތާ އެކު، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެމެރިކާގެ ބައިން ކެޕިޓަލްއަށް...

December 19, 2017 2
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަން ދެ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ 550 މިލިއަން ޑޮލަރު (8.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ގަންނަން އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކާއި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 48
ޕައިލެޓުންނަށް ބުރައެއް ނުޖައްސަން: މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނަށް އެއްވެސް ބުރައެއް ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ފަސޭހަ އަދި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 16
ޕައިލެޓުންގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕައިލެޓުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ...

December 07, 2017
އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން އަބޫދާބީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އެދުނު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ރާއްޖެ އަންނަ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

December 06, 2017 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރު ދެ ސީ ޕްލޭން ގެންނަނީ

މި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވިއަނުން ގެންނަ ދެ ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.