14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 48
ޕައިލެޓުންނަށް ބުރައެއް ނުޖައްސަން: މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނަށް އެއްވެސް ބުރައެއް ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ފަސޭހަ އަދި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 16
ޕައިލެޓުންގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕައިލެޓުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ...

December 07, 2017
އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން އަބޫދާބީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އެދުނު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ރާއްޖެ އަންނަ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

December 06, 2017 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރު ދެ ސީ ޕްލޭން ގެންނަނީ

މި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވިއަނުން ގެންނަ ދެ ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ހަނިމާދު އަށް އަލުން ފަށައިފި

ހދ. ހަނިމާދު އަށް މިއަދު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތައް، އެ އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދުގެ މޫސުން ގޯސްވުމުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ފަހު، މިރޭ އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފި...

December 01, 2017 2
ހަނިމާދު އަށް ދަތުރުކުރެވޭ ވަރު ވާނީ މެންދުރު ފަހުން

ހދ. ހަނިމާދު އަށް މިއަދު ހެނދުނު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތައް، އެއަތޮޅުގެ ސަރަހައްދުގެ މޫސުން ގޯސްވުމުން ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު، އެ ދަތުރުތައް މިއަދު މެންދުރު ފަހުން ފެށިގެން...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 12
މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭނެއްގެ ކަނދު ނެއްޓިއްޖެ

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ދ. ދޫރެސް ރިސޯޓުން ފުރަންވެގެން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް އޭގެ އެއް ކަނދު މިއަދު ނައްޓައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017
ދެމަފިރިއެއްގެ އަރާރުމާ ހެދި ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ގަތަރުގެ ދޯހާ އިން އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީއަށް ދަތުރުކުރި ގަތަރު އެއާވޭޒް ފްލައިޓެއް ތެރޭގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދެމަފިރިއެއްގެ ޒުވާބު ހޫނުވެ އިންޑިއާގެ ޗެންނައި އަށް އިމަޖެންސީގައި ފްލައިޓް ޖައްސައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 31
ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓަކުން ވަައްކަން ކޮށްފި

ރ. ފުރަވެރި ރިސޯޓުގެ ބޭރުގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނަކުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
އަލިޓާލިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އަށް ކުރިން ޗާޓަރު ދަތުރުތަކެއް ކުރި އިޓަލީގެ އަލިޓާލިއާ އިން ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 57
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު

ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ދިވެހި ޕައިލެޓަކާ އެކު މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 6
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަރާމާތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ

ވިލާ އެއާ އިން ހިންގަނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު އަތުލި، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު މަރާމާތުކުރަން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 2
މަތިންދާބޯޓަށް ކުރިމަތިވާ ޓާބިއުލެންސްތައް އިތުރުވަނީ

މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރު ކުރާއިރު ކުރިމަތިވާ ޓާބިއުލެންސް ނުވަތަ ވައިގެ ތެރޭގައި ބޯޓަށް އަންނަ ވަރުގަދަ ލޮޅުންތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ މިންވަރު، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 3
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 16
ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން

ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރެއް ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެއާޕޯޓުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި އެއާޕޯޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ...

September 24, 2017
މަހެއް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި އުޅެވިދާނެތަ؟

އެއާޕޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެގެން އުޅެން ޖެހިއްޖެއްޔާ ޖެހޭނެ ހާލު މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދައްކައިދީފައި އޮންނާނީ ހޮލީވުޑް ތަރި ޓޮމް ހޭންކްސް އެވެ. އޭނާގެ، 2004 ވަނަ އަހަރުގެ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން ޗައިނާގެ އާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ހަންގްޒޯ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 7
ކާރާއި މަތިންދާބޯޓު: ދަތުރުކުރަން ރައްކާތެރީ ކޯއްޗެއް؟

ގިނައީ މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރުކުރަން ބިރު ގަންނަ މީހުންނެވެ. މަތިންދާބޯޓަކަށް އަރައި ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު ބޯޓު ރަންވޭއިން ނައްޓާލައި އެތައް ހާސް ފޫޓެއްގެ މައްޗަށް އަރަމުން އެމީހަކު އެ ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް މިސްރާބު ޖަހާ ވަގުތު މިފަދަ މީހުން ލައްކަ އެއްޗެހި ހިތަށް އަރައި ފައިބާނެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 2
ޓައިގާ އެއާވޭސްގެ ނަން ސްކޫޓް އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރުގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން ޓައިގާ އެއާވޭސް، ސްކޫޓް އެއާވޭސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 4
ބޯއިން 777 ގެ އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ކޮމާންޑަރު

ބޯއިން 777 ގެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވާ އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ކޮމާންޑަރަކަށް ކެޕްޓަން އަންނީ ދިވްޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
ދޫންޏެއް ޖެހިގެން އެއާއޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއް ޖައްސައިފި

ސިޑްނީ (ޖުލައި 3) - އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ދަތުރުކުރި އެއާ އޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި ދެ ދޫނި ޖެހިގެން އަނބުރާ ބޯޓު ބްރިސްބޭން އަށް ޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017
ނަސީބު ވަޒަންކުރަން ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ލާރި އުކައިފި

ޝެންހާއީ (ޖޫން 28) - ޗައިނާ މީހަކު ފްލައިޓަަށް އަރަން ދަމުން "ނަސީބު" ހުރި ވަރު ވަޒަން ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ފައިސާ ފޮތިތަކެއް އުކުމުން އެ ބޯޓު ފުރުން ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.