28 އެޕްރީލް

April 28, 2017
މަތިންދާބޯޓުގައި އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮނޑިއަކީ ކޮބާ؟

އެންމެ ރައްކާތެރީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކަމަށް ވިޔަސް މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރު ކުރުމަކީ ބައެއް މީހުން ވަރަށް ބިރު ގަންނަ ކަމެކެވެ. ބިރު ނުގަތް ނަމަވެސް، ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މީހުން ބަލާނީ އެ މީހަކަށް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތެކެވެ. މަތިންދާބޯޓެއްގައި އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮނޑިއަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 1
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ ނުވިއްކާ ކަމަށް ބުނެފި

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން ގަމުން ހަތަރު ސިޓީއަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އިން މާލެ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށާއި ޗެންނާއީ އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ސ. ގަމުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދޭ، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ބޯޓެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 4
މަތިންދާބޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ތުރުކީ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ބަައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާ ބައައެއް ފްލައިޓްތަކަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓްސް އެރުވުން މަނާކުރި އަމުރަށް އިއްޔެ އަމަަލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 5
ރާއްޖޭން ދިޔަ ޖެޓަކަށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ޓޫރިސްޓުންގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ރާއްޖޭން ފުރައިގެން ދިޔަ ޖަރުމަނުގެ އެގެޒެކަޓިވް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް އެމިރޭޓްސްގެ އެއާބަސް އޭ380 އަކާ މާ ކައިރިން ދިއުމުން، އޭގެ ވޭކް ޓާބިއުލަންސް (އިންޖީނުން އުފައްދާ ބާރުގަދަ ވައި)ގެ ތެރޭ އެފުށްމިފުށަށް ޖެހި 10،000 ފޫޓު ތިރިއަށް ވެއްޓުނު ފަހުން އާދަޔާ ހިލާފް ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 4
މެގަ އިން ދިއްލީއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީއަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 1
ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ ފްލައިޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ގއ. ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭ، އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 24
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުން އައި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލައި، އެ ތަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 21
ސައުދިއާއިން ރާއްޖެއަށްކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ދެ ގުނަ އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 23
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ބެލެންސް ނުވެގެން

ޅ. އަތޮޅު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓް ކައިރިއަށް، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) ގެ ސީޕްލޭން ވެއްޓުނީ އެ ބޯޓުގެ ސެންޓަ އޮފް ގްރެވިޓީ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ (އޭއައިސީސީ) އިން ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 4
ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑުން ވައިގެ ދަތުރުތައް ފުޅާ ކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު އުދުހޭ އެއާލައިންތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ދެ ގައުމުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
އެއާ ފްރާންސުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ފްރާންސުގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެއާ ފްރާންސުން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 6
އެއާޕޯޓުގެ ކާގޯ ހޭންޑްލިން އޮޓޮމޭޓް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުން ދޭ ކާގޯ ހޭންޑްލިންގެ ހިދުމަތް އޮޓޮމޭޓް ކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

January 22, 2017
އިއްތިހާދުން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު 4 ފްލައިޓް ބާއްވަނީ

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޝަން ފުޅާކޮށް، ހަފުތާ އަކު އިތުރު ހަތަރު ފްލައިޓް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 58
އެއާޕޯޓް ނެގީ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ދިމާލަށް ދަނިކޮށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ސަރުކާރުން އަތުލީ، އެތަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ވިލާ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
މީހުންނާ ބެހޭ ފަސިންޖަރުން ހުއްޓުވަން ބިޑި އަޅުވަނީ

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނާ ބެހި އުނދަގޫކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއް މިދިޔަ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ގަވައިދު ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ. އެއާ އިންޑިއާ އިން ނިންމާފައި ވަނީ އެންގުންތަކަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުގައި ބިޑި އެޅުވުމަށެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 8
އިތުރު ތިން އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާ ތިން އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް އުދުހެން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 22
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

January 08, 2017 4
ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓުން ކިޔައިދޭ ބައެއް ސިއްރުތައް

މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުން، ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު އެނގެން ބޭނުންވެ އެވެ. ފަސިންޖަރުންނަށް ނޭނގޭ ބައެއް ސިއްރުތައް ފްލައިޓް...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 24
އެއާޕޯޓްގެ ޓްރެފިކް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މައްޗަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ އެއާޕޯޓްގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ އެއާކްރާފްޓް މޫމްމަންޓްސް ރެކޯޑްކުރެވުނު ދުވަސް ކަމަށް، އެއާޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.