01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
އަލިޓާލިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އަށް ކުރިން ޗާޓަރު ދަތުރުތަކެއް ކުރި އިޓަލީގެ އަލިޓާލިއާ އިން ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 57
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު

ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ދިވެހި ޕައިލެޓަކާ އެކު މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 6
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަރާމާތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ

ވިލާ އެއާ އިން ހިންގަނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު އަތުލި، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު މަރާމާތުކުރަން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 2
މަތިންދާބޯޓަށް ކުރިމަތިވާ ޓާބިއުލެންސްތައް އިތުރުވަނީ

މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރު ކުރާއިރު ކުރިމަތިވާ ޓާބިއުލެންސް ނުވަތަ ވައިގެ ތެރޭގައި ބޯޓަށް އަންނަ ވަރުގަދަ ލޮޅުންތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ މިންވަރު، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 3
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 16
ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން

ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރެއް ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެއާޕޯޓުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި އެއާޕޯޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ...

September 24, 2017
މަހެއް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި އުޅެވިދާނެތަ؟

އެއާޕޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެގެން އުޅެން ޖެހިއްޖެއްޔާ ޖެހޭނެ ހާލު މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދައްކައިދީފައި އޮންނާނީ ހޮލީވުޑް ތަރި ޓޮމް ހޭންކްސް އެވެ. އޭނާގެ، 2004 ވަނަ އަހަރުގެ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން ޗައިނާގެ އާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ހަންގްޒޯ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 7
ކާރާއި މަތިންދާބޯޓު: ދަތުރުކުރަން ރައްކާތެރީ ކޯއްޗެއް؟

ގިނައީ މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރުކުރަން ބިރު ގަންނަ މީހުންނެވެ. މަތިންދާބޯޓަކަށް އަރައި ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު ބޯޓު ރަންވޭއިން ނައްޓާލައި އެތައް ހާސް ފޫޓެއްގެ މައްޗަށް އަރަމުން އެމީހަކު އެ ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް މިސްރާބު ޖަހާ ވަގުތު މިފަދަ މީހުން ލައްކަ އެއްޗެހި ހިތަށް އަރައި ފައިބާނެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 2
ޓައިގާ އެއާވޭސްގެ ނަން ސްކޫޓް އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރުގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން ޓައިގާ އެއާވޭސް، ސްކޫޓް އެއާވޭސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 4
ބޯއިން 777 ގެ އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ކޮމާންޑަރު

ބޯއިން 777 ގެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވާ އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ކޮމާންޑަރަކަށް ކެޕްޓަން އަންނީ ދިވްޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
ދޫންޏެއް ޖެހިގެން އެއާއޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއް ޖައްސައިފި

ސިޑްނީ (ޖުލައި 3) - އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ދަތުރުކުރި އެއާ އޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި ދެ ދޫނި ޖެހިގެން އަނބުރާ ބޯޓު ބްރިސްބޭން އަށް ޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017
ނަސީބު ވަޒަންކުރަން ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ލާރި އުކައިފި

ޝެންހާއީ (ޖޫން 28) - ޗައިނާ މީހަކު ފްލައިޓަަށް އަރަން ދަމުން "ނަސީބު" ހުރި ވަރު ވަޒަން ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ފައިސާ ފޮތިތަކެއް އުކުމުން އެ ބޯޓު ފުރުން ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 37
އެއާއޭޝިއާގެ ދިވެހި ދަތުރުވެރިޔާ: "އުއްމީދު ކަނޑާލި"

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިއާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ އަހުމަދު ފައިޒާން، އިއްޔެ ރޭ އެއާ އޭޝިއާގެ ބޯޓަކުން މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރު ފެށީ، އާއިލާގެ އެއްވެސް...

June 26, 2017 1
"ތެޅެމުން ތެޅެމުން" ދިޔަ މަތިންދާބޯޓު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރަށް ދަތުރުކުރި އެއާއޭޝިއާ އެކްސްގެ މަތިންދާބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން "ދޮންނަ މެޝިނެއްހެން ތެޅެމުން" ދަނިކޮށް، އެނބުރި ގޮސް އޮސްޓްރޭލިޔާ އަށް...

19 ޖޫން

June 19, 2017 5
ތެޅުވުންގަނޑެއްގައި މަތިންދާބޯޓުގެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް

ޕެރިހުން ފުރައިގެން ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކުރި ޗައިނާ އީސްޓަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓަކަށް ވަރުގަދަ ތެޅުވުންގަނޑެއް ކުރިމަތިވެ، އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް އިއްޔެ ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 20
އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތުގެ އެވޯޑު މޯލްޑިވިއަނަށް

އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތް ދޭ އެއާލައިންގެ އެވޯޑު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 9
މެގަ މޯލްޑިވްސް އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށަނީ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު މެގަ މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 9
އައްޑޫ-ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިމީ ފަށާނީ މިމަހުގެ 15ގައި

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ މި މަހުގެ 15 ގައި ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330ގެ ބޯޓެއް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 09, 2017 4
މާލެ-ބެންކޮކާ ދެމެދު ތައިއެއާ އޭޝިއާއިން ދަތުރު ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި މާލެއާ ދެމެދު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ތައި އެއާ އޭޝިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 8
ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ޔޫކޭގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 4
ހަތަރު އެއާލައިނަކުން އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ހަތަރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.