09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 2
ސީޒަނަށް އެއާލައިންތަކުން ބޮޑެތި ބޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ބޭރުގެ ބައެއް އެއާލައިންތަކުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓުތަކެއް ރާއްޖެ އަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 17
ގަން-ކޮލޮބޯމްގެ ދަތުރުތަކަށް ރިޒަވޭޝަން ހަދަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ގަމާއި ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއާ ދެމެދު ޑިސެމްބަރު މަހު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ފަށަން ނިންމުމަކާ އެކު، ރިޒަވޭޝަން ހަދައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

October 04, 2016
މޯލްޑިވިއަންގެ ނުވަ ވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންއަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
މެގަ މޯލްޑިވްސް ލަންކާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އާ މަތިންދާބޯޓެއް ގެނެސް އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އާ ގައުމުތަކަކަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު ބޮޑު ބޯޓަކާއި ސީ ޕްލޭނެއް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވިއަން އަށް 220 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެއާބަސް އޭ 321ގެ މަތިންދާބޯޓަކާއި ސީ ޕްލޭނެއް ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 20
މޯލްޑިވިއަންގައި ނޯޓު 7 ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ސެމްސަންގް އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ގެ ފޯނު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 8
މެގަމޯލްޑިވްސް އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

ޗައިނާ އިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވި ވިޔަފާރީގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން 65 މަގާމެއް އުވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗާކުރަން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން ކަމަށްވާ މެގަމޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
އެމިރޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ދިވެހި އިންޖިނޭރަކަށް ޝައްފާގު

މަތިންދާބޯޓުފަހަރު ހަދާފައި ހުންނަ ގޮތާއި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް އޭނާ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. އެހެންވެ، ސްކޫލް ނިންމާލުމަށް ފަހު ކިޔަވަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮސް ކިޔަވަން ނިންމީ ވެސް އެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސްގެ ރޮނގުން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހެއް ނިންމުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 2
އެންމެ ރަނގަޅު އެއާލައިންގެ އެވޯޑު އެމިރޭޓްސް އަށް

އެއާލައިންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޝާއިއުކުރާ ވެބްސައިޓް "ސްކައިޓްރެކްސް" އިން ދޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއާލައިނުގެ އެވޯޑު އެމިރޭޓްސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 6
މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ސިޓީއަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ޗެންގްޑޫ ސިޓީ އަށް މިއަދު ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
އެއާޕޯޓްތަކުގައި ދާގީނާ ގެއްލެނީ ކިހިނެއް؟

އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގައި "ބެގޭޖް ސާވިސް" ކައުންޓަރެއް ހުރެ އެވެ. ދަތުރުމަތީގައި ދާގީނާއެއް ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ރިޕޯޓްކުރަން ފަސޭހަަކޮށްދިނުމަށެވެ. އެދެވިގެން ވާ ގޮތަކީ އެ ކައުންޓަރަށް ރިޕޯޓްކުރުމެވެ. އެ ގޮތުގައި އައިއެންއައިއޭ އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަހަރީ އެވްރެޖް 4،000 ފަހަނައަޅާ ކަމަށް...

21 ޖޫން

June 21, 2016 12
ޑްރޯންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅު: ޝާފީ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު ފިޔަވައި މާލޭގެ އެހެން ހިސާބެއްގައި ޑްރޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ފޮޓޯ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ފޮޓޯގްރާފަރު މުހައްމަދު ޝާފީ މިއަދު ބުނެފ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް އެއާލައިން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 14) - އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މެލޭޝިއާގައި ފެށި ފުރަތަމަ އެއާލައިން، ރަޔާނީ އެއާގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި އެވެ.