04 މާޗް

March 04, 2017 21
ސައުދިއާއިން ރާއްޖެއަށްކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ދެ ގުނަ އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 23
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ބެލެންސް ނުވެގެން

ޅ. އަތޮޅު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓް ކައިރިއަށް، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) ގެ ސީޕްލޭން ވެއްޓުނީ އެ ބޯޓުގެ ސެންޓަ އޮފް ގްރެވިޓީ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ (އޭއައިސީސީ) އިން ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 4
ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑުން ވައިގެ ދަތުރުތައް ފުޅާ ކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު އުދުހޭ އެއާލައިންތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ދެ ގައުމުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
އެއާ ފްރާންސުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ފްރާންސުގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެއާ ފްރާންސުން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 6
އެއާޕޯޓުގެ ކާގޯ ހޭންޑްލިން އޮޓޮމޭޓް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުން ދޭ ކާގޯ ހޭންޑްލިންގެ ހިދުމަތް އޮޓޮމޭޓް ކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

January 22, 2017
އިއްތިހާދުން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު 4 ފްލައިޓް ބާއްވަނީ

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޝަން ފުޅާކޮށް، ހަފުތާ އަކު އިތުރު ހަތަރު ފްލައިޓް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 58
އެއާޕޯޓް ނެގީ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ދިމާލަށް ދަނިކޮށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ސަރުކާރުން އަތުލީ، އެތަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ވިލާ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
މީހުންނާ ބެހޭ ފަސިންޖަރުން ހުއްޓުވަން ބިޑި އަޅުވަނީ

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނާ ބެހި އުނދަގޫކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއް މިދިޔަ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ގަވައިދު ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ. އެއާ އިންޑިއާ އިން ނިންމާފައި ވަނީ އެންގުންތަކަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުގައި ބިޑި އެޅުވުމަށެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 8
އިތުރު ތިން އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާ ތިން އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް އުދުހެން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 22
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

January 08, 2017 4
ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓުން ކިޔައިދޭ ބައެއް ސިއްރުތައް

މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުން، ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު އެނގެން ބޭނުންވެ އެވެ. ފަސިންޖަރުންނަށް ނޭނގޭ ބައެއް ސިއްރުތައް ފްލައިޓް...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 24
އެއާޕޯޓްގެ ޓްރެފިކް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މައްޗަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ އެއާޕޯޓްގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ އެއާކްރާފްޓް މޫމްމަންޓްސް ރެކޯޑްކުރެވުނު ދުވަސް ކަމަށް، އެއާޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 2
ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށަނީ

ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ކަމަށް ވާ އެއާ ޗައިނާގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 37
ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓް: ބަނޑަށް 22 އެތިކޮޅު!

އާދައިގެ މަތިން އެ ދުވަހު ވެސް އަސްރު ނަމާދުން ފައިބައިގެން އޭނާ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލީ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކާލާށެވެ. އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ އެ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހުއްޓާ، ބަނޑަށް އެއްޗެއް ވަތްހެން ހީވި އެވެ. ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގެ މަތިން ބަނޑު މަތީގައި އަތް އަޅާލުމުން އެ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 3
ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ ބޯޓު ދުއްވަން އުޅެފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއްގެ ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 45
އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 23
މެގަމޯލްޑިވްސް ޑިލޭވެ ލަންކާ އެއާޕޯޓްގައި 10 ގަޑިއިރު

ސްރީ ލަންކާ އިން މިއަދު މެންދުރު މާލެ އަންނަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައި އޮތް މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ފްލައިޓު 10 ގަޑިއިރަށް ޑިލޭވެ، އެއާޕޯޓުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 11
އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓް 21 އަށް

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ 21 ވަނަ މަތިންދާބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 6
ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތަށް އަންނަ މަހު ހުއްދަ ދެނީ

ގާތްގަނޑަކަށް 20 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ތެރޭގައި ދޭނެ ކަމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
އިއްތިހާދަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގަ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އާއި އިގްތިސާދުގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 14
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްްޓަރު ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮމާޝަލް ހެލިކޮޕްޓަރު ދަތުރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 07, 2016 9
ތަފާތު ވައިގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކުރަނީ

ވައިގެ ދަތުުރުފަތުރާ ގުޅޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހިދުމަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖޭގައި ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 19
ގަމާއި ދެކުނުގެ އެއާޕޯޓްތަކާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ހުރި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތަކާއި އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.