06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 39
ޕޮޒިޓިވް ފެސިލިޓީއަށް ބަލި ނޫން ދެ ކުއްޖަކު ގެންގޮސްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން ޕޮޒިޓިވް 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަންމައާ އެކު ބަނޑޮސް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔައިރު، ޕޮޒިޓިވް ނުވާ އެ ކުއްޖާގެ ދެ ބޭބެ ވެސް ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 11
ބަނޑޮހުގެ އިތުރުން އާ ރިސޯޓުތަކެއް މޮނިޓަރިން ލިސްޓަށް

ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ އަލާމާތް ހުރި ކަމަށް ބިދޭސީން/ޓޫރިސްޓުންނަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ، މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އިތުރުން އާ އެހެން ރިސޯޓުތަކެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ މޮނިޓަރިން ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.