20 މާޗް

March 20, 2019 3
ޖަލުގައި ހުރި މަހުފޫޒާގެ ދިފާއުގައި ފީފާ ތެދުވެއްޖެ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 20) - މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖަލުގައި ބަންދުކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އަދި ފީފާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު މަހުފޫޒާ އަކުތަރުގެ ދިފާއުގައި ފީފާ އިން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ބަންގްލަދޭޝްގެ ފީފާ އޮފިޝަލް ޖަލުގައި، އެހީއަށް އެދެނީ

ޑާކާ، ބަންގްލަދޭޝް (މާޗް 19) - މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އަދި ފީފާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު މަހުފޫޒާ އަކުތަރު ސަލާމަތްކުރުމަށް އެކި ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ލިއާކަތު ހުސައިން ބުނެފި އެވެ.