26 ޖޫން

June 26, 2019 3
ބަންގްލަދޭޝްގެ "ޓްރީ މޭން" އެދެނީ އަތް ބުރިކޮށްލަން

ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމުން ޓްރީ މޭން ސިންޑްރޯމް (އެޕިޑަމޯޑީސްޕްލާސިއާ ވެރްޝިފޯމިސް) އިން ސަލާމަތް ނުވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޒުވާނާ އޭނާގެ ދެ އަތް ބުރިކޮށްލަދޭން ޑޮކްޓަރުންގެ ގާތު އާދޭސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 1
ވިހޭތާ 26 ދުވަސް ފަހުން ދެ ވަނަ ދަރިއެއް

ބަންގްލާދޭޝްގައި، އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ޒުވާން އަންހެނަކު އެއް ކުއްޖަކު ވިހޭތާ 26 ދުވަސް ފަހުން ދެ ވަނަ ކުއްޖާ ވިހައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 6
ބަންގާޅުގެ "ޓްރީ މޭން" އަށް ސަލާމަތެއް ނެތް!

އަބުލް ބަޖަންދަރު، 28، އަކީ އާދަޔާހިލާފު ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. ޖެނެޓިކް ބައްޔެއް ކަމަށްވާ އަދި ވަރަށް ނާދިރު ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޓްރީ މޭން ސިންޑްރޯމްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވަނީ ހުރަސްއެޅިފަ އެވެ. އަމިއްލަ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 2
ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ ފައިގައި 60 ކިލޯ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ރަޒިއްޔާ ބޭގަމް އަކީ ވަރަށް ވޭންދެނިވި ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ތިން ފައި ހުރި ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

އުފަންވި އިރު ތިން ފައި ހުރި، ބަންގްލާދޭޝްގެ އަންހެން ކުއްޖާ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވެ ގައުމަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 5
"ޓްރީ މޭން ސިންޑްރޯމް" އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖެހިއްޖެ

ގަހެއްގެ ގޮފިގަނޑެއްހެން އިން އެއްޗެއް 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ސަހާނާ ޚާތޫންގެ މޫނުގައި ނެގީ މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިންނެވެ. ނަމަވެސް މި ފެނިފައި އޭނާގެ ބައްޕަ ފުރަތަމަ ހާހެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭތި ފެތުރެން ފެށުމުން އޭނާ ކަންބޮޑުވާން ފެށި އެވެ. އަވަހަށް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދައްކަން އޭނާ ގޮވައިގެން ދިޔަ...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 4
"ގަސް މީހާ" އަށް މިހާރު ދަރިފުޅު އުރާލެވޭ

އޮޓޯ ރިކްޝޯ ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލޭޝްގެ 27 އަހަރުގެ އަބުލް ބަޖެންދުރަ އަކީ އެޕިޑޯމިއާޑިސްޕްލޭސިއާ ވެރިޔުސްސިފޯމިސް ކިޔާ ވަރަށް ބިރުވެރި އެހާމެ ވޭން ހުރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތަކުން ދައްކަނީ ބަޖެންދުރައާ އެކު ހަތަރު މީހެކެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 6
"މަރުވި" ކުއްޖާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ރޯންފަށައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި ކުއްޖަކު، މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ނިންމުމުން ސަހަރާ އަށް ގެންގޮސް ވަޅުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނިކޮށް ރޯން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 9
މިއީ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް، މުސްކުޅިއެއް ނޫން

ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ ބޭޒިދު ހުސެއިން ވައްތަރީ 80 އަހަރުގެ މުސްކުޅިއަކާ އެވެ. މިއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މީހުންނަށް ނުޖެހޭ ޒާތުގެ ބައްޔެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން މި ކުއްޖާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމެކެވެ.