12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 1
ޚާލިދާ ޒިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ކޯޓު އަމުރު ނެރެފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ކޯޓަކުން މިއަދު އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

October 12, 2017
ރޮހިންޖާ އަށް އެހީދިނުން ތިން ޗެރިޓީއަކަށް މަނާކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީ ދިނުން އިސްލާމިކް ތިން ޗެރިޓީއަކަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކުގައި ކޮލެރާ ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މިއަންމާ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައި ތިބި އެތައް ލައްކަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ތިބި ކޭމްޕްތަކުގައި ކޮލެރާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް އދ. އިން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017
ރޮހިންޖާ ބޯޓެއް ފެތި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ގޮވައިގެން މިއަަންމާ އިން ދަތުރުކުރި ކުޑަ ބޯޓެއް ފެތި 12 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

October 09, 2017 10
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީއަކާ ކައިވެނިކުރި ބަންގާޅު މީހަކު ހޯދަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީއަކާ ކައިވެނި ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 1
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑު ކޭމްޕެއް ހަދަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 8) - މިއަންމާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވާ ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑު ކޭމްޕެއް ތައްޔާރު ކުރާކަން ޑާކާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 08, 2017 10
ސިފަކޮށްދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ރޮހިންޖާގެ ހާލަތު ދަށް:މަޖީދު

މިޔަންމާއިން އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހާލަތު، ދުލުން ބަޔާންކޮށްދެއްވޭ ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކަމަށް، މިހާރު އެ ގައުމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އުފުލާ ބޯޓުތައް ހަލާކުކޮށްލައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 5) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އިން އުފުލާ ކުދި ބޯޓުތަކެއް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހަލާކުކޮށްލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017
ގޭންގަކުން ހިފެހެއްޓި ރޮހިންޖާ ގްރޫޕެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރުު (އޮކްޓޯބަރު 3) - ގޭންގަކުން ހިފަހައްޓައިގެން އުޅުނު ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 20 މީހުން ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017
ރޮހިންޖާއާ މަޝްވަރާތަކަށް މިއަންމާގެ ޓީމެއް ޑާކާ އަށް

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިއަންމާގެ ޓީމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 27, 2017 1
އެހީދިނުން ފަސޭހަކޮށް، 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - މިއަންމާ އިން ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދީ، ވޯލްޑް ބޭންކުން 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 5
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މޯބައިލް ފޯނު ގެންގުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް މޯބައިލް ފޯނު ވިއްކުން މުވާސަލާމަތީ ކުންފުނިތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2017
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ވަނުން ހުއްޓިއްޖެ: ބަންގްލަދޭޝް

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާ އިން އަންނަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 3
ހުރިހާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހޭނެ: ހަސީނާ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ވަދެފައިވާ ހުރިހާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ކޭމްޕްތަކުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ނޫން ތަންތަނަށް އެ މީހުން ގޮސް އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2017 4
ރޮހިންޖާގެ މައިންނާއި ތުއްތު ކުދިންގެ ކަރުނަ

މިޔަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި، ދެ ގައުމުން ވެސް މަރުހަބާ ނުކިޔާ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި، މާބަނޑު ސުރައްޔާ ސުލްތާން ހުއްޓެވެ. ވިހެއުމުގެ ރިހުން އައިއިރު...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 5
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ބިން ދެނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ދަތުރު ކުރާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ވަގުތީ ހިޔާ ހެދުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހިލޭ ބިން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 8
މިއަންމާގެ ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މިއަންމާގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނަށް "ގަތުލްއާއްމު" ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް...

September 11, 2017
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަނީ ގަތުލްއާއްމެއް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަނީ ބޮޑު ގަތުލްއާއްމެއް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އޭއެޗް މަހްމޫދު އަލީ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 80
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޭބަރެއްގެ މުސާރަ 400 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
މިއަންމާގެ 270000 ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝް އަށް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - މިއަންމާގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ފެށި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ 270،000 މުސްލިމް ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 5
މިޔަންމާ އިން ދަނީ މައިން ވަޅުލަމުން: ބަންގްލަދޭޝް

މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓްގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނާއި ބުދުދީނުގެ ހާމުދުރުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދެމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިހާރު ގެންދަނީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި މައިން ވަޅުލަމުން ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 2
ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ ފައިގައި 60 ކިލޯ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ރަޒިއްޔާ ބޭގަމް އަކީ ވަރަށް ވޭންދެނިވި ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ފެންބޮޑުވުމުގައި ސާކުގެ ތިން ގައުމުން 1200 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 27) - ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލުން 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 3
ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 20) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ކުށުގައި 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ޚާއްސަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 2) - އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިންގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑޮކްޓަރުން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

މިފްކޯ އައިސްޕްލާންޓް ތެރޭގައި މަރާލައިފައި އޮއްވާ މިދިއަ މަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) ގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަ ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.