05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 1
އިންތިޚާބުގައި ހެދި މަކަރު ތަހުގީގު ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖެނުއަރީ 5) - ނިމިގެން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދާފައިވާ މައްސަލަތައް ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހޭ ފަރާތަކުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

January 02, 2019 1
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިންތިޚާބަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް މަލާމާތެއް

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 2) - ބަންގްލަދޭޝްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށް އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ)...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 6
"ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވެސް ފޮށިތައް ހުރީ ފުރާލައިފައި"

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ބަންގްލަދޭޝްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ހުރީ ވޯޓު އަޅައި ފުރާލައިފައި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު...

December 31, 2018 6
މައްސަލަ ބޮޑުވި އިންތިޚާބު ހަސީނާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ވޯޓު އޮޅުވާލި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެތައް ތުހުމަތެއް ކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ކާމިޔާބު...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 2
އިންތިޚާބު ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދު

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 30) - ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ވޯޓުލަމުންދަނިކޮށް ޕްރައިވެޓް ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ހަ ލައްކަ އޮފިސަރުން

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 29) - ބަންގްލަދޭޝްގައި މާދަމާ ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނެރެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 3
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބަންގާޅުން އިދިކޮޅު މީހުން ހައްޔަރު

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 26) - ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު 10،500 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކްޓިވިސްޓުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 43
ކުންފުނި ވަނީ އިހުމާލުވެފައި: ސިޓީ ކައުންސިލް

ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން މ. ނަލަހިޔާ މަންޒިލްގައި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެކަމުގެ ހުއްދަ ނުނަގާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެ ކުންފުނި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައި...

December 16, 2018 15
ޒަހަމްވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ދަރިއެއް

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންހެން ޑޮކްޓަރެއްގެ ދަރިއަކަށް ކަމަށް، މާލޭ...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް 82 އަހަރުގެ ވަކީލެއް!

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 29) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ބަންގަލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ) ގެ ލީޑަރު ޚާލިދާ އަށް ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވުމުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި 82 އަހަރުގެ ވަކީލެއް ކަމަށް ކަމާލް ހުސައިން ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ޚާލިދާ ޒިޔާ އަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 28) - އަންނަ މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި އޮންނަ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ އަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 2
ބަންގާޅުގެ އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ޕާޓީން ބޮއިކޮޓް ނުކުރާނެ

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބު އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީން ބޮއިކޮޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
ސައުދީގެ އެހީގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ނަމޫނާ މިސްކިތްތަކެއް

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 5) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެހީގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ނަމޫނާ 560 މިސްކިތާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް އިމާރާތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ޒިޔާގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އަދަބު ދެގުނަކޮށްފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިއްވި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އަދަބު ދެ ގުނަކޮށް 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 2
ކޮކޯގެ ބަދަލުގައި ސައްކެޔޮ އޮށް ރަނގަޅުވާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮކޯގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިހާރު ދަށަށްދާ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެހެންވެ ކޮކޯގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެހެން އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަ ކުރެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 4
ޚާލިދާ ޒިޔާ އަނެއްކާވެސް ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ އަށް ހަތް އަހަރުގެ އިތުރު ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 1
ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިކަލުންނަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން 2004 ވަނަ އަހަރު ދިން ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިކަލުން ތާރިގު ރަހުމާނަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
ޚާލިދާ ޒިޔާގެ އެއް އަތް ހަރަކާތެއް ނުކުރޭ: ޑޮކްޓަރު

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ އެއް އަތް ހަރަކާތް ނުކުރާ ކަމަށް އެކަމަނާގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 1
ޖަލުގައި ހުންނެވި ޚާލިދާ ޒިޔާ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 6) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ހުންނެވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޑާކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 1
ބަންގާޅުން އޮސްކާ އަށް އިރްފާންގެ ފިލްމެއް

އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރް އިރްފާން ހާން ކުޅެފައިވާ ޑޫބް: ނޯ ބެޑް އޮފް ރޯސެސް: ހޮވައިފި އެވެ.