07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ޑާކާގައި ހެލްމެޓް ނާޅާ ދުއްވާ މީހުންނަށް ތެލެއް ނާޅަދޭ

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ހެލްމެޓް ނާޅައި ސައިކަލް ދުއްވާ މީހުންގެ ވެހިކަލްތަކަށް ތެޔޮ ނާޅައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 3
ޒިޔާގެ މައްސަލަ ބަލަން އެންމެފަހުން ޖަލު ކޯޓް ރޫމަކަށް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އެކަމަނާ މިހާރު ބަހައްޓާފައި ހުރި ޑާކާގެ ސެންޓްރަލް ޖަލް ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓް ރޫމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
އެކްސިޑެންޓަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ މަރަން މަރު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 6) - މަގު މަތީގެ އެކްސިޑެންޓަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، އެއީ ގަސްދުގައި ކުރި އެކްސިޑެންޓެއް ނަމަ އެ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެބިނެޓުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 1
ބަންގާޅުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި އެމެރިކާ ސަފީރުގެ ކާރަށް ހަމަލާދީފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 5) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކިޔަވާ ކުދިން މިހާރު ފަށާފައިވާ އިހްތިޖާޖުގައި ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު އެމެރިކާ ސަފީރުގެ ކާރަށް ވެސް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

August 05, 2018
ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުޒާހަރަގައި ބަންގްލަދޭޝް ހުއްޓުމަކަށް

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 5) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކިޔަވާ ކުދިން ފެށި މުޒާހަރާގައި ގައުމު ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 2
ކޯރަކަށް ފެންވަރަން ދިޔަ 5 ކުދިން ގެނބި، މަރުވެއްޖެ

ޑާކާ (ޖުލައި 15) - ފުޓުބޯޅަ މެޗަކަށް ފަހު ފެންވަރަށް ކޯރަކަށް އެރުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަސް ކުދިން ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 5
ހަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ރާއްޖެ އަށް ހަ ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު މިދިއަ ހަފުތާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 33
ދިވެހިންނަށް ވުރެ ދިވެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް!

ނާސަރީ ބުކްޝޮޕަށް ވަދެ ދިވެހި ތާރީހާ ބެހޭ ފޮތެއް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ފޮތެއް، ދިވެހި ވާހަކައެއްގެ ނަން ބުނެލުމާ އެކު މުހައްމަދު ޝަރީފުލް އިސްލާމް ހަމައެކަނި އެ ފޮތް ހުރި ތަން ދައްކާލަނީއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދިވެހި ލިއުންތެރިންގެ ނަން ބުނެލުމުން ވެސް އެ މީހުންގެ ފޮތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވެ އެވެ....

28 މެއި

May 28, 2018 6
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރު

ޑާކާ (މެއި 28) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން މި މަހު ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި މިހާތަނަށް 70 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018
ޚާލިދާ ޒިޔާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހުއްދަ ދީފި

ޑާކާ (މެއި 16) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ ކާފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކުރަން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކަށް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 29) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ކޭމްޕްތަކަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 6
ބަންގްލަދޭޝް މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން ރޭ މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދާކަށް ނުފަށާ: ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 16) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ބަންގްލަދޭޝް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 2
ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކަށް މިއަންމާގެ މިނިސްޓަރެއް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 4) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކަށް މިއަންމާގެ މިނިސްޓަރެއް ޒިޔާރަތް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 28
"ރޮހިންޖާ ފަންޑުގެ ބާކީ ފައިސާ މިމަހު ހަވާލުކުރާނަން"

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ދިވެހިން ހަދިޔާކުރި 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިން މިހާތަނަށް ހަވާލުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މި މަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 52
ރޮހިންޖާ ފަންޑުގެ ފައިސާ އެންމެ ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މީގެ ފަސް މަސް ކުރިން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ބަންގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ ހަވާލުކޮށްފި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 4
ޚާލިދާ ޒިޔާ މިނިވަން ކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ޑާކާ (މާޗް 19) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖަލުން ނެރުމަށް ދަށު ކޯޓުން އެންގި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޚާލިދާ ޒިޔާ ޖަލުން ނެރެނީ

ޑާކާ (މާޗް 12) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖަލުން ނެރުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން މިއަދު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކަމަނާގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 12, 2018
ނޭޕާލަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި

ކަތުމަންޑޫ (މާޗް 12) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓް ކައިރިއަށް މިއަދު ވެއްޓުނު ބަންގްލަދޭޝް އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭން 50 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

March 12, 2018 120
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގުނު

ރޮހިންޖާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ބަނގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ...

06 މާޗް

March 06, 2018 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

މ. ސިތާރާ ގޭގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ބިދޭސީމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.