10 ޖޫން

June 10, 2018 33
ދިވެހިންނަށް ވުރެ ދިވެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް!

ނާސަރީ ބުކްޝޮޕަށް ވަދެ ދިވެހި ތާރީހާ ބެހޭ ފޮތެއް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ފޮތެއް، ދިވެހި ވާހަކައެއްގެ ނަން ބުނެލުމާ އެކު މުހައްމަދު ޝަރީފުލް އިސްލާމް ހަމައެކަނި އެ ފޮތް ހުރި ތަން ދައްކާލަނީއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދިވެހި ލިއުންތެރިންގެ ނަން ބުނެލުމުން ވެސް އެ މީހުންގެ ފޮތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވެ އެވެ....

28 މެއި

May 28, 2018 6
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރު

ޑާކާ (މެއި 28) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން މި މަހު ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި މިހާތަނަށް 70 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018
ޚާލިދާ ޒިޔާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހުއްދަ ދީފި

ޑާކާ (މެއި 16) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ ކާފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކުރަން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކަށް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 29) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ކޭމްޕްތަކަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 6
ބަންގްލަދޭޝް މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން ރޭ މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދާކަށް ނުފަށާ: ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 16) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ބަންގްލަދޭޝް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 2
ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކަށް މިއަންމާގެ މިނިސްޓަރެއް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 4) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކަށް މިއަންމާގެ މިނިސްޓަރެއް ޒިޔާރަތް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 28
"ރޮހިންޖާ ފަންޑުގެ ބާކީ ފައިސާ މިމަހު ހަވާލުކުރާނަން"

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ދިވެހިން ހަދިޔާކުރި 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިން މިހާތަނަށް ހަވާލުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މި މަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 52
ރޮހިންޖާ ފަންޑުގެ ފައިސާ އެންމެ ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މީގެ ފަސް މަސް ކުރިން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ބަންގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ ހަވާލުކޮށްފި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 4
ޚާލިދާ ޒިޔާ މިނިވަން ކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ޑާކާ (މާޗް 19) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖަލުން ނެރުމަށް ދަށު ކޯޓުން އެންގި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޚާލިދާ ޒިޔާ ޖަލުން ނެރެނީ

ޑާކާ (މާޗް 12) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖަލުން ނެރުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން މިއަދު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކަމަނާގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 12, 2018
ނޭޕާލަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި

ކަތުމަންޑޫ (މާޗް 12) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓް ކައިރިއަށް މިއަދު ވެއްޓުނު ބަންގްލަދޭޝް އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭން 50 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

March 12, 2018 120
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގުނު

ރޮހިންޖާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ބަނގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ...

06 މާޗް

March 06, 2018 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

މ. ސިތާރާ ގޭގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ބިދޭސީމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 1
ބޯޑަރަށް ސިފައިން ޖަމާކުރާތީ ބަންގްލަދޭޝް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޑާކާ (މާޗް 2) - ދެ ގައުމު ހިއްސާކުރާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް މިއަންމާ ސިފައިން ގިނަ އަދަދަކަށް ޖަމާކުރާތީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
މިއަންމާއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މީހުންގެ ލިސްޓްހަވާލުކޮށްފި

ޑާކާ (ފެބްރުއަރީ 21) - ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިއަންމާ އަށް ފުރަތަމަ ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 8،000 މީހުންގެ ލިސްޓް ބަންގްލަދޭޝް އިން މި ހަފުތާގައި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 7
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް

ޑާކާ (ފެބްރުއަރީ 8) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 1
ރުޅި މައިތިރިކުރަން ދާނެ ޕާކެއް ޑާކާގައި ހަދަނީ

"އެންގާ މެނޭޖްމަންޓް ޕާކް" ނުވަތަ ރުޅިމައިތިރިކުރަން ދާނެ ޕާކެއް ބަންގަލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ހަދަން ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބިންގާ އެޅި ޕާކަކީ ޑާކާގައި ދިރިއުޅޭ 15 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ ސްޓްރެސް ފިލުވާލަން ޒިޔާރަތްކުރަން ރަނގަޅުތަނަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އަށް ފޮނުވުން މަޑުޖެހިއްޖެ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 22) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ފޮނުވުން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 2
ޗައިނާ ކުންފުންޏެއް ބަންގްލަދޭޝްއިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފި

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 20) - ޗައިނާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޮޑު ކުންފުންޏެއް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ބްލެކްލިސްޓްކޮށް އެ ކުންފުނީން އެ ގައުމުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި އެވެ.