24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 5
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މޯބައިލް ފޯނު ގެންގުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް މޯބައިލް ފޯނު ވިއްކުން މުވާސަލާމަތީ ކުންފުނިތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2017
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ވަނުން ހުއްޓިއްޖެ: ބަންގްލަދޭޝް

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާ އިން އަންނަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 3
ހުރިހާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހޭނެ: ހަސީނާ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ވަދެފައިވާ ހުރިހާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ކޭމްޕްތަކުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ނޫން ތަންތަނަށް އެ މީހުން ގޮސް އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2017 4
ރޮހިންޖާގެ މައިންނާއި ތުއްތު ކުދިންގެ ކަރުނަ

މިޔަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި، ދެ ގައުމުން ވެސް މަރުހަބާ ނުކިޔާ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި، މާބަނޑު ސުރައްޔާ ސުލްތާން ހުއްޓެވެ. ވިހެއުމުގެ ރިހުން އައިއިރު...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 5
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ބިން ދެނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ދަތުރު ކުރާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ވަގުތީ ހިޔާ ހެދުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހިލޭ ބިން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 8
މިއަންމާގެ ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މިއަންމާގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނަށް "ގަތުލްއާއްމު" ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް...

September 11, 2017
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަނީ ގަތުލްއާއްމެއް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަނީ ބޮޑު ގަތުލްއާއްމެއް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އޭއެޗް މަހްމޫދު އަލީ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 79
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޭބަރެއްގެ މުސާރަ 400 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
މިއަންމާގެ 270000 ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝް އަށް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - މިއަންމާގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ފެށި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ 270،000 މުސްލިމް ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 5
މިޔަންމާ އިން ދަނީ މައިން ވަޅުލަމުން: ބަންގްލަދޭޝް

މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓްގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނާއި ބުދުދީނުގެ ހާމުދުރުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދެމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިހާރު ގެންދަނީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި މައިން ވަޅުލަމުން ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 2
ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ ފައިގައި 60 ކިލޯ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ރަޒިއްޔާ ބޭގަމް އަކީ ވަރަށް ވޭންދެނިވި ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ފެންބޮޑުވުމުގައި ސާކުގެ ތިން ގައުމުން 1200 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 27) - ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލުން 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 3
ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 20) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ކުށުގައި 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ޚާއްސަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 2) - އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިންގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑޮކްޓަރުން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

މިފްކޯ އައިސްޕްލާންޓް ތެރޭގައި މަރާލައިފައި އޮއްވާ މިދިއަ މަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) ގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަ ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 16
ޑޮލަރުތަކެއް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ވަގަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 99
އިއްސެ މަރާލިކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ މެކޭނިކް އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) އަށް ހަމަލާދީ މަރާލި ކަމަށް، އެ ގަތުލުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެތަނުގެ ބަންގްލަދޭޝް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 6
އަންހެން ދަރިއަކު ނެތުމުގެ ހިތާމަ ފިލީ އަޖައިބަކުން

މިއީ ރިކްޝާ ދަމާ ބަބްލޫ ޝޭޚްގެ ވާހަކަ އެވެ. އުމުރުން 55 އަހަރުގެ ބަބްލޫގެ ވާހަކަ ބަންގަލަދޭޝްގެ ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޖީއެމްބީ އާކާޝް އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017
ތޫފާނުގެ ޖެހުނު 24 މަސްވެރިއަކު ކަނޑުން ނަގައިފި

ޑާކާ (ޖޫން 4) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޖެހުނު ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ގެއްލުނު މީހުންގެ ތެރޭން 24 މަސްވެރިއަކު ބޭ އޮފް ބެންގާލުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
ތޫފާނުގައި ގެއްލުނު 81 މަސްވެރިން ހޯދަނީ

ޑާކާ (ޖޫން 1) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކުރިމަތިވި ބާރުގަދަ ތޫފާން މޯރާގައި ކަނޑުމައްޗަށް ގެއްލުނު 81 މަސްވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017
ތޫފާން މޯރާގައި ބަންގްލަދޭޝް އިން ހަ މީހުން މަރު

ޑާކާ (މެއި 31) - ތޫފާން މޯރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިރު ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް އަރާ މަދުވެގެން ހަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
ތޫފާން މޯރާގައި މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ޑާކާ (މެއި 30) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެރި ތޫފާން މޯރާގެ ސަބަބުން މިއަންމާ އިން ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 30, 2017 3
ތޫފާން މޯރާ ބަންގްލަދޭޝް އަށް އަރައިފި

ޑާކާ (މެއި 30) - ބޭ އޮފް ބެންގާލުގައި އުފެދުނު ތޫފާން މޯރާ ބަންގްލަދޭޝް އަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.