06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 19
ރައުދާގެ ފޯނުން މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ

ބަނގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިންގެ ރޮނގުން ކިޔަވަމުން އަންނަނިކޮށް މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، 20، ގެ ފޯން، ދިވެހި ފުލުހުން އަންލޮކްކޮށް އޭނާގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު...

April 06, 2017 52
ކަރުގައި ހިފައި ރައުދާ "މަރާލީ"، އާއިލާ އިން ކޯޓަށް

ހެނދުނު ކޮލެޖަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރައުދާ އާތިފް ހުރީ، އެ ދުވަހުގެ މެންދުރަށް ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ކެއްކި ލޭޑީސްފިންގާ ރިހަ ތެލި އުނދުން މަތީގައި ހުއްޓެވެ. އެއަށް، ކޮށައި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 30
ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޕޮލިސް

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ބަންގްލާދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުރި ކޮލެޖްގެ ހޮސްޓެލްގައި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭނާ މަރާލީ ކަމަށް ވެސް ބަލައިގެން ކަމަށާއި އޭނާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން 50 ޕަސެންޓް ޗާންސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 48
ރައުދާއާ އެކު އުޅުނު ދަރިވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ބަންގްލާދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން އައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އޭނާއާ އެކު އެންމެ ފަހުން އުޅުނު އަންހެން ދަރިވަރަށް ކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 8
ރައުދާގެ މައްސަލަ ބަލަން ދެ ފުލުހަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ރާއްޖޭގެ ދެ ފުލުހަކު ބަންގްލަދޭޝަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

April 03, 2017
ރައުދާ މަރާލީތޯ ބަލަންޖެހޭ: ބަންގާޅުގެ ކުރީގެ ރައީސް

ބަންގްލާދޭޝްގެ އިސްލާމީ ބޭންކް މެޑިކަލް ކޮލެޖްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
ރައުދާގެ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާގެ ނިޝާން ހުރި: އާއިލާ

ބަންގްލާދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން އައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް މަރުވީ "ދަންޖެހިގެން" ކަމަށް އޮޓޮޕްސީ ރިޕޯޓުން ދެއްކިއަސް އެ ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އާއިލާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 7
އޮޓޮޕްސީއަށް ފަހު ރައުދާގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލައިފި

ބަންގްލާދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓާ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މަރުވި، ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 1
ރައުދާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާއިން ދެކޮޅެއް ނުހަދާ

ބަންގްލާދޭޝްގައި މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އޭނާގެ އާއިލާ އިން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ދިވެހި ފުލުހުން މިއަދު...

March 31, 2017
ރައުދާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ނުހަދަން އާއިލާއިން އެދޭ: ޕޮލިސް

ބަންގްލާދޭޝްގައި ބުދަ ދުވަހު މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ނުހަދައި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ހަވާލުކުރުމަށް އާއިލާއިން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރާޖްޝާހީ...

30 މާޗް

March 30, 2017 15
ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކައިރިން އެބަ ބަލަން: ޕޮލިސް

ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފް "ދަންޖެހިގެން" މަރުވި މައްސަލަ ކައިރިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 30, 2017
އެއް ބަޔަކު ތުހުމަތު ކުރަނީ ރައުދާ "މަރާލީ" ކަމަށް!

ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފް ބަންގްލަދޭޝްގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައި "ދަންޖެހި" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުމަކީ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނު ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. އެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު...

29 މާޗް

March 29, 2017 10
ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވެއްޖެ

ބަނގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، 20، އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި "ދަންޖެހި" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ހިނގި ގޮތެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 5
ޓީސީ ތިން ގައުމުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާ ދެކޮޅަށް

މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ޝެއިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ގޯލްޑް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ތިން ގައުމުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 5
"ޓްރީ މޭން ސިންޑްރޯމް" އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖެހިއްޖެ

ގަހެއްގެ ގޮފިގަނޑެއްހެން އިން އެއްޗެއް 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ސަހާނާ ޚާތޫންގެ މޫނުގައި ނެގީ މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިންނެވެ. ނަމަވެސް މި ފެނިފައި އޭނާގެ ބައްޕަ ފުރަތަމަ ހާހެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭތި ފެތުރެން ފެށުމުން އޭނާ ކަންބޮޑުވާން ފެށި އެވެ. އަވަހަށް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދައްކަން އޭނާ ގޮވައިގެން ދިޔަ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 1
ހޮނު އަޅައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ރުއް އިންދަނީ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 24) - ހޮނު އަޅައިގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ޓަކައި ބަންގްލަދޭޝްގައި އެއް މިލިއަން ރުއް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 10
ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ފުރަން ދިޔަ މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ރާއްޖެެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 4
"ގަސް މީހާ" އަށް މިހާރު ދަރިފުޅު އުރާލެވޭ

އޮޓޯ ރިކްޝޯ ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލޭޝްގެ 27 އަހަރުގެ އަބުލް ބަޖެންދުރަ އަކީ އެޕިޑޯމިއާޑިސްޕްލޭސިއާ ވެރިޔުސްސިފޯމިސް ކިޔާ ވަރަށް ބިރުވެރި އެހާމެ ވޭން ހުރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތަކުން ދައްކަނީ ބަޖެންދުރައާ އެކު ހަތަރު މީހެކެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ބަންގްލަދޭޝް އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އާ ސަފީރެއް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 2
ބަންގްލަދޭޝް ފައިނަލަށް، ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮލުވެ، ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދިއިރު، ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި...

December 26, 2016 2
ފުރަތަމަ މޮޅަށް ފަހު އަމާޒު ބަންގްލަދޭޝް މެޗަށް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ނޭޕާލާއި ކިރްގިސްތާން އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް އިއްޔެ އަފްގާނިސްތާން އަތުން...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 12
ގާނޫނާހިލާފަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދޭ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

މަނީ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތި، އެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ ބަޔަކު ފަޅާއަރައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 9
ކުރީ މަލާމާތުގެ ޓުވީއެއް، ލިބުނީ އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

ސައޫދީ އަރަބިޔާގައި ކުނިކަހަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ރަން ފިހާރައެއްގެ ބޭރުގައި ރަން ގަހަނާތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ ނެގި ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް މީހަކު ލި އެވެ. އެ ފޮޓޯއާ އެކު އެމީހާ ލިޔެފައިވާ މެސެޖުގައި ފަގީރުމީހާ އަށް މަލާމަތްކުރި އެވެ. އޭނާއަށް ހައްގުވަނީ ހަމައެކަނި ކުނިތަކާ ދިމާއަށް ބަލަން ކަމަށް ވެސް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 9
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަަށް އަނިޔާދޭތީ ބަންގްލަދޭޝް ރަތަށް

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާކޮށް އެ މީހުންގެ ގެދޮރު ސުންނާފަތި ކުރަމުން ގެންދާތީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ރުޅިގަދަވެ، މިއަންމާގެ ސަފީރު ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔަކު ޖަލަށް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބަޔަކަށް ކުށް ސާބިތުވެ އެ މީހުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.