06 މެއި

May 06, 2018 3
ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 29
ލޯނު ނުދައްކައިފިއްޔާ މަނިކުގެ 3 ރަށް ވިއްކާލެވިދާނެ

މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) އާއި އިތުރު ބަޔަކު ގެރެންޓީ ދީގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ނަގާފައިވާ ދެ ލޯނަކަށް، 35 މިލިއަން ޑޮލަރު (552 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނުދައްކައިފި ނަމަ، މަނިކަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ތިން ރަށެއް ވިއްކާލުމުގެ ހައްގު ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ނާޒިމް ނެގި ލޯނަށް 1.9 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި އެކަމަކު މިހާރު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް މޮރިސަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން ނެންގެވި 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 41
ގެދޮރު އިމާރާތު ލޯނަށް ނަގާ އިކިއުޓީ 30 ޕަސެންޓަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ދޫކުރާ ދެ ލޯނަކަށް އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ބަހައްޓަން ޖެހޭ މިންވަރު 30 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 16
ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 500،000ރ. ގެ ލޯނެއް

އަމިއްލަ ގެދޮރު ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 500،000ރ. އާ ހަމައަށް ލޯނު ލިބޭ ޚާއްސަ ސްކީމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިއްޔެ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 15
ލޯނުތަކާ ހެދި ގައުމު އޮތީ ދަރާފައި: އިދިކޮޅު

އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން "ލޯނުގެ މައްޗަށް ލޯނު ނަގާއިރު" ގައުމު މިހާރު ވަނީ އެތައް ޖީލަކާ ހިސާބަށް ދަރަނިވެފައި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ގައުމުގެ މާލިއްޔަތުގައި ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 5
ސިވިލް ސާވެންޓުން ކިޔަވަން އެމްއައިބީން އެހީވަނީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 1
ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމްގައި ސީބީއެމް ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ހެދުމަށް ހިންގާ އެސްއެމްއީ ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމްގައި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 38
އެއާޕޯޓް އަޅަން ދިނީ ލޯނަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީގެން

ފަސް ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހަވާލުކުރި މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން އެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ނަގާ ލޯނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ދީފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017
އެރިޔަދޫ ވިއްކާލަން ހުއްދަ ދީ ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ނަގާފައިވާ ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ ކ. އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި އިތުރު ތަނެއް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އަށް ދީ، ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 9
ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޫކުރާއިރު ފީއެއް ނަގަނީ

ސަރުކާރަށް ފީ ނަގައިގެން ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލު އިއްޔެ ގެޒެޓުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 11
ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ފައިސާ ދައްކަން އައްލާމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ބ. ހިބަޅިދޫން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދި ފިލައިގެން އުޅޭ މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް( މޮހޯ) އޭނާގެ ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 9
ދަރަނި އަދާކުރަން ދޮޅިޔަދޫ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ނެގި ބޮޑު ލޯނު ނުދައްކައިފި ނަމަ ށ. ދޮޅިޔަދޫ ރިސޯޓް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ސިވިލް ކޯޓުން އެ ބޭންކަަށް ދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
ޓެކްސީ އާކުރަން ލޯނު ދޫކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ދުއްވާ ބާ ޓެކްސީތައް އާކުރުމަށް ބޭންކުތަކުން މިހާރު ލޯނު ލިބޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ލޯނުގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ލ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ފަށާފައިވާ ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 10
އާންމު ހުރިހާ ބޭންކަކުން ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީގެ ލޯނު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް ގެރެންޓީ ދޭ ސްކީމްގައި ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ އެއް ބޭންކް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 4
ހާދިސާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ލޯނެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

ގުދުރަތީ ގޮތުން ނުވަތަ އިންސާނުންގެ ފަރާތުން ނަމަވެސް ގޯތިގެދޮރަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވެދޭ ހާއްސަ ލޯނެއް ބީއެމްއެލް އިން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 5
ފަތުހުގެ ލޯނެއް ނުދައްކައިިފި ނަމަ ގެއެއް ވިއްކާލަނީ

ހައްޖަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަތުހު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން ނަގާފައިވާ 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނުދައްކައިފި ނަމަ ހ. ސިއްކަގޭހުޅަނގުގެ ބައެއް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭންކަށް ދީފި އެވެ.