11 ޖުލައި

July 11, 2019 5
އާސެނަލަށް ކުޅެން ބޭނުންވި: ޑި ޔޮން

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ޖުލައި 11) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފަށައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ އަޔަކްސް އަށް ފަހު އާސެނަލަށް ކުޅުމަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވި ނެދަލެންޑްސްގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޮން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 4
އޮޒިލަށް ބިޑްކުރުމުގައި ބާސެލޯނާގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުމެއް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 24) - އާސެނަލަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ޕްލޭމޭކަރު މެސުޓް އޮޒިލް އަށް ބިޑް ކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުންނާއި ބޯޑު މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 10
އިނގިރޭސި ލީގަށް ބާސެލޯނާ ގެންނަން ވެންގާ ދެކޮޅު

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްޕެއިނުން ވަކިވެ ކެޓަލޯނިއާގައި ވަކި ދައުލަތަކަށް ގާއިމްކުރުމުން ކެޓަލޯނިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބާސެލޯނާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެންނަ ހިޔާލާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 2
ބާސެލޯނާ އިން އޮޒިލް އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 31) - ލިވަޕޫލްގެ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ނުލިބިއްޖެނަމަ އާސެނަލްގެ މެސުޓް އޮޒިލަށް ބިޑް ކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 1
އާސެނަލުން އާޑާ ޓުރާން އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 10) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ތުރުކީގެ ކެޕްޓަން އާޑާ ޓުރާން އަށް އާސެނަލުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.