27 ޖޫން

June 27, 2019 4
ބާސެލޯނާގެ ރައީސްކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް: ގާޑިއޯލާ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 27) - ފުޓްބޯޅައިގައި ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިންމާލުމަށް ފަހު ދެން ކުރިއަށްދާނެ ވަކި މިސްރާބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަންނަން އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި މިހާރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019
މެސީ އަށް ކެޓަލޯނިއާގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެއް

ބާސެލޯނާ (މެއި 17) - ސްޕެއިނުން ވަކިވެ ވަކި ގައުމެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކެޓަލޯނިއާގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެއް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ދީފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 3
ސްޕޭނުގެ ބާރުން ކެޓަލޯނިއާ މިނިވަންވާން ވޯޓު ނަގަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސްޕޭނުގެ މައި ސަރުކާރުން މިނިވަންވެ އަމިއްލަ ދައުލަތެއް އުފެއްދަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެ ގައުމުގެ އިރު އުތުރުގެ ކެޓަލޯނިއާގައި މާދަމާ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގާނެ އެވެ.