23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 1
ހަޒާޑް ނެތްތަން ފޫބައްދާނީ ކުޓީނިއޯ؟

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 23) – ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑް ނެތްތަން ފޫބައްދަން ޗެލްސީން ބާސެލޯނާގެ ފިލިއްޕެ ކުޓީނިއޯ ގެންނަން ވިސްނާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޗެލްސީ ވަންނަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 24) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޗެލްސީން ވަންނާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އެކަން ވާން އޮންނާނީ ޗެލްސީ އަށް ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ފީފާ އިން ދީފައިވާ އަދަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެ ނަމަ އެވެ. ޗެލްސީން...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
ވިލިއަން އަށް ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުގެ އޮފާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 23) – ޗެލްސީގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ވިލިއަން ގަތުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި 72 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އޮފާއެއްކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 11
ހަޒާޑް ހޯދަން ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ގަދަހިފުމަކަށް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 14) - ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން އަދި ޗެލްސީގެ އެޑެެން ހަޒާޑްގެ ސޮއި ހޯދަން ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 34
މެސީގެ 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 15) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 24
ފޭވަރިޓަކީ ބާސެލޯނާ އެކަމަކު ޗެލްސީ ދުލެއް ނުދޭނެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ފޭވަރިޓަކީ ބާސެލޯނާ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ވަގުތު ދެ ޓީމު އެގްރިގޭޓުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ޗެލްސީން ވެސް ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 19
ބާސެލޯނާ އިން މޮޅަށް ކުޅުނު ޗެލްސީ ހިފަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 21) – ޗެލްސީ ކޮޅަށް ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެ ދެ ޓީމު ރޭ ލަންޑަނުގައި ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 9
މެސީ ހުއްޓުވަން ޕްލޭނެއް ނުހަދާނަން: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހުއްޓުވަން ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ޗެލްސީން ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 3
މެސީ ނުހުއްޓުވޭނެ: މޮރާޓާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 13) – ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 10
ޗެލްސީ އަތުގައި މެސީ ހުއްޓުވުމުގެ ރެކޯޑެއް!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުމަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ކަޅި އަމާޒުވި މެޗަކީ ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މި މެޗަކީ އެހެން ގޮތަކުން ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ. އެއީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގޯލު ޖެހުމުގެ އެތަކެއް ރެކޯޑް ހަދާފައިވާ މެސީ އަށް މިހާތަނަށް ޗެލްސީ ކޮޅަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައިނުވާތީ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 5
ރެއާލް-ޕީއެސްޖީ އަދި ބާސެލޯނާ-ޗެލްސީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަަ ބުރުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނުއިރު، މި މުބާރާތުގައި ބަލިނުވެ އޮތް ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާނީ އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއާ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 9
ބާސާ އިން އަޒްޕިލިކުއެޓާ އާއި މާޝިއަލް އަށް ފާރަލަނީ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 7) - ބާސެލޯނާ އިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ސެސާ އަޒްޕިލިކުއެޓާ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ވިންގް އެންތަނީ މާޝިއަލް އަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ އިން މާރޭޒަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - ލެސްޓާ ސިޓީގެ އަލްޖީރިއާ މިޑްފީލްޑަރު ރިޔާދު މާރޭޒަށް ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ އިން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.