06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 7
މެސީއާ މައްސަލަ ޖެހުނަސް އަބިދާލް މަގާމުގައި ހުންނާނެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 6) – ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ނުރުހުން އަމާޒުވި ނަމަވެސް އެ ކްލަބުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު އެރިކް އަބިދާލް މަގާމުގައި ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 13
އިންޓަވިއު މައްސަލައިގައި އަބިދާލަށް މެސީ ފާޑުކިޔައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 5) - ސްޕެއިނުގެ ނޫހެއް ކަަމަށްވާ ޑާރިއޯ ސްޕޯޓްސް އަށް ބާސެލޯނާގެ ޑިރެކްޓަރު އެރިކް އަބިދާލް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވާތީ އޭނާ އަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
އަބިދާލްގެ ބޭސްފަރުވާގައި އޮޅުވާލުމެއް ނެތް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 28) - މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން އެރިކް އަބިދާލްގެ ކެންސަރު ބައްޔަން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ހަރަދުކުރިއިރު އެއްވެސް ކަމެއްގައި އޮޅުވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް އަބިދާލްގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.