28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 7
ބާސާ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ އިންތިޒާރުގައި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލުން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 4
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، މެސީ އަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 24) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ، ބާސެލޯނާ އަދި ލިވަޕޫލް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާގެ މެޗުގައި ގޯލް ޖަހައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ މުބާރާތުގައި ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 14
ނަޕޯލީން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ނަޕޯލީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 8
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނަމަ ކުޓީނިއޯ ބޭނުމީ ލިވަޕޫލަށް ދާން

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ އިން އޭނާ ވިއްކާލާނަމަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބޭނުންވަނީ އެނބުރި ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 11
ލިވަޕޫލް މެޗު ހަނދާނުން ނުފިލާނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މެއި 24) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލް އަތުން 4-0 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ކަންތައްތައް ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަންނަން ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 62
ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައި ލިވަޕޫލް ފައިނަލަށް!

ލިވަޕޫލް (މެއި 8) - ފުރަތަމަ ލެގުން 3-0 އިން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ 4-0 ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 17
"ބާސާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ލިވަޕޫލް (މެއި 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލިގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 8
ވެން ޑައިކުގެ ތައުރީފް މެސީ އަށް

ބާސެލޯނާ (3 މެއި) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނުޖެހުމަކީ ނަސީބެއް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 20
މެސީގެ ޖާދޫން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ބާސާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (1 މެއި) – ހިތްގައިމު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ކްލަބް ލެވެލްގައި ލިއޮނަލް މެސީ 600 ވަނަ ގޯލް ހަމަކުރި މެޗުން އިނގިރޭސި ގަދަބާރު ލިވަޕޫލް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާ ދާދި ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 35
ތާރީހު ލިވަޕޫލް ކޮޅަށް، ބާސާގެ ހަތިޔާރަކީ މެސީ!

ބާސެލޯނާ (މެއި 1) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު މި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ތާރީހު ބުރަވަނީ ލިވަޕޫލް ކޮޅަށެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ 13 ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު ބާސެލޯނާގެ ކާމިޔާބީތަކުގައި ހިއްސާ ބޮޑު ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ މިރޭ ލިވަޕޫލް ފަހަތަށް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ސެމީގައި ލިވަޕޫލާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޓޯ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ޕޯޓޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފި އެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގައި ލިވަޕޫލުން ނުކުންނާނީ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 2
ތަފާތު ދައްކައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހު މެޗުގައި ތަފާތު ދައްކައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. ލިވަޕޫލުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން ނަޕޯލީ ބަލިކުރިއިރު، ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ފަހު ވަގުތު 1-1 އިން ބާސެލޯނާއާ އެއްވަރުކޮށްފަ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 7
މެސީ އަށް ހެޓްރިކެއް، ލިވަޕޫލް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އާ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން 4-0 އިން ޕީއެސްވީ އެއިންދްހޯވަން ބަލިކުރިއިރު، ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީ އަތުން ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 35
ބަލިނުވެ ލީގު ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު ބާސާ އަށް ގެއްލިއްޖެ

ލެވާންޓޭ، ސްޕެއިން (މެއި 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ބާސެލޯނާ އިން މި ފަހަރު ލީގުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑަށް ލެވަންޓޭ އިން ނިމުން ގެނެސްފި އެވެ. ލެވާންޓޭ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވީ 5-4 އިންނެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 10
ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތާމައެއް ނެތް: ކުޓީނިއޯ

ބާސެލޯނާ (މެއި 12) - މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޮޑު ޓްރާންސްފާއެއްގައި ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ނިންމުމާ މެދު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 40
ބާސާ ކަޓުވާލައި ރޯމާ އިން ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި!

ރޯމް (އޭޕްރިލް 11) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވާތާ އަހަރެއް ވެފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ އިން ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށް ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔެއަށް ހައިރާންކަން ގެނުވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 5
އެންމެ ފަހުން ކުޓީނިއޯ ބާސެލޯނާ އަށް!

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 7) – ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ލިވަޕޫލުގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ 160 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ގަންނަން ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 3
ލިވަޕޫލުން ކުޓީނިއޯ ވިއްކާލާނީ ރެކޯޑް އަގަކަށް

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 2) – ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ވިއްކާލަން ލިވަޕޫލުން ބާސެލޯނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު އަގަކަށް ޑިމާންޑްކުރާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018
ކުޓީނިއޯ އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވަނީތަ؟

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 1) – ލިވަޕޫލުގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ކްލަބުގެ ކިޓް ސްޕޮންސަރު ނައިކީ އަށް އޮޅިގެން ދެވިއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 3
ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ރެއާލް އަލުން ވަންނަނީ

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 8) - ލިވަޕޫލްގެ ޕްލޭމޭކަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަލުން ވަންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.