20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 19
ބާސެލޯނާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ހާލަތެއް ނެތް: ވަލްވޭޑޭ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިޔޯންއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިޔަސް މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 14
ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް، އެތުލެޓިކޯ ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވިއިރު، ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ވަލްވޭޑޭ ނިންމައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެ ކްލަބްގައި އިތުރު އެއް އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 8
ބިލްބާއޯ އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 11) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 2
ނޭމާ ހިނގައްޖެ ނަމަ ޕީއެސްޖީގެ ޓާގެޓަކީ ކުޓީނިއޯ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 7) - ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ ނަމަ ޓާގެޓްކުރާނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ އަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް...

February 07, 2019 12
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް އެއްވަރު

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 7) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 1
މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 6) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ...

February 06, 2019 15
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް މެސީ ކުޅެފާނެ: ވަލްވޭޑޭ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 6) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 21
މެސީގެ ދެ ގޯލުން ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 3) – ވެލެންސިއާ އިން ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވާ، ލިއޮނަލް މެސީގެ ގޯލްތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 4
ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީގައި ބާސާ އާއި މެޑްރިޑް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 2) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އާއި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 24
ފެންވަރު ދައްކާލައި ބާސެލޯނާ ސެމީ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 31) – ފުރަތަމަ ލެގުން ބަލިވި ބާސެލޯނާ އިން ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް 6-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 5
ބާސެލޯނާ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރެއާލަށް މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 4-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 22
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ސެވިއްޔާ އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ޖެނުއަރީ 24) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ސެވިއްޔާ އިން 2-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 5
ޑި ޔޮން ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 23) – ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން ޝައުގުވެރިވާ، އަޔަކްސްގެ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޮން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުރި ހޯދައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 10
ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބޯޓެން ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 22) - އިޓަލީގެ ސަސުއޮލޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ، އަދި މިހާރު އޮއްސިފައިވާ ތަރިއެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގާނާގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޕްރިންސް ބޯޓެން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އަށް ގެންދިއުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 21
ބެންޗުން އަރައި މެސީ ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 21) – ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭގެ ގޯލުން ބާސެލޯނާ އިން ކުރި ހޯދި ނަމަވެސް، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވާން އެ ޓީމަށް ޖެހުނީ ބެންޗުގައި އިން ލިއޮނަލް މެސީގެ ބޭނުން ހިފާށެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 5
ޑެމްބެލޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 18) - އޮސްމާން ޑެމްބެލޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ލެވަންޓޭ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
އެންމެ ފަހުން ރަބިއޯ ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީ އެއްބަސްވެއްޖެ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 15) – ބާސެލޯނާ އިން ޝައުގުވެރިވާ މިޑްފީލްޑަރު އެޑްރިއެން ރަބިއޯ އެ ޓީމަށް ޖެނުއަރީ މަހު 15 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީން މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 22
މެސީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 400 ގޯލް ހަމަކޮށްފި!

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 14) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި 400 ވަނަ ގޯލާ އެކު، އެއިބާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 7
ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ބޭނުންވޭ، އެކަމަކު މޮރާޓާއެއް ނޫން

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 13) – މުނީރް އެލް ހައްދާދީ ދިއުމުން ހުސްވެފައިވާ ޖާގައަށް ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ ބުނި ނަމަވެސް ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ގަންނަން ލިބުނު ފުރުސަތު އެ ކްލަބުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 6
ބާސެލޯނާ ބަލިވިއިރު ކޯޗު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 11) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގައި ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކުގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
ވަލްވާޑޭ މަޑުކުރުވަން ޕީކޭ ބޭނުންވޭ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 8) – ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ މަގާމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިޔާ ޖެރާޑް ޕީކޭ ބުނެފި އެވެ.