17 ޖޫން

June 17, 2017 1
2006 ގައި ބާސާ އަށް މެސީ ނުގެއްލުނީ ކިރިޔާ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 17) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލަން ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު ދައްކަން 2006 ވަނަ އަހަރު އިންޓަ މިލާން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެ ކްލަބާ ނުގުޅުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އޭރުގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017
ބާސެލޯނާ އިން ވެރާޓީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އޭޖެންޓް

ޕެރިސް (ޖޫން 13) - ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އިން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވެރާޓީގެ އޭޖެންޓް ޑޮނާޓީ ޑި ކާޕްލީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 5
އެންމެ ފަހުން މެސީ އާއި ބާސާ އެއްގަލަކަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 9) – ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ލިއޮނަލް މެސީއާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017
ބާސެލޯނާ އިން ޓޮޓެންހަމްގެ އެރިކްސަން އަށް ބިޑްކުރަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 7) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅޭ ޑެންމާކްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އަށް ބާސެލޯނާ އިން ބިޑްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 2
ބާސެލޯނާގެ ޝައުގު ޑި މަރިއާ އާއި ސައުލް އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 5) – ބާސެލޯނާ އިން ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ ވިންގާ އެންހެލް ޑި މަރިއާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ސައުލް ނިގުއޭޒް ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017
މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ހާއްސަ ނިންމުން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 2) - ބާސެލޯނާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ކޯޗަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ގުޅުމަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ހާއްސަ ނިންމުން ކަމަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އާ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017
ސްޕެއިނުގެ އެހެން ކްލަބަކަށް ނުކުޅޭނަން: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (މެއި 31) – ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ސްޕެއިނުގެ އެހެން ކްލަބަކަށް ނުކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހެން ގައުމެއްގެ ކްލަބަކުން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
ވަލްވޭޑޭ އަކީ ބާސެލޯނާ ސްޓަައިލުގެ ކޯޗެއް: ބާޓޮމެއު

ބާސެލޯނާ (މެއި 30) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އަކީ އެ ޓީމާ ގުޅޭ ސްޓައިލުގެ ކޯޗެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެޕް މާރިއާ ބޯޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 4
އެންރީކޭގެ ފަހު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް ތަށްޓެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 28) - ލުއިސް އެންރީކޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ރޭ 3-1 އިން އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 2
ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ތަށްޓެއް މުހިއްމު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (މެއި 27) - ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާނުލުމަށް މިރޭ ކުޅޭ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ތަށި ބާސެލޯނާ އަށް މުހިއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 3
ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާން ވަލްވޭޑޭ ބިލްބާއޯ ދޫކޮށްލައިފި

ބިލްބާއޯ، ސްޕެއިން (މެއި 24) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް، އެތުލެޓިކޯ ބިލްބާއޯގެ ކޯޗު އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެ މަގާމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 2
"ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް"

ބާސެލޯނާ (މެއި 22) - ބާސެލޯނާއާ ދެން ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 3
ތަށި ދެން ގެއްލޭނީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކާ މިރޭ ކުރިމަތިލާއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ދެން ލީގު ގެއްލޭނީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (މެއި 15) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ސެވިއްޔާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017
ލީގު ލިބިއްޖެނަމަ އިނިއެސްޓާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ؟

ބާސެލޯނާ (މެއި 9) - މި ފަހަރުގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 1
ބާސާ އާއި ރެއާލަށް ވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (މެއި 7) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވެސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ކާމިޔާބުކުރުމުން ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް އިތުރަށް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 4
"ރެއާލްގެ ކާމިޔާބީ އެއް މުބާރާތުން ވަޒަން ނުކުރެވޭނެ"

ބާސެލޯނާ (މެއި 6) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަންވީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ހޯދި ކާމިޔާބަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެހެން މުބާރާތްތަކުގައި އެ ޓީމުން ނެރުނު ނަތީޖާތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017
ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ ކޫމަންގެ ހުވަފެނެއް

ލިވަޕޫލް (މެއި 5) ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ ހުވަފެނެއް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު، އެވަޓަންގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 10
ބާސާ އެއް ވަނައިގައި، ރޮނާލްޑޯ އަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 30) – އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑް ލަނޑާ އެކު ވެލެންސިއާ އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 2
މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ އަށް ވެސް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 27) – ސްޕެނިޝް ލީގަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.