05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
އުމްޓީޓީގެ އިންޖަރީއަކީ ބޮލުގެ ރިހުމެއް ނޫން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 5) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ސެމިއުލް އުމްޓީޓީ އަށް އަނިޔާވެ، ދެ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމަކީ ބާސެލޯނާ އަށް އޮތް ބޮޑު ބޮލުގެ ރިހުމެއް ނޫން ކަމަށް ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017
ގްރެމިއޯ ކިބައިން ބާސެލޯނާ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ސައޮޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޑިސެމްބަރު 4) - ބްރެޒިލްގެ ކްލަބް ގްރެމިއޯގެ މިޑްފީލްޑަރު އާތޯ އަށް ބާސެލޯނާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ ގްރެމިއޯ އިން ފީފާ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އެ ކްލަބްގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ފުރުސަތު ގެއްލުނަސް ޒިދާންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 3) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުނަސް ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 1
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ: މަޝެރާނޯ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަންވީ ވަގުތު ކައިރިވެއްޖެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއާ ހަވިއޭ މަޝެރާނޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 7
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަނެއް ބުރަށް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި ރޭ ރެއާލް މުރިސިއާ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރަށް ބާސެލޯނާ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 9
މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ބާސާގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ރެފްރީ އަށް

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ވެލެންސިއާ އާއި ބާސެލޯނާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ގޯލެއްގެ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާ އިން މެޗުގެ ރެފްރީންނާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 8
މެސީގެ އަގު 700 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް!

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 25) - އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި އެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން މެސީ ގަންނަން އެހެން ކްލަބަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 700 މިލިއަން ޔޫރޯ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 4
އޮޒިލަށް ބިޑްކުރުމުގައި ބާސެލޯނާގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުމެއް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 24) - އާސެނަލަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ޕްލޭމޭކަރު މެސުޓް އޮޒިލް އަށް ބިޑް ކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުންނާއި ބޯޑު މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 14
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 23) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ބަސެލް އަތުން ބަލިވިއިރު، ޔުވެންޓަސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 8
ޔުވެންޓަސް އަކީ ބާސެލޯނާ ލެވެލްގެ ޓީމެއް: ވަލްވޭޑޭ

ޓިއުރިން، ޔުވެންޓަސް (ނޮވެމްބަރު 22) - އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބަލާއިރު ޔުވެންޓަސް އަކީ ބާސެލޯނާ ފެންވަރުގެ ޓީމެއް ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނަ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 5
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، މެޑްރިޑް ޑާބީ އެއްވަރު

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން 3-0 އިން ލެގަނޭސް ބަލިކުރިއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 8
ބާސެލޯނާއާ ނުގުޅެން ގްރީޒްމަން ގާތު ޒިދާން އެދިއްޖެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 17) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުނުވުމަށް އޭނާ ގާތުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން އެދިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017
ފޯމުން ކަޓާފައިވާތީ ސުއަރޭޒް ކަންބޮޑުވެފައި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 9) – ފޯމް ދަށްވުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުޅުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 9
ބާސާ އިން އަޒްޕިލިކުއެޓާ އާއި މާޝިއަލް އަށް ފާރަލަނީ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 7) - ބާސެލޯނާ އިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ސެސާ އަޒްޕިލިކުއެޓާ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ވިންގް އެންތަނީ މާޝިއަލް އަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 5) - ފްރާންސިސްކޯ އަލްކަސެރުގެ ދެ ލަނޑުން 2-1 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުރީގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 7
ޗެރިޓީ އަށް ފައިސާ ހަދިޔާކޮށް މެސީ ވައުދުފުއްދައިފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 3) - އާޖެންޓީނާގެ ނޫސްވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާ ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ ލިބޭ ފައިސާ ޗެރިޓީ އަށް ހާދިޔާކުރަން އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ވި ވައުދު ފުއްދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
ޕީއެސްޖީ އާއި ބަޔާން ދެ ވަަނަ ބުރަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ބީ އިން ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަތައް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 5
"ބާސާއާ އަލުން ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޭމާ އަށް އެބައޮތް"

އެތަންސް، ގްރީސް (އޮކްޓޯބަރު 31) - މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީ އަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ އެ ޓީމާ އަލުން ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 14
ބާސާ އަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް

ބިލްބާއޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) – ރަށުން ބޭރުގައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ އަށް ބޮޅެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 5
މެސީއާ އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ރޮނާލްޑޯ އަށް ދެނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެ ޓީމުން ދޭ ވަރުގެ މުސާރައެއް ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ދޭން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.