04 ޖުލައި

July 04, 2017
ބޮނޫޗީ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ކުރީގައި އޮތީ ބާސެލޯނާ؟

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 4) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ބާސެލޯނާ ކުރިހޯދާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017
ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބެލެރިން ބޭނުންވޭ: ޑެލޮފޭއު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 3) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ފުލްބެކް ހެކްޓަ ބެލެރިން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ޓީމާ އަލުން ގުޅެން ނިންމާފައިވާ ވިންގް ޖެރާޑް ޑެލޮފެއު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 2
މެސީ މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 25) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ޒުވާން އުމުރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އޭޖެންޓް ހޮރާސިއޯ ޖަޖިއޯލޯ ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 2
ވެރާޓީ ބޭނުމީ ބާސާ، އެކަަމަކު ޕީއެސްޖީ ދުލެއް ނުދޭނެ

ޕެރިސް (ޖޫން 24) – ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އިޓަލީ މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޕީއެސްޖީން އޭނާ ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންއުޅޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ފުޓްބޯލް އަދި ފޯވާޑް ޕެޓްރިކް ކްލައިވެޓް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
ބްރެޒިލްގެ ލޫކަސް ލީމާ ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 23) – ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ސަންތޯސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަސް ލީމާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017
އޮސްމާނޭ ގެންނަން ބާސާ ތައްޔާރުވަނީ

ޕެރިސް (ޖޫން 19) – ބާސެލޯނާ އިން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލާފައި ވެސް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ މި ސީޒަނުގައި ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 1
2006 ގައި ބާސާ އަށް މެސީ ނުގެއްލުނީ ކިރިޔާ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 17) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލަން ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު ދައްކަން 2006 ވަނަ އަހަރު އިންޓަ މިލާން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެ ކްލަބާ ނުގުޅުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އޭރުގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017
ބާސެލޯނާ އިން ވެރާޓީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އޭޖެންޓް

ޕެރިސް (ޖޫން 13) - ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އިން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވެރާޓީގެ އޭޖެންޓް ޑޮނާޓީ ޑި ކާޕްލީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 5
އެންމެ ފަހުން މެސީ އާއި ބާސާ އެއްގަލަކަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 9) – ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ލިއޮނަލް މެސީއާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017
ބާސެލޯނާ އިން ޓޮޓެންހަމްގެ އެރިކްސަން އަށް ބިޑްކުރަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 7) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅޭ ޑެންމާކްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އަށް ބާސެލޯނާ އިން ބިޑްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 2
ބާސެލޯނާގެ ޝައުގު ޑި މަރިއާ އާއި ސައުލް އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 5) – ބާސެލޯނާ އިން ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ ވިންގާ އެންހެލް ޑި މަރިއާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ސައުލް ނިގުއޭޒް ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017
މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ހާއްސަ ނިންމުން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 2) - ބާސެލޯނާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ކޯޗަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ގުޅުމަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ހާއްސަ ނިންމުން ކަމަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އާ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017
ސްޕެއިނުގެ އެހެން ކްލަބަކަށް ނުކުޅޭނަން: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (މެއި 31) – ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ސްޕެއިނުގެ އެހެން ކްލަބަކަށް ނުކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހެން ގައުމެއްގެ ކްލަބަކުން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
ވަލްވޭޑޭ އަކީ ބާސެލޯނާ ސްޓަައިލުގެ ކޯޗެއް: ބާޓޮމެއު

ބާސެލޯނާ (މެއި 30) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އަކީ އެ ޓީމާ ގުޅޭ ސްޓައިލުގެ ކޯޗެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެޕް މާރިއާ ބޯޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 4
އެންރީކޭގެ ފަހު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް ތަށްޓެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 28) - ލުއިސް އެންރީކޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ރޭ 3-1 އިން އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 2
ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ތަށްޓެއް މުހިއްމު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (މެއި 27) - ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާނުލުމަށް މިރޭ ކުޅޭ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ތަށި ބާސެލޯނާ އަށް މުހިއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 3
ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާން ވަލްވޭޑޭ ބިލްބާއޯ ދޫކޮށްލައިފި

ބިލްބާއޯ، ސްޕެއިން (މެއި 24) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް، އެތުލެޓިކޯ ބިލްބާއޯގެ ކޯޗު އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެ މަގާމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 2
"ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް"

ބާސެލޯނާ (މެއި 22) - ބާސެލޯނާއާ ދެން ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 3
ތަށި ދެން ގެއްލޭނީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކާ މިރޭ ކުރިމަތިލާއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ދެން ލީގު ގެއްލޭނީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (މެއި 15) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ސެވިއްޔާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.