13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 5
ބާސެލޯނާގެ ސްޓައިލް ބަދަލުކުރީ އަހަރެން: ރޮނާލްޑީނިއޯ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 13) – ބާސެލޯނާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ސްޓައިލް ބަދަލުކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވުމަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފަހުރުވެރިވާ މަސައްކަތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
ސުއަރޭޒްގެ 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު ބާސާ ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 12) – ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޖަހައިދިން 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 7
އެވޯޑް ހަފުލާއަށް ބާސާ ކުޅުންތެރިން ނުދިޔައީ ކީއްވެ؟

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 10) – ސްވިޒަލެންޑުގެ ވެރިރަށް ޒިއުރިކުގައި ރޭ ބޭއްވި ދަ ބެސްޓް ފީފާ އެވޯޑްސް ހަފުލާއަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުނުވީ ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި މާދަމާރޭ މުހިއްމު މެޗެއް އޮތުމުން ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
ރަކިޓިޗް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ނުދާނެ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 9) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު އިވާން ރަކިޓިޗް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

January 09, 2017 2
ފަހު ވަގުތު މެސީ ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 9) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ލަނޑުން ވިޔަރެއާލް އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 1
ބާސެލޯނާ ހުސްއަތާ ސީޒަން ނުނިންމާނެ: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 8) - މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އަދިވެސް ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި އެ ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 3
ދެ ކުޅުންތެރިން މަދުކޮށް ކުޅެ ބާސާ ބަލިކޮށްފި

ބިލްބާއޯ (ޖެނުއަރީ 6) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ދެ ކުޅުންތެރިން މަދުކޮށް ކުޅެ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އިން ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 1
ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިޔަކު ޗައިނާ އަށް ނުދާނެ: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ޗައިނާ ކްލަބްތަކުން ފައިސާ އޮއްސިޔަސް ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިޔަކު އެ ގައުމަށް ނުދާނެ ކަަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
ކޯޓީނިއޯ އަށް ބާސާ އިން ޝައުގުވެރިވޭ: ރޮނާލްޑީނިއޯ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 26) – ލިވަޕޫލުގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކޯޓީނިއޯ އަށް ބާސެލޯނާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ބާސާ އަނެއް ބުރަށް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 22) – އާޑާ ތުރާންގެ ހެޓްރިކާ އެކު ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ހާކިއުލަސް އަތުން 7-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016
މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރާނެ: ކްލަބުގެ ރައީސް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 21) – ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ފެށިފައިނުވި ނަމަވެސް އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން މެސީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 1
ބާސެލޯނާ އިން ތިން ޕޮއިންޓަށް ފަރަގުކުޑަކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 19) – ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ބާސެލޯނާ ރޭ އަރައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 1
މެސީ އަށް 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެއް!

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 17) - ޗައިނާ ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބް ހެބޭއީ ޗައިނާ ފޯޗިއުން އިން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ބިޑެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 2
ކޮތަޅު ޖާޒީގައި މަޝްހޫރުވި ކުއްޖާއާ މެސީ ބައްދަލުކޮށްފި

ދޯހާ، ގަތަރު (ޑިސެމްބަރު 14) – ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކުން ހަދާފައިވާ ލިއޮނަލް މެސީގެ ޖާޒީއެއްގައި، މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަފްގާނިސްތާނުގެ އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ މުރްތަޒާ އަހްމަދީއާ އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ ހީރޯ، މެސީ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016
"މެސީ މަޑުކުރުމަކީ ކްލަބަށް ލިބޭނެ ބޮޑު އުފަލެއް"

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 10) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުމަކީ އެ ކްލަބަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އުފާކަމަށް ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

December 10, 2016 10
ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕުޔޯލް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ނ. އަތޮޅަށް ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 'ސިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕް' ގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި، ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ޑިފެންޑަރު އަދި ބާސެލޯނާގެ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 1
ބާސެލޯނާ އިން ޝަޕޮކޮއެންސްއާ އެކު މެޗެއް ކުޅެނީ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) – އަންނަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާއާ އެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް އެ ކްލަބުން، ބްރެޒިލްގެ ޝަޕޮކޮއެންސް އަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

December 09, 2016
ދިގު މުއްދަތަކަށް ސުއަރޭޒް ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަނީ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއްބަސްވުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 1
ބާސާ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް، ނަޕޯލީ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 7) – އާޑާ ޓުރާންގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލިއިރު ބެންފީކާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ބީ ގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 8
ފަހު ވަގުތު ރާމޯސްގެ ލަނޑުން ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 4) – އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޖެހި ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ސިިލްސިލާ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބޮޅެއް އިތުރުކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ނަގާފައިވާ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 5
ބާސެލޯނާ އަށް މަރުގެ މެޗެއް، ރެއާލް އިތުބާރާ އެކު

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 3) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު ބާސެލޯނާ އަށް މިއީ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗެކެވެ. މުހިއްމު މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އިތުބާރާ އެކު އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 2
ރެއާލަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ބާސެލޯނާ އަނެއްކާ ވެސް އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 1) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 32 ޓީމު ވާދަކުރާ ބުރުގައި ރޭ ލިއޮނެސާ އަތުން 6-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ސްޕެނިޝް ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ހާކިއުލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ބާސެލޯނާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް އިނިއެސްޓާ އަށް ކުޅެވޭނެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 30) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަންދްރޭ އިނިއެސްޓާ ފިޓްވެއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ.