07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ބާސެލޯނާ ބަލިކުރެވުނަސް ހަމަބިމުގައި ތިބެންޖެހޭ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) - އާ ސީޒަނަށް ފަރިތަކުރުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ލިވަޕޫލުން މާ ބޮޑަށް އުފާކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ތިބެން ޖެހޭނީ ހަމަބިމުގައި ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016
ލިވަޕޫލަކީ އަހަންނަށް ހާއްސަ ޓީމެއް: ސުއަރޭޒް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 5) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް ކުރީގެ ޓީމު ލިވަޕޫލަކީ އަބަދުވެސް ހާއްސަ ޓީމެއް ކަމަށް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016
ޕޯޗުގަލްގެ ގޯމޭސް ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 22) - ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާގެ ޕޯޗުގަލް މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ގޯމޭސް ގަންނަން ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 1
"ބާސެލޯނާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 20) - ބާސެލޯނާ އިން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު މާކުއީނިއޯސް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ އިން މާރޭޒަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - ލެސްޓާ ސިޓީގެ އަލްޖީރިއާ މިޑްފީލްޑަރު ރިޔާދު މާރޭޒަށް ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ އިން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 1
ފުރަތަމަ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ޑިސެމްބަރުގައި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 16) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގަ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
ސިޓީން ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ބްރާވޯ ގެންނަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 13) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ޗިލީގެ ގޯލްކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 13, 2016 1
ފްރާންސްގެ އުމްޓީޓީ އާއި ޑީނޭ ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 13) - ބާސެލޯނާ އަށް ފްރާންސްގެ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ ސެމިއުލް އުމްޓީޓީ އާއި ލޫކަސް ޑީނޭ ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 1
އާސެނަލުން އާޑާ ޓުރާން އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 10) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ތުރުކީގެ ކެޕްޓަން އާޑާ ޓުރާން އަށް އާސެނަލުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ނޭމާ ނިންމައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި ކަމަށް ކްލަބްގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016
ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް މެސީ ކޯޓުގައި ކުރި ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 7) - ސްޕެއިނުގެ ނޫސްވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާ އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 3
މެސީގެ މައްސަަލައިގައި ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ހަފުތާގައި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 4) - ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ޖޯޖް ހޮރާސިއޯ މެސީގެ މައްޗަށް ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑު އެހުންތައް ނިންމާލައި އަންނަ ހަފުތާގައި ހުކުމް ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް އަލްވެސް ޔުވެންޓަސްއާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 3) - ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލް އަލްވެސް އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމައި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
މިއީ ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (މޭ 23) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބުނަސް މިއީ ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އަގަކީ 3.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 11 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޭގެ ކުރިން އިތުރު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބުގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދީ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016 1
އޮލިމްޕިކް ގޯލްޑް ހޯދުން މާ މުހިންމު: ނޭމާ

އަންނަ މަހު އެމެރިކާގައި ފަށާ ކޮޕާ އެމެރިކާ އަށް ވުރެ އޯގަސްޓް މަހު އޮލިމްޕިކް ގޯލްޑް، ބްރެޒިލް އަށް ހޯދައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު މާ މުހިންމު ކަމަށް ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.