28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
މެސީގެ ލަނޑުން ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ލަނޑުން ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ބަލިނުވެ ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
ސޮސެއިޑާޑް ދަނޑުގައި ކުޅެން ބިރެއް ނުގަނޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑް ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެފައި ނުވި ނަމަވެސް އެކަމާ ބިރުނުގަންނަ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016
ގާޑިއޯލާގެ އެދުމަކީ މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުން

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 26) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް، އޭނާ އަށް ބޮޑު އޮފާއެއްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016
ބާސެލޯނާ ބަރޯސާވަނީ ހަމައެކަނި އަހަންނަކަށް ނޫން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 25) - ބާސެލޯނާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމު ބަރޯސާވަނީ އެންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 1
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭލް އަށް ނުކުޅެވިދާނެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ގަރެތު ބޭލްގެ ކުޑަހުޅަށް އަނިޔާވެ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބާސެލޯނާ އަށް ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2016 2
ސިޓީ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ބާސާ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ގްލާސްގޯ، ސްކޮޓެލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 24) – ސެލްޓިކް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސީ ގެ އެއް ވަނަ މަގާމް ބާސެލޯނާ ހޯދިއިރު ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކްއާ 1-1 އިން...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 6
ނޭމާ ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 23) – ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ޓްރާންސްފާގައި ހިމެނޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުގައި ނޭމާ ބައިވެރިވެފައިވާތީ އެކަމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ދެ އަހަރަށް ޖަލަށްލައި 10.6 މިލިއަން ޖޫރިމަނާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
ބާސާގެ މުހިއްމު ތިން ޑިފެންޑަރުން ފިޓްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 17) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަލާގާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ މުހިއްމު ތިން ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ ޖެރާޑް ޕީކޭ އާއި ޖޯޑީ އަލްބާ އަދި ޖެރެމީ މެތިއު ފިޓްވެ ޕްރެކްޓިހަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
ލިވަޕޫލުން އާޑާ ޓުރާން އަށް ބިޑް ކުރަނީ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 15) - ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ތުރުކީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޑާ ޓުރާން އަށް ލިވަޕޫލުން ބިޑް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 7
އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ދެނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން!

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު، ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑު މުސާރަދޭ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބަކަށް އިންގްލެންޑްގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 5
ކޯޓީިނިއޯ ގަންނަން ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 13) - ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކޯޓީނިއޯ ގަންނަން ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016
ލުކާކޫ އަކީ ބާސެލޯނާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް: ކޫމަން

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 10) - އެވަޓަން އަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރު ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް އެވަޓަންގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
މެސީގެ 500 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ އަށް 500 ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ލަލީގާ އަކީ މިހާރު ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއް ނޫން: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ސްޕެނިޝް ލީގަކީ މިހާރު ތިން ޓީމުގެ ލީގެއް ނޫން ކަމަށާއި ލީގަށް ވާދަކުރާ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 12
ބާސެލޯނާ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަދަލުހިފައިފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިފައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016
"ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުމަކީ ކުރިއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 1) - ޔުއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ކަަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 5
މެސީގެ ޕެނަލްޓީން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 3-2 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-0 އިން ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ބާސެލޯނާ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
ގާޑިއޯލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 19) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަކީ ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު ކޯޗުކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެތުލެޓިކޯ އެއް ވަނައިގައި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޔަނިޗް ކަރަސްކޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ގްރަނަޑާ އަތުން 7-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
މިރޭ މެސީ ކުޅޭނެ، އެކަމަކު ސަމާލުވާން ޖެހޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިޕޯޓިވޯއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމު ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ މެޗެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.