13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 5
ކޯޓީިނިއޯ ގަންނަން ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 13) - ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކޯޓީނިއޯ ގަންނަން ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016
ލުކާކޫ އަކީ ބާސެލޯނާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް: ކޫމަން

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 10) - އެވަޓަން އަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރު ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް އެވަޓަންގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
މެސީގެ 500 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ އަށް 500 ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ލަލީގާ އަކީ މިހާރު ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއް ނޫން: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ސްޕެނިޝް ލީގަކީ މިހާރު ތިން ޓީމުގެ ލީގެއް ނޫން ކަމަށާއި ލީގަށް ވާދަކުރާ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 12
ބާސެލޯނާ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަދަލުހިފައިފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިފައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016
"ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުމަކީ ކުރިއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 1) - ޔުއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ކަަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 5
މެސީގެ ޕެނަލްޓީން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 3-2 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-0 އިން ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ބާސެލޯނާ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
ގާޑިއޯލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 19) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަކީ ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު ކޯޗުކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެތުލެޓިކޯ އެއް ވަނައިގައި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޔަނިޗް ކަރަސްކޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ގްރަނަޑާ އަތުން 7-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
މިރޭ މެސީ ކުޅޭނެ، އެކަމަކު ސަމާލުވާން ޖެހޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިޕޯޓިވޯއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމު ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ މެޗެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
އެލް ކްލަސިކޯ މެޗު އިންގްލެންޑަށް ލައިވްކޮށް ނުފެންނާނެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ އެލް ކްލަސިކޯގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗު އިންގްލެންޑުގެ އެއްވެސް ޓީވީ ޗެނަލަކުން ލައިވް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
އެއްބަސްވުން އާކުރަން މެސީގެ ތަފާތު ޝަރުތެއް!

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 9) - ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ތަފާތު ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
އާ ކޮންޓްރެކްޓާ އެކު ސުއަރޭޒަށް 14 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބޮޑު މުސާރައަކާ އެކު އާ ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފަ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
ޑީބަލާ ޔުވެންޓަސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަނީ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި ޔުވެންޓަސްއާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމާ ވަރަށް ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 3
ރެއާލާއި ބާސާ އަށް ވެސް ހިތްދަތި ރެއެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ މެޗުން އެއްވަރުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ގެއްލިފައިވަނިކޮށް، ބާސެލޯނާ ރޭ ސެލްޓާ ވީގޯ އަތުން 4-3 އިން ބަލިވުމުން އެ ޓީމަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
އިނިއެސްޓާގެ 600 ވަަނަ މެޗު ބާސާ އަށް ވެސް ހާއްސަ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެލްޓަ ވިގޯއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗަކީ އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އެ ކްލަބަށް ކުޅެދޭ 600 ވަަނަ މެޗެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނީ މިއީ އެ ކްލަބަށް ވެސް ހާއްސަ މެޗެއް ކަމަށެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ޑީބަލާ ގެންނަން ބާސެލޯނާ އިން މެސީގެ އެހީ ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ގެންނަން ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީގެ އެހީ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016
ކެރިއަރު ނިންމާލާނީ ބާސެލޯނާގައި: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާގައި ހުރެ ރިޓަޔާކުރަން ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުންޏަސް ކްލަބް ބަދަލުނުކުރާނެ ކަމަށް އަންދްރޭ އިނިއެސްޓާ ބުނެފި...

September 23, 2016 3
މެސީ މައްސަލައިގައި އާޖެންޓީނާ ކޯޗު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބީނޯސް އޭރީޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 6
މެސީ ތިން ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން ބާސެލޯނާ އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ އުކުޅުވަޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން...

September 22, 2016 7
ރެއާލް އަދި ބާސާ އިން ވެސް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ވިޔަރެއާލްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ މެޗުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ހަދަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރެއާލް މެޑްރިޑުން...