05 މެއި

May 05, 2019 21
ލޯތްބެއް ނުވޭ!

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

01 މެއި

May 01, 2019 12
ލޯތްބެއް ނުވޭ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 6
ލޯތްބެއް ނުވޭ

އަހަންނަކީ މައިންބަފައިންގެ ލޯތްބާއި މިނިވަންކަން ލިބިގެން ބޮޑުވި އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ ރައްޓެހީން ވަރަށް ގިނައެވެ. އިސްކޫލުގައި އަހަންނާ އެންމެ އެއްކޮށް އުޅޭ އެކުވެރީންނާއި، އަވަށްޓެރީންގެ ތެރެއިން އަހަންނާ އެންމެ ގާތް އެކުވެރީންގެ ބޮޑު ގުރޫޕެއް އޮވެއެވެ. އެ ޒަމާނަކީ ވައިބާއާއި އެފްބީގެ ޒަމާނެއް ނޫނެވެ. އެކުވެރިކަން...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 10
ދަރަނި

އެއްބަޔަކަށް ރޭގަނޑު ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އަނެއްބަޔަކަށް ދުވާލު ކަށަވަރުކޮށްދެމުން އިރު ފެނުންތޮޅިލީ ވިއްސާރަ މޫސުން ނިމުނުކަން އިއުލާންކުރަމުންނެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އުދަރެސް ބަނަކުރަމުންނެވެ. ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ މެސެޖުން އަހަރެންގެ އަތްފައި ގަނޑުކޮށްލި ކަހަލައެވެ. ފިކުރުގެ ފުން ކަނޑެއްގެ ތެރެއަށް އަހަރެން ގަންބައިލިއެވެ....

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 11
ނަސީބުވެރިޔާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ނަސީބުވެރިޔާ

އަހަރެން އަބަދުވެސް ހިތަށްއަރައެވެ. ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައިއޮތް ލާރިބޮނޑިއެއް ފެންނާނެ ނަމައެވެ. ދެތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބޭ ނަސީބު ނަންބަރެއް ދިމާވާނެ ނަމައެވެ. މިސްކިތުގައި އަހަރެން އެކަނި އިންދައި މީހަކު އައިސް އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޗެކެއް ސަދަގާތްކުރާނެ ނަމައެވެ. އެއީ ނުވާނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންނަށް އެ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 26
ހެކި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 27
ހެކި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 15
ހެކި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 10
ހެކި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

31 މާޗް

March 31, 2019 8
ހެކި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

27 މާޗް

March 27, 2019 10
ހެކި

ޖަވާހިރު ނާދިރުވި ވަރަކަށް އޭގެ އަގު ބޮޑުވެއެވެ. ދަޅަ ގަދަވި ވަރަކަށް ރީތިވެއެވެ. އަހަރެންގެ ޖަވާހިރު ނާދިރެއް ނޫނެވެ. ދަޅަ ގަދައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެ ގަންނާކަށް މީހަކު ނާންނާނެއެވެ. އަޔަސް ނުވެސް ވިއްކާނަމެވެ. އެކަމަކު އަހަންނަށް އެ ވަރެއް ނެތެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ފައިނާއެވެ. އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ފައިނާއަކީ އަހަރެންގެ...

24 މާޗް

March 24, 2019 25
ގިރިޓީލޯބި

ހުވަފެން ފެށޭއިރު ޖަންގަލީގެ މެދުގައި އޮއްވައި ފެނިދާނެއެވެ. ވަށައިގެން ތިބޭނީ މިނިކާ ޖަނަވާރުތަކެވެ. ވަރަށް އުސް ތަނެއްގެ ކުރިޔަށް އަރައި އެ ތަނުން ފައިބާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނަން ހުއްޓައި ވެސް ހުވަފެން ފެށެއެވެ. އެ ތަނަށް އަހަންނަށް އާދެވުނީ ކިހިނެއްކަމެއް ސަލާމަތްވާނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ވީ...

20 މާޗް

March 20, 2019 25
ހީ

އަހަރެން ބޭނުމީ ދުނިޔެ ވަށައި ބުރެއްޖަހައިލަން ދާށެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ އިސްކޮޅަށް ނުތަކާ ވަރުގެ ހުވަފެނެއް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ޔޫރަޕަށް ބުރެއްޖަހައިލެވުނަސް ފުދޭނެއެވެ. ބޭނުންވަނީ ތަންތަން ބަލައިލައި، ފޮޓޯނަގައި އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްލާށެވެ. އުމުރުން ނަވާރަ އަހަރުގެ އަހަރެން ކަހަލަ އަންހެންކުއްޖަކަށް އެ ވަރުން ފުދޭނެއެވެ. އެކަމަކު...

17 މާޗް

March 17, 2019 24
ހުޅަނގު ފުޅަމަތި

މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު މޫދަކީ ހަލަބޮލި ތަނެކެވެ. އެންމެ ގިނައިން މީހުން މޫދަށްއެރޭ ދިމާއެވެ. ފަޅު ރީތިވެފައި ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހެނދުނުގެ ހިކިދިޔައިގައި ފަރުހިލަން އެ ތަނަށް އެރުނު މީހުން މުޅި ހިސާބަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންނާއި، ކުޑަކުދީން ވެސްމެއެވެ. ފަޅުގެ އެންމެ ދެކުނަށް އޮންނަނީ ރާވެރިބެ ނެރެވެ. އެއީ...

13 މާޗް

March 13, 2019 19
ދައުވަތު ކާޑު

އެނދުގެ ފައިލާކޮޅަށް ބޯލައިގެން، ބޯދަށަށް އަތްލައްވައިލައިގެން ޒުވާން އާސިމް އޮތެވެ. އޭނަގެ ކޮޓަރީގައެވެ. އާސިމަށް ފިނިކޮށްދިނުމުގެ ބޭކާރު މަސައްކަތް ފަންކާ ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ. އެ ރެއަކީ ހޫނު ގަދަ ރެއެކެވެ. އާސިމްގެ ނަޒަރު ހުރީ އަތުގައި އޮތް ޑިގްރީއަށެވެ. އާސިމް ހިތަށްއެރިއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެ ޑިގްރީއަކީ ލުއި...

10 މާޗް

March 10, 2019 21
މޯމޯ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

06 މާޗް

March 06, 2019 13
މޯމޯ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 މާޗް

March 03, 2019 13
މޯމޯ

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އޮފީސްތަކާއި އިސްކޫލުތައް ނިމިގެން ގެއާ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހި އެތައް ބަޔަކު މަޖީދީމަގުގައި ތާށިވެފައި ތިއްބެވެ. މާލޭގެ މައި މަގުގައި އުޅަނދުތައް ތޮއްޖެހުނީ އެއްފަހަރާ މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބަރުގޮނުއަޅާ މީހުން ބަރުގޮނުއަޅަނީއެވެ. ސައިކަލު ރޭސްކުރާ މީހުން ރޭސްކުރަނީއެވެ. ނަދީމް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 25
ސުނާމީ

އަހަރެންނަކީ އުމުރުން ފަންސާސް ދެ އަހަރުގެ އަންހެނަކީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ވަނީ އުމުރުން ވިހި އަހަރުގައެވެ. އޮފީހުގައި އުޅެވިއްޖެއެވެ. ލައްކަ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެއެވެ. ދެ އަންހެންދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، އެ ކުދިން މީހުނާ އިނދެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެ ކުދިން އުޅެނީ ރަނގަޅު ވަޒީފާތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅެނީ ފިރިންގެ ގޭގައެވެ. ކޮންމެ މަހަކު...