12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ލޮނު ބޭނުން ކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަަށް؟

ލޮނު ބޭނުން ކުރަންވީ މިންވަރާ މެދު ކުރެވޭ ބަހުސްތަކަށް އަދިވެސް ސާފު ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
ޕްލާސްޓިކް ތަށީގައި މައިކްރޮވޭވް ނުކުރާތި

ކާ ތަކެތި ޕްލާސްޓިކް އެއްޗިއްސަށް އަޅައިގެން މައިކްރޮވޭވްކޮށްގެން ކެއުމަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
ޒުވާން އުމުރުގައި ލޮނު މަދުކުރަންޖެހޭ

ލޮނާ ނުލައި ކާއެއްޗެހީގެ ރަހަ ހެޔޮވަރު ނުވިޔަސް، ލޮނަށް ސަމާލު ވާން ޖެހެ އެވެ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ޖަންކް ފުޑްތަކުގައި ލޮނު އެކުލެވޭ މިންވަރު އިތުރެވެ. އެހެންވެ އެފަދަ ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
ލޭ މައްޗަށް ދާތީ ބޭސް ކާ މީހުންނަށް މުހިންމު ހޯދުމެއް

ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް ދޭ ޑޭޝް ޑައިޓާ އެކު ލޮނު މަދުކޮށްލުމުގެ ފައިދާ، ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސް ކެއުމާ އެއްވަރު ކަމަށް ޖާނަލް އޮފް ދަ އެމެރިކަން ކޮލެޖް އޮފް ކާޑިއޮލޮޖީގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 3
ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ކަމަށް ބަލާ މިންގަނޑު ދަށްކޮށްފި

ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކަމަށް ބަލާ މިންގަނޑު އެމެރިކާއިން ދަށްކޮށްފި އެވެ. މި ނިންމުމާ އެކު، ލޭމައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް މިލިއަނެއް އިތުރުވެގެން ދާނެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 14
ރޯދަހިފުމުގެ ފައިދާ ބާރުގަދަ ބޭސް ގުޅައަކަށް ވުރެ ބޮޑު

ކީރިތި ވަންތަ މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ފަރުލު ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ހިކުމަތުން ފުރިގެންވާ އަދި ދެ ދުނިޔޭގައި ވެސް އޭގެ ފައިދާ އާއި މަންފާ އެކުލެވޭ ކަމާ މެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްކެތް އަދި ވަސްވާހެއް ވެސް ނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރޯދަ އަކީ ވެސް މީގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017
މައިމީހާގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރާ ކުއްޖާގެ ޖިންސާ ގުޅުމެއްވޭ

ފޮނިއެއްޗެހި ކާހިތްވުމާއި ހެނދުނު ގަޑީގައި މޭ ނުބައިކޮށް ހޮޑުލެވުން އަދި ކަރައެއްގެ ބައްޓަމަށް ބަނޑު ހުރުމަކީ ބަނޑުގައި އޮތީ އަންހެން ކުއްޖެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 1
ލޭމައްޗަށް ދިއުމުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވަނީ

ލޭމައްޗަށް ދިއުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ މީހުންގެ އަދަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ލޭމައްޗަށް ދާ ނަމަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއް ޖެހިދާނެ

ލޭމައްޗަށް ދިއުމުން، ހަނދާނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން އޮޅުންބޮޅުން ވުމާއި މީހާގެ މިޒާޖު އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވުމާއި ކަންކަމުގައި ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެކަށީގެން ނުވާ ސަބަބުތަކަށް ބެލުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް މީހާ ގެންދާ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޑިމެންޝާ އަށް މަގު ފަހިކުރުވާ ކަމަށް އެމެރިކަން ހާޓް އެސޯސިއޭޝަން އިން އިންޒާރު...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
ހަކުރު ހުއްޓާލާތާ ނުވަ ދުވަހުން ތަފާތު ފެނޭ

ހަކުރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާތާ އެންމެ ނުވަ ދުވަސް ތެރޭ ހަށިގަނޑުން ރަނގަޅު ބަދަލުތައް ފެންނަން ފަށާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އާ ގޮތެއް ހޯދައިފި

ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ކަރު ތެރޭގެ ކުޑަ އޮޕަރޭޝަނަކުން ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
ނިދި އަޔަސް ނުނިދޭ ނަމަ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ޗެކްކުރޭ

މެންދުރުފަސް ވާއިރު މާބޮޑަށް ވަރުބަލިވެ އިރު އޮއްސުމާ އެކު ނިދަން ބޭނުންވާ ފިރިހެނުންނަށް ހިތުގެ މައްސަލަތައް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ އޮންނަ ކަމަށް ޖަޕާނުން ކުރި ދިރާސާއަކުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ. މި ދިރާސާ ބުނާ ގޮތުގައި އިރު އޮއްސުމާ އެކު ނިދި އައިސް، ލޯ ހުޅުވައިގެން އިންނަން އުނދަގޫ ފިރިހެނުންނާއި ޓީވީ ބަލަން އިށީންނައިރަށް...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016
ލޭމައްޗަށް ދިއުން ފަގީރު ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަނީ

ލޭމައްޗަށް ދިއުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު އެންމެ ބޮޑުވެފައި ވަނީ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުގައި ނޫން ކަމަށާއި ފަގީރު އަދި މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކުގައި ކަމަށް ސާކިއުލޭޝަން ޖާނަލް އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
އެއާޕޯޓާ ކައިރީގައި އުޅޭ ނަމަ ލޭމައްޗަށް ހިނގައިދާނެ

އެއާޕޯޓަކާ ކައިރީގައި އުޅުމަކީ ހަމައެކަނި ކަންފަތަށް ބާރުކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހިތަށް ވެސް ބާރު ބޮޑުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އާ ދިރާސާއަކުން ފާހަގަވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ޗެރީ ޖޫހުން ތިން ގަޑިއިރު ތެރޭ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށްލާ

ރަހަ މީރު ޗެރީ އަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ވެސް ފައިދާ ބޮޑު އެއްޗެކެވެ. އެކި ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް އަދި ހަށިގަނޑުގެ ނިޒާމު ހަމަ މަގުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޗެރީ އަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ.