17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 8
ތާރުއެޅި ސަރަހައްދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރު އެޅި ސަރަހައްްދު މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 5
ޓްރެކް ދަނޑުގެ މަގެއް ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޓްރެކް ދަނޑު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ މާފަތްތަކުރުފާނު މަގުން ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.