29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ ކުމާރު ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ ރޯލަކަށް އަރުޝަދު ވަރްސީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް އަށާރައިގެ "މަރުދު ކޯ ދަރުދު ނެހީ ހޯތާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ޒުވާން އެކްޓަރު އަބިމަންޔޫ ދައްސާނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ އާ ފިލްމު "އޯމް: ދަ ބެޓްލް ވިތިން" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސަންޖަނާ ސާންގީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ދަތުގެ އާ ފިލްމު "ތޯރްބާޒް" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
500 ކްރޯޑްގެ ބަދަލެއް ހޯދަން އަކްޝޭ ދައުވާކޮށްފި

ޖޫން މަހު އަމިއްލަ އަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރާ ގުޅުވައިގެން އެޅުވި ތުހުމަތުތަކެއްގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 500 ކްރޯޑް ރުޕީސް (67.4 މިލިއަން ޑޮލަރު) ހޯދަން، ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް ހިންގާ މީހަކަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
"ރާމް ސެތޫ" އަކީ އަކްޝޭ ކުމާރު

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު "ރާމް ސެތޫ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 1
ކޮމެޑީއަކުން އަކްޝޭ އަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަކްޝޭ ކުމާރު ވަނީ ޑައިރެކްޓަރު މުދައްސަރު އަޒީޒް އަލަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކޮމެޑީއަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ މިދިޔަ އަހަރު "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
އަކްޝޭގެ "ލަކްޝްމީ" ކަމަކުނުދިޔަ

އަކްޝޭ ކުމާރަކީ އޭނާގެ ކޮންމެ ފިލްމެއް ވެސް ބޮޑު ހިޓަކަށް ހަދައިދޭނެ ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެކްޓަރެއް ނަމަވެސް އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުނުދާ ވަރަށް...

November 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 1
ނޯރާގެ ލަވައެއް އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" ގައި

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގައި ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ފިޔަޖަހާ އައިޓަމް ގާލް ނޯރާ ފަތެހީގެ އައިޓަމް ލަވައެއް ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަރުޖުން ކަޕޫރްގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ފެށުމާ އެކު، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާކައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރަމޭޝް ތައުރާނީ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޕަވަން ކިރްޕަލާނީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން އަށް ފިލްމުގެ ކާސްޓާއި ކްރޫ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝް އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދަ ވައިޓް ޓައިގާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ ނުވައެއްގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ގެ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
އަކްޝޭއާ އެކު ރީތީގެ ރާނީ މަސައްކަތްކުރަނީ އުފަލުން

އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ފިލްމު "ޕްރިތުވީރާޖް" އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ނަސީބެއް ކަމަށާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މަނޫޝީ ޗިލާރް ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް މުތިއާ މުރާލިތަރަން އަށް ބިނާކޮށް އިންޑިއާ އިން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ނަން އިއުލާންކޮށް، އޭގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ސްކޮޓްލެންޑްގައި "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ މަސައްކަތް ނިންމައިލި އަކްޝޭ ކުމާރު ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮތް "ޕްރިތުވީރާޖް" ގެ މަސައްކަތް އަލުން...

October 13, 2020 1
އަކްޝޭގެ "ސޫރިޔަވަންޝީ" ޖެނުއަރީ 26 ގައި؟

ސިނަމާތަކުގައި ނޫނީ ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔަވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުން...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
"ލަކްޝްމީ ބޮމް" ގައި އަކްޝޭގެ ވަރަށް މަޖާ ރޯލެއް

އަންނަ މަހުގެ ނުވައެއްގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ގެ ޓްރެއިލާއާ އެކު، ބެލުންތެރިން ހެއްވާލައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޔޫއޭއީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން ޕްރިމީއާ ލީގް (އައިޕީއެލް) ގައި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ޕްރޮމޯޯޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020
"ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ސްކޮޓްލެންޑްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޝޫޓިން ނިންމައިލި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 1
ބޮބީގެ "ބަރުސާތު" އިން ހަނދާންތަކެއް

ބޮބީ ޑިއޯލްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބަރުސާތު" އަށް 25 އަހަރުވީ އެވެ. އެ ފިލްމުގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކަށްވީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ދަރުމެންދުރާގެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަދި ސަނީ ޑިއޯލްގެ ކޮއްކޮ ބޮބީ އާއި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރާޖޭޝް ކަންނާ އާއި ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޓްވިންކަލް ކަންނާ ބޮލީވުޑަށް...