21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
އަނެއްކާވެސް ވަރުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ފެށިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން މި އަހަރު ކައިވެނިކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން މަޑެއް ނުވެ އެވެ. މި ދޭތެރެ އިން އެ ވާހަކަތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުއްޓުމެއް އައީ ވަރުންގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭރު އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވަރުން ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ދީޕިކާ އިނީ ބަލިވެ؟

މިދިޔަ އަހަރު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގްއާ ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ދީޕިކާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުން ވަރަށް ގަދައަށް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 1
ޕްރޭނާގެ ފިރިމީހާ ގެވެށި އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅުމަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ޕްރަބާސް ކައިވެނި ކުރަނީ

މި މަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ސާހޯ" އަށް ފަހު، އެކްޓަރު ޕްރަބާސް ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ އާއި ތަމަންނާ ބާޓިއާ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ބޯލެ ޗޫޅިޔާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 1
ބަތަލާ ދިއާ މިރްޒާގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދިއާ މިރްޒާ އާއި ޑައިރެކްޓަރު ސާހިލް ސާންގާގެ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 7
އިންނަން ކަމުދާ މީހަކު ބޮލީވުޑަކު ނެތް: ސޮނާކްޝީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އިންނަން ކަމުދާ ކަހަލަ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ބަތަލާ ޕޫޖާ އާއި ނަވާބް ކައިވެނިކޮށްފި

ކުރީގެ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ބަޓްރާ އާއި އެކްޓަރު ނަވާބް ޝާހް ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 9
އަހަރެންގެ އާ ގުޅުމަށް ދަރިފުޅު ވެސް ރުހޭ: މަލައިކާ

ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާ އޮތް ލޯބީގެ ގުޅުން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި އެ ގުޅުމާ ގާތް އެންމެން ބެސް ގަބޫލު ކަމަށް މަލައިކާ އަރޯރާ ބުނެފި އެވެެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 6
ޕްރިޔަންކާ: ޒުވާން އަންބަކު ހޯދުން މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާ އަށް ވުރެ 10 އަހަރު ހަގު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް، 26، އާއި ޕްރިޔަންކާ، 36، ގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވާހަކައަކީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 2
އައިޝްވާރިޔާއަށް ވިވެކް ނިސްބަތްކުރި ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ނިމުމާ ދިމާކޮށް އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ޓްވީޓް އަންގާރަ ދުވަހު ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ކައިވެނި ވެސް ލޭކް ކޯމޯގައި؟

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނި ކުރާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ކައިވެނި ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެކަމަކު މީޑިއާތަކުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި އަންނަ އަަހަރު އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ސުޝްމިތާ ސެން އެންގޭޖްވީތަ؟

ކުރީގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އާއި މޮޑެލް ރަހްމާން ޝޯލްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު ސިއްރެއް ނޫނެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯކުރާ މީހުންނަށް ދެ މީހުން އުޅެނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެންކަން މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަށަވަރު ވާނެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
ކައިވެންޏަށް އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން: އަރްޖުން ކަޕޫރް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ކައިވެނިކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނި ތާރީހު ކަމަށްވާ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަސް ފަހަނައަޅައި ދިޔައީ އެވެ. އެކަމަކު އެ ކައިވެނި ކުރެވުނު ތަނެއް ފެނިގެނެއް ނުދިޔަ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ސޯނަމް ބަނޑުބޮޑީތަ؟

ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރްގެ ކައިވެންޏަށް އަންނަ މަހު އެއް އަހަރު ފުރޭ އިރު، އޭނާ މިހާރު އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ފަސްޓްޕޯސްޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވެސް، އަނިލް ކަޕޫރުގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ވަނީ ފިރިމީހާ އާނަންދު އަޖޫހާއާ ދެ މީހުން ދަރިއަކު ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް...

28 މާޗް

March 28, 2019
އައިޝްވާރިޔާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް އަތުގައި ނެތް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އިނީ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ ބައެެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ކައިވެނިކުރާނެ ބައިވެރިޔަކު މިހާރު އެބަހުރި: ކަންގަނާ

ހަޔާތުގައި މިހާރު ވަރަށް ހާއްސަ ބައިވެރިޔަކު އެބަހުރި ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ކައިވެނިކޮށްގެން އާއިލާއެއް ވެސް ފަށަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ވަރުންގެ ކައިވެނި ނޮވެމްބަރު މަހު

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރަކީ ވެސް ބޮލީވުޑުން ބޮޑެތި ކައިވެނިތަކެއް ފެންނާނެ އަހަރެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެގޮތުން އަރުޖުން ކަޕޫރާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ހާނާއި ފަރްހާން އަހްތަރާއި ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރް ފަދަ ތަރިންގެ ކައިވެނި އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ފެނިދާނެ ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 12
ކައިވެންޏަށް ފަހު ރަންވީރަށް ތިން ކަމެއް މަނާ

ރަންވީރު ސިންގް ބުނާ ގޮތުން ކައިވެނި ވަރަށް އުފާވެރި އެވެ. އޭނާ އާއި އަންހެނުން އަދި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. އަދި ކައިވެންޏަށް ފަހު ދެ މީހުން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ޒިންމާދާރު ދެ މީހުންނަށްވެ، އެކަކަކު އަނެކަކަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ލޯބި ވެސް އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ އެންގޭޖްމަަންޓް ޖޫންގައި

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭޖް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.