28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގައި އާމިރު ހިއްސާވާނެ

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އަށް އިންތިޒާކުރަން ޖެހޭ އެހެން ސަބަބެއް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމުގެ ޓީމުން ދީފި އެވެ.

November 28, 2020
ބަތަލާ ޓިސްކާ ޗޯޕްރާ ޑައިރެކްޝަނަށް

ބަތަލާ ޓިސްކާ ޗޯޕްރާ ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ ބޮލީވުޑްގެ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ލިސްޓަށް އިތުރުވެ އޭނާގެ އަލަތު ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް މިއަދު ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 28, 2020 1
ވިކީގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަށް ސާރާ؟

ބޮލީވުޑްގައި ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލްއާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ދާރް ޓްރިލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިމޯޓަލްސް އޮފް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ޗޯރީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

November 27, 2020
ބޮބީ އަށް ސަނީ ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ދެނީ

ފިލްމީ ކެރިއަރު އަލުން ކޮޅަށް ޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ބޮބީ ޑިއޯލަށް، ބޭބެ ސަނީ ޑިއޯލް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް އަށާރައިގެ "މަރުދު ކޯ ދަރުދު ނެހީ ހޯތާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ޒުވާން އެކްޓަރު އަބިމަންޔޫ ދައްސާނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 25, 2020
އާލިއާގެ "ގަންގްބާއީ" އިން ހުމާ ވެސް ފެންނާނެ

ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއާވާޅީ" ގެ ރޯލަކަށް ހުމާ ގްރޭޝީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
ކާތިކް ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭނީ "ދަމާކާ" ގައި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު، އޭގެ ދެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ އާ ފިލްމު "އޯމް: ދަ ބެޓްލް ވިތިން" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސަންޖަނާ ސާންގީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 24, 2020
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ޑިޖިޓަލް ޕްރިމިއާއާ ކަރަން ދެކޮޅު

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަޝަނުން ހަދަން ފެށި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި

ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2020
"އިސްތިރީ" ގެ ޓީމުން ފައިސާގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ހޮރޯ ކޮމެޑީ "އިސްތިރީ" ގެ ފައިދާއިން ބައިއެޅުމުގެ މައްސަލާގައި، އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުނު ރާޖް އެންޑް ޑީކޭ އާއި ޕްރޮޑިއުސަރު ދިނޭޝް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކިއާރާ އަދުވާނީ އާއި އަދިތިޔާ ސީލް ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 22, 2020
ސައިފްގެ ބައޮގްރަފީ ނެރުމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް

ބަތަލާއެއްގެ ދަރިއަކަށްވީތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި، ސައިފް އަލީ ޚާންގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ ގެނެސްދިނުމާ ދޭތެރޭ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
އަޖޭގެ "މޭޑޭ" އަށް ރަކުލް

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޭޑޭ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 21, 2020
ޑިމްޕަލް ދޫކޮށްލި ފިލްމު ރަތުނާ އަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން ނުވެގެން ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ ދޫކޮށްލި ފިލްމަކަށް ރަތުނާ ޕަތަކް ޝާހް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 21, 2020
"ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އިން ތިން ޚާނުން ފެންނާނެ

އާމިރު ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ވާނީ ހިންދީ ސިނަމާގެ ވަރަށް ތާރީހީ ފިލްމަކަށް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ސަބަބަކީ ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ތިން ޚާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި ޕްރަބާސް އެކީގައި ފެނިގެންދާނެ ވަރުގަދަ ބޮޑު ފިލްމު "އަދިޕުރުޝް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 20, 2020
ސުޝްމިތާގެ "ދަރިފުޅު" ގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެޑޮޓްޕްޓްކުރި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ކުއްޖާ ރެނީ ސެން އެކްޓިން އަށް ނުކުތް ކުރު ފިލްމު "ސުއްޓަބާޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ސައިފަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއް

ދެ ސީޒަނަކަށް ގެނެސްދިން ނެޓްފްލިކްސްގެ ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" އަށް ފަހު، އޭގެ ބަތަލު ސައިފް އަލީ ޚާން އަނެއްކާ ވެސް އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ މަސައްކަތަކަށް ފެހި ސިގްނަލް ދީފި އެވެ.

November 19, 2020
ދެ އަހަރު ފަހުން ޝާހްރުކް ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގައި

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރު ފަހުން ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

November 19, 2020
އިމްރާން ދެން ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ

އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާން ދެ ފިލްމު ނުކުޅޭނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ އަމާޒު މިހާރު ހުރީ ޑައިރެކްޝަނާ ދިމާއަށް ކަމަށް އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ އެކްޓަރު އަކްޝޭ އޮބެރޯއީ ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
މަދްވާނީގެ ފިލްމުގައި ކާތިކަކީ ނޫސްވެރިއެއް

ޑައިރެކްޓަރު ރާމް މަދްވާނީ އެކު ކާތިކް އާރިޔަން މަސައްކަތްކުރާ ފިލްމުގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

November 18, 2020
ޕަންޖާބްގެ ސްޓޭޓް އައިކަންއަކަށް ސޯނޫ

އިންސާނިއްޔަތަކަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ޕަންޖާބްގެ ސްޓޭޓް އައިކަންގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަދިތިޔާ ރޯއޫ ކަޕީރް ސޮއިކޮށްފައިވާ އާ ފިލްމު "އޯމް: ދަބެޓްލް ވިތިން" ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2020
ޝާހްރުކްގެ ފިލްމެއް ކާތިކަށް

އާލިއާ ބަޓާއި އަރުޖުން ކަޕޫރަށް ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ފިލްމުތަކެއް ހުށަަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
"ރާމް ސެތޫ" އަކީ އަކްޝޭ ކުމާރު

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު "ރާމް ސެތޫ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
އަނޫރާގްގެ "ލޫޑޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫގާރާގް ބާސޫގެ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު "ލޫޑޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރި...

November 15, 2020
ސާރާ އާއި އަޔޫޝްމަން އެއް ފިލްމަކުން

ސާރާ އަލީ ޚާނާއި އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އެކީގައި ކުޅޭ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020
ކޮންމެ ފިލްމަކީ ވެސް އަހަންނަށް އަލަތު ފިލްމު: ރިތިކް

ކުޅޭ ކޮންމެ ފިލްމެއް ވެސް ކުޅެނީ އެއީ ކެރިއަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ފިލްމަކުން ވެސް އެކްޓިން ހުނަރަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް...

November 14, 2020 1
ކޮމެޑީއަކުން އަކްޝޭ އަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަކްޝޭ ކުމާރު ވަނީ ޑައިރެކްޓަރު މުދައްސަރު އަޒީޒް އަލަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކޮމެޑީއަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
އަމީތާބާއެކު މަސައްކަތްނުކުރެވުނީތީ ދެރަ: ޕްރިޔަދަރުޝަން

ސާޅީސް އަހަރުވީ ކެރިއަރުގައި ހާސިލުނުކުރެވި އޮތް ކަމަކީ އަދި އެންމެ ބޮޑު އެއް ދެރަ އަކީ އަމީތާބް ބައްޗަން އެކު މަސައްކަތް ނުކުރެވުން ކަމަށް، ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރިޔާދަރުޝަން ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކައިލި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ އެކްޝަން ފިލްމު "ގަންޕަތު" ގެ އާ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 12, 2020
"ނާގިން" ލިބުމުން ޝްރަދާ ކަޕޫރް އުފަލުން

ހަރުފައަކަށް ބަދަލުވާ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅެން ލިބުމުން ބަތަލާ ޝްރަދާ ކަޕޫރަށް ލިބުނު އުފާ، އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯތަކަކުން ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

November 12, 2020
ސައިފް ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ތިން ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރޯލެއް ވެސް ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅެލާ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ސައިފް އަލީ ޚާން ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ތިން ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ޖޯން އަބްރަހަމް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމަކަށް ހާޝްވަރުދަން ރާނޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 10, 2020
ވަރުންގެ "ޖުގް ޖުގް ޖިއޯ" އިން މަނީޝް އަށް ރޯލެއް

ވަރުން ދަވަން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ޖުގް ޖުގް ޖިއޯ" ގެ ރޯލަކަށް މަޝްހޫރު ހޯސްޓް މަނީޝް ޕޯލް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 10, 2020
އެމެޒޯން ޕްރައިމާ އެކު އަޖޭ އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު، އަޖޭ ދޭވްގަން ވަރަޑް ބޮޑު އަގަކަށް ފަސް ފިލްމެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ނީލްގެ އުންމީދަކީ "ޖެއިިލް" ގެ ދެވަނަ ބައި

މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރް ބަންޑާރްކަރްގެ ފިލްމު "ޖެއިލް" ކުޅެން ލިބުމަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ ކަމަށާއި އޭގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް އުންމީދުކުރެވޭ...

November 09, 2020
ދީޕިކާ "ޕަތާން" ކުޅެދެނީ 15 ކްރޯޑަށް؟

ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަލަށް ހަދަން ފަށާ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިކުރީ 15 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...