05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
"ސަޅަކް 2" ގެ ޕޯސްޓަރު ދީނީ މައްސަލަައަކަށްވެއްޖެ

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޕޯސްޓަރުގެ މައްސަލާގައި ބަޓް އާއިލާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

July 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި އޮތް އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "މައިދާން" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

July 05, 2020 3
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކޯޅުމަށް އަޖޭގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ހިއްސާކުރާ ލަޑާކްގެ ގަލްވާން ވާދީގައި ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކެއް ބިނާކުރާތީ މަސްރަހު ހޫނުވެ ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އިންޑިއާގެ...

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިދިޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ވާނީ ކަޕޫރް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ސްޕައި ތުރިލާ "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާ އަކީ ވާނީ ކަޕޫރުކަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

July 03, 2020
އަދިތިޔާ "ދޯ ވިލަން" ދޫކޮށްލައިފި؟

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ސީކްއެލް އިން އެކްޓަރު އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ތަރިން ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑު ނުކުރަން އެދެނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށައިގަންނަ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިން ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑުނުކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތައް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކެއްގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައފި އެވެ.

July 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއި ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 01, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" މި...

30 ޖޫން

June 30, 2020
މެލްބަން އިންޑިއާ ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އޮފް މެލްބަމް (އައިއެފްއެފްއެމް) ގެ މި އަހަރުގެ އެޑިޝަން ބޭއްވުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 30, 2020
މި ވަގުތަށް އޮތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރުން: މަހޭޝް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މައިތިރިވަމުންދާކަމުގެ އެއްވެސް ސިގްނަލެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި އަވަހަށް ސިނަމާތައް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުނުކުރެެވޭތީ، ފިލްމު ހަދާ...

29 ޖޫން

June 29, 2020
ރަންބީރްގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މުމްބާއީގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ކަބީރް ސިންގް" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ސަންދީޕް ރެޑީ ވަންގާ، ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު އެއްކޮށް ޝޫޓްކުރާނީ މުމްބާއީގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ދީޕިކާ އަކީ ހުނަރުން ފުރިގެންވާ ބަތަލާއެއް: ކަބީރް

ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "83" ގެ ބަތަލު ރަންވީރު ސިންގަށް ތައުރީފުކުރުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ރަންވީރުގެ އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ވެސް ކަބީރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020
މުމްބާއީ ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގެ ބޯޑުން ކަރަން ވަކިވީ؟

މުމްބާއީ ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމުކުރާ މުމްބާއީ އެކެޑެމީ އޮފް މޫވިން އިމޭޖް (މާމީ) ގެ ބޯޑުން ކަރަން ޖޯހަރު ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

June 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ 19 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރެހެނާ ހޭ ތެރޭ ދިލް މޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވުނަސް އެކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ...

June 27, 2020 1
މި ފަހަރު "ސުޝާންތު" ކިޔާ ފިލްމެއް

މި މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭނާގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން...

26 ޖޫން

June 26, 2020
ސުޝާންތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި

އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 26, 2020
ބޮލީވުޑްގައި އަގު ވަޒަނެއްނުކުރާނެ، އޮތީ ނުފޫޒު: އަނޫ

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ދިމާވި ގޮތާއި އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ވެސް އެއްގޮތް ކަމަށާއި ބޮލީވުޑްގައި ކުރީ ވަރަށް ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ވަރަށް މަޝްހޫރުވި...

June 26, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގައި ކޮވިޑްގެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ

ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ރިލީޒްނުކުރެވި އޮތް ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ ނުހިމެނޭނެ ކަމަށާއި އެ ބަލި އާންމުންގެ...

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވެ، އާންމު ހާލަތަކަށް އައިސްފައިވާ ނިއު ޒިލެންޑްގައި އަޅުވާ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމަކަށް "ގޯލްމާން އެގެއިން" ވެއްޖެ އެވެ.

June 25, 2020
ދީޕިކާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޝަރަފެއް: ސިދަންތު

ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ހުވަފަނެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށާއި ކެރިއަރުގެ އެހާ ކުރީކޮޅުގައި މި ވަރުގެ ޝަރަފެއް ލިބުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަރަމުން...

June 25, 2020
ޖާންވީގެ ފިލްމު ވިއްކާލީ 9 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާފައިވާ، ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ: ދަ ކަރްގިލް ގާލް" ގެ ޑިޖިޓަލް ރައިޓްސް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ވިއްކައިލީ 70 ކްރޯޑް...

24 ޖޫން

June 24, 2020
"ރެހެނާ ހެ ތެރޭ ދިލް މޭ" ސީކްއެލްއެއް ހަދަނީ

ދެހާސް އެއް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ލޯބީގެ ފިލްމު "ރެހެނާ ހޭ ތޭރޭ ދިލް މޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ސުޝާންތުގެ ހަނދާނުގައި ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދާދި ފަހުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސުޝާންތުގެ ގާތް މީހަކު އޭނާގެ ހަނދާނުގައި ފިލްމެއް...

June 23, 2020 1
ލޮކްޑައުންއާ ބެހޭ ފިލްމެއް، ނަމަކީ "ޗޮއިސެސް"

ކޮވިޑް-19 އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުން އިން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
އާ "މިސްޓަ އިންޑިއާ" އަކީ ރިމެކެއް، ރިބޫޓެއް ވެސް ނޫން

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިއުލާންކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "މިސްޓަ އިންޑިއާ" އަކީ ކުރީގެ ފިލްމުގެ ރިމެކެއް އަދި ރިބޫޓެެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް އެ ފިލްމު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރުމާ ހަވާލުވެފައިވާ...

June 22, 2020 2
ހިރާނީގެ ފިލްމަށް ޝާހްރުކް ބޯ ދިގުކުރަނީ

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޝާހްރުކް ޚާން ބޯ ދިގު ކުރަމުން...

20 ޖޫން

June 20, 2020 2
ބޮލީވުޑަށް ވުރެ ދެކުނުގެ ފިލްމުތައް މާ ރަނގަޅު: ރާމިއާ

ބޮލީވުޑް ދޫކޮށްލައި މުޅިން އިންޑިއާގެ ދެކުނު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަށް ހުސްވީ ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމުތައް ރަނގަޅަށް ނުހިނގުމާއި ފަހުން ލިބެމުން ދިޔަ ފިލްމުތަކާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ކަމަށް، ބަތަލާ ރާމިއާ ކްރިޝްނަން ބުނެފި އެވެ.

June 20, 2020
ކަރީނާ ފުރަތަމަ އުޅުނީ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން

ކަރީނާ ކަޕޫރް ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ޝައުގުވެރިވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މުޅި އާއިލާ އަކީ ވެސް ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ފިލްމީ އާއިލާ...

June 20, 2020 1
ސުޝާންތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް!

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
ޝާހިދަށް އަނެއްކާ ވެސް ރިމޭކެއް ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް ކުޅުނު "ކަބީރު ސިންގް" އަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ. އެ ފިލްމަކީ 2018 ގައި ރިލީޒްކުރި ތެލެގޫ ފިލްމު "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ރިމެކެކެވެ. ޝާހިދު މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައި އޮތް ފިލްމު "ޖާޒީ" އަކީ ވެސް ތެލެގޫ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެކެވެ. އެއީ ހަމަ އެ ނަމުގައި މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ފިލްމެކެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

June 18, 2020
ޑައިރެކްޓަރު އަބިނާވްއާ ދެކޮޅަށް ސަލްމާންގެ އާއިލާ

ބުލީކޮށް ކެރިއަރު ހަލާކުކޮށްލީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާއިލާ އިން ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު އަބިނާވް ކެޝަޕް ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނު ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ސަލްމާންގެ އާއިލާ...

June 18, 2020 1
ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ، އެހީވީ ރައްޓެހިން: އަޝިޝް

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި މަރުވުމުން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ރައްޓެހިންގެ އެހީ އާއި މަދަދާ...

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް...

June 17, 2020
ސުޝާންތުގެ މަރުން ރެމޯ އާއި ރޫމީ އަށް ގެއްލުން

ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންރު ރާޖްޕޫތު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދަންޖެހިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވީ އޭނާއާ އެކު ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރުން...

16 ޖޫން

June 16, 2020
ސުޝާންތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ހޮޓްސްޓާ އަށް

ދަންޖެހިގެން އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ވަރަށް އަވަހަށް ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

June 16, 2020
ޖަހާންއާރާ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ރޯލަށް ވާނެ: ކަރީނާ

ކަރަން ޖޯހަރް ޑައިރެކްޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހީ ފިލްމު "ތަޚުތު" ގައި ކުޅެން ލިބިފައި ވަނީ މުގާލް ރަސްކަމުގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް އަންހެނާ ކަމަށްވާ ޖަހާންއާރާ ބޭގަމްގެ ރޯލް...

15 ޖޫން

June 15, 2020
ޝާހްރުކާ އެކީ މަސައްކަތްކުރަން ވަރަށް ގަޔާވޭ: ރާނީ

ޝާހްރުކް ޚާނާއެކީ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަބަދު ވެސް އެންމެ ގަޔާވި އެއް ކަންތައް ކަމަށާއި މިހާރު އެންމެ މިސްވާ ކަމަކީ އެފަދަ ފުރުސަތެއް ފަހިނުވުން ކަމަށް ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ ބުނެފި އެވެ.