16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
"އޭކް ވިލަން 2" ޖޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި

އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މޯހިތު ސޫރީ ޑައިރެކްޓްކޮށް 201 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ޖޯން އަބްރަހަމް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ޕްރޭނާ ވެސް ވެބް ސީރީޒަކަށް

ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ އާއި ޖެނިފާ ވިންގެޓާއި ސާކްސީ ތަންވަރާއި އަދި މޯނާ ސިންގް ފަދަ މަޝްހޫރު އެތައް ޓީވީ ބަތަލާއިންނެއް ވެބް ސީރީޒްތަކަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް، އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ވެސް ވެބް ސީރީޒަކޮށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 2
"ކަސޯޓީ" ގެ ކޮމަލިކާގެ ރޯލް ޖޭސްމިނަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ކޮމަލިކާގެ ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ ޒުވާން ބަތަލާ ޖޭސްމިން ބާސިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
"ޑްރީމް ގާލް" އަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ، އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ ފިލްމު "ބާލާ" އަކީ ވެސް ކޮޕީއެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭނާގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ވެސް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫއެއް ލަންޑަނުގެ މެޑަމް ޓްސޯޑްސްގެ ސިންގަޕޫރު ގޮފިން ތައްޔާރުކޮށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
ޝެފެއްގެ ރޯލަށް ކައްކަން ދަސްކުރަން ޖެހުނު: ދިވްޔަންކާ

ކެއްކުމަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް އެހާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޝެފެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ޖެހުމުން ކައްކަން ދަސްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް، ޓީވީ ބަތަލާ ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 1
ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް ރާއްޖޭގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ: ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި އަނޫރާގާއި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭ އެރިކާ ފެނަންޑޭޒާއީ ޕާތު ސަމްތާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި މޯނީ ރޯއި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މޭޑް އިން ޗައިނާ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
"ޑްރީމް ގާލް" އެންމެން ހެއްވާލާނެ: އަޔޫޝްމަން

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލީޑް އެކްޓަރުން ނުކުޅޭ ޒާތުގެ ފިލްމުތައް ކުޅެގެން ބެލުންތެރިންގެ ލޯތްބާއި މަގުބޫލުކަން ހޯދި އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ކޮންމެ ފިލްމެއްގެ ސްޓޯރީލައިނަށް ބަލައިފި ނަމަ، އެއިން ކޮންމެ ފިލްމަކީ ތަފާތު ވާހަކައެއް ކިޔައި ދިން ފިލްމެއްކަން އެނގޭނެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތަކަށް އިސްކަން ދޭ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އާ ފިލްމު "ޑްރީމް ގާލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ކާޖޮލްގެ "ހެލިކޮޕްޓާ އީލާ" ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރްކާރު ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ ޑާންސް ފިލްމު "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ވެބް ސީީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019
ކަންގަނާއާ އެކު އެކްތާ ދެން މަސައްކަތް ނުކޮށްފާނެ

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މައްސަލައަކާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭ ފަހަރެއް ނާދެ އެވެ. އޭނާގެ އަމަލުތަކާއި ބަސްމަގު ހުންނަ ގޮތަކުން ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ހުނަރުވެރި ބަތަލާއާ އެހާ ގާތްކަން ވެސް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫނެވެ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ހެދި މިހާރު އެތައް...

12 ޖުލައި

July 12, 2019
ކަންގަނާ އާއި އެކްތާ ވެސް މާފަށް އެދެފި

މި މަހުގެ ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ލަވައެއް ލޯންޗް ކުރަން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރޭގައި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ނޫސްވެރިޔަކާ ދެމެދު ހިނގި...

July 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 2
ނޫސްވެރިން ކަންގަނާގެ ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކޮށްފާނެ

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވެނީ ކޮންމެވެސް ނެގަޓިވް ކަމަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. މި ފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް އޭނާގެ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެމެރިކާގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރާ، އަރުޖުން ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
އެކްތާގެ "ހައިވާން" ޒީޓީވީ އަށް

ޒީޓީވީ އަށް މިހާރު ވެސް "ކުމްކުމް ބަގިޔާ" އާއި "ކުންދަލީ ބަގިޔާ" ހަދައި ދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް، އެ ޗެނެލްގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަނެއްކާ އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.