26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އަށް އިންޑިއާ އިން "ޖަލިކައްޓޫ"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ބެސްޓް އިންޓަނޭޝަލް ފީޗާ ފިލްމު ކެޓަގަރީގައި އިންޑިއާ އިން ވާދަކުރާ ފިލްމަކަށް މަލަޔާޅަމް ފިލްމު "ޖަލިކައްޓޫ" ހުށަހަޅަން ފިލްމު ފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ (އެފްއެފްއައި) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 23
އިންޑިއާގެ ތަރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާގައި އަދިވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ފިލްމީ ތަރިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް...

November 25, 2020
ރާނާގެ ދެ ކިޑްނީ ވެސް ފެއިލްވެފައި

"ބާހްބަލީ" ގެ ފިލްމުތަކުގައި ހަށިގަަނޑުން ވަރުގަދަ، ބިޔަ ވިލަން ބައްލާ ދޭވްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅުނު ރާނާ ދަގޫބަތީ މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކި ސިފަ އަށް ބަދަލު އައިސްފައި ހުރުމުން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 3
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބާރްތީގެ ދެމަފިރިން ދޫކޮށްލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެެއްގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންގާއި ފިރިމީހާ ހާޝް ލިމްބާޗިއާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ހޯމަ ދުވަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި

ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2020 5
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްހެން: ސާގިބް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ އިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެވުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސާގިބް ސަލީމް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ސައިފްގެ ބައޮގްރަފީ ނެރުމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް

ބަތަލާއެއްގެ ދަރިއަކަށްވީތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި، ސައިފް އަލީ ޚާންގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ ގެނެސްދިނުމާ ދޭތެރޭ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 3
ކޮމެޑިއަން ބާރްތީ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންގް އާއި ފިރިމީހާ ހާޝް ލިމްބާޗިއާ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި މިއަދު ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 2
ޝާހްރުކްގެ ގޭގައި ހުރެލަން މިހާރު ދެވިދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަންހެނުން ގޯރީ ޚާންގެ ނިއު ދިއްލީގެ ގޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެއާބީއެންބީ މެދުވެރިކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 2
ރާއްޖެ އައުމުން ރަކުލް "ވޯޓާ ބޭބީއަކަށް"

ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އިންޑިިއާގެ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އޭނާ "ވޯޓާ ބޭބީއެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2020 6
ތާރާ އާއި އާދާރުގެ ޗުއްޓީ ވެސް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރު ޖެއިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ޕަންޖާބްގެ ސްޓޭޓް އައިކަންއަކަށް ސޯނޫ

އިންސާނިއްޔަތަކަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ޕަންޖާބްގެ ސްޓޭޓް އައިކަންގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ: އަރުޖުން

އެއްވެސް އިރަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، އޭގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާ ކަމަށާއި ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އާއިލީ އާ ވިޔަފާރިއެެއް ފަށަނީ

އަނބިމީހާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ގުޅިގެން އާއިލީ އާ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

November 13, 2020 2
ކާޖަލްގެ ރާއްޖޭގެ ހަނީމޫނުން އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލްގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 1
ބަތަލާ ކާޖަލްގެ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލާއި ފިރިމީހާ ގޯތަމް ކިޗްލޫގެ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
އެކްޓަރު ވިޖޭ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ބަތަލާ ވިދިޔާ ބާލަން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ޝޭރްނީ" ގެ ޝޫޓިން ތެރޭ، ކްރޫގައި ހިމެނޭ އަންހެން މެމްބަރަކަށް އެކްޓަރު ވިޖޭ ރާޒް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
ރާއްޖެއާ ގުޅުވައިގެން ސޯނޫގެ މަޖާ ޖަވާބެއް

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ އެހީއަކަށް އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދުގެ ކިބައިން ޓްވިޓާގައި އެދުނު މީހަކަށް މަޖާ ޖަވާބެއް ދީފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 4
މުމްބާއީ ދޫކޮށްލާކަށް ނޫޅެން: ސައިފް

މަސައްކަތާއި ދަރިންނާއި އާއިލާގެ ގިނަ މީހުން ވެސް މިހާރު ތިބީ މުމްބާއީގައި ކަމަށްވާތީ އެ ސިޓީ ދޫކޮށް މަދިޔަޕްރަދޭޝްގެ ޕަޓޯޑީ އަށް ބަދަލުވާން ނޫޅޭ ކަމަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2020
އާލިއާ ވެސް ވިޔަފާރިއަކަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ފެޝަނާއި ބިއުޓީ އަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ކުންފުނި ނައިކާއާ ގުޅިގެން ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް މިދިޔަ އަހަރު "ކޭ-ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވާއިރު...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 3
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާއި ރޯހަންޕްރީތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދިިންތާ ހަފުތާއެއް ވެސް ނުވަނީސް ހޮނިހިރު ދުވަހު...

October 25, 2020
ޖަލަށް ދާން ވެސް މި ހުރީ ތައްޔާރަށް: ކަންގަނާ

ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާޅުކުރާ ހިޔާލުތަކާ ހެދި ޖަލަށް ދާން ޖެހުނަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020
ފިއްތުންތަކާ ހެދި މުތިއާގެ ބައޮޕިކް ވިޖޭ ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "800" އިންޑިިއާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ތަމަޅައިން އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، މުތިއާގެ ރޯލް ކުޅެން ސޮއިކުރި ވިޖޭ ސެތުޕަތީ ފިލްމު ދޫކޮށްލަން ގޮވައި، ކުރިމަތިކުރަމުން ފެށި ފިއްތުންތަކާ ހެދި އެ ފިލްމުން އޭނާ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 1
މިތުންގެ ދަރިފުޅަށް ކުރާ ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ޕޮލިހަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަހާކްޝޭ ޗަކްރަބަތީ (މިމޯ) އަށް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަޅައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 2
ނޭހާގެ ދެމަފިރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި ފިރިމިހާ އަންގަދު ބޭދީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

October 18, 2020
މުތިއާގެ ބައޯޕިކާ އިންޑިއާގެ ތަމަޅައިން ދެކޮޅު

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާ މުރާލިތަރަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް އިންޑިއާ އިން ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށް މޯޝަން ޕޯސްޓަރު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 1
ވަރުންގެ ޗުއްޓީ މި ފަހަރު ސޮނެވާފުށީގައި

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުން އަށް ފަހު، އަލުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން ފެށުމާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ އަދަދު އަނެއްކާވެސް ވަނީ އިތުރުވާން ފަށައިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ވަރުން ދަވަން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.