03 ޖުލައި

July 03, 2020 1
ސަރޯޖް ޚާން މަރުވެއްޖެ

ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން މިދިޔަ މަހު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ގެންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ކޮރިއޮގްފާރު ސަރޯޖް ޚާން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2020 1
ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް ޕްރޮމޯޓްނުކުރަން ގޮވާލައިފި

ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކާއި ބްރޭންޑްތައް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިން އެންޑޯޒްކޮށް، ޕްރޮމޯޓްނުކުރަން ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވެސްޓަން އިންޑިއާ ސިނެ އެމްޕޮޔީޒް (އެފްޑަބްލިއުއައިސީއީ) އިން...

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއި ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 01, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" މި...

July 01, 2020
އަކްޝޭ އާއި ސޯނޫ އަށް މަތީ ޝަރަފު ދޭން ގޮވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކުރިމަތިވި ދަތި ހާލުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެހީވަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ސޯނޫ ސޫދަށް، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ދޭ...

30 ޖޫން

June 30, 2020
މެލްބަން އިންޑިއާ ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އޮފް މެލްބަމް (އައިއެފްއެފްއެމް) ގެ މި އަހަރުގެ އެޑިޝަން ބޭއްވުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 3
ސުޝާންތު މަރުވީ އަމިއްލައަށް، މަރާލީއެއް ނޫން: ރިޕޯޓް

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު މަރުވީ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި ބަޔަކު އޭނާ މަރާލީ ނޫން ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
ކޮރިއޮގްރާފަރު ސަރޯޖް ޚާން އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމެއްގެ ލަވަތަކުގެ ނެށުން ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ސަރޯޖް ޚާން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 2
ބަތަލާ އަމްރިތާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަމްރިތާ ރާއޯ، މުމްބާއީގައި ހުންނަ އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކުލި، އަންނަ މަހާ ހަމައަށް މާފުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
"ނާގިން 4" ގެ ފިނާލޭ ޕްރޮމޯއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން ދިޔަ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސުޕަނެޗްރުލް ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ނިންމައިލަން ނިންމާފައިވާތީގެ އޭގެ...

June 21, 2020
ޔޯގާ ޕްރޮމޯޓްކުރަން އަނުޝްކާ އަށް

މި އަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިންޑިއާގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 1
ސުޝާންތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް!

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ، އެހީވީ ރައްޓެހިން: އަޝިޝް

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި މަރުވުމުން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ރައްޓެހިންގެ އެހީ އާއި މަދަދާ އެކު ކަމަށް އެކްޓަރު އަޝިޝް ޗައުދަރީ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ގެއްލުމެއް މިހާރު ވެސް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބަލީގެ ހާލަތު އިންޑިއާގައި ރަނގަޅުވަމުން ނުދާތީ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނެ...

14 ޖޫން

June 14, 2020 16
ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫރު މިއަދު އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 14, 2020
ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނާކަށް ނޫޅެން: ސޯނޫ

ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

June 14, 2020 2
ޝްރަދާ ޝޫޓިންތަކަށް ދިޔަކަ ނުދޭނަން: ޝަކްތީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް އަދިވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ފަށަން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި ދަރިފުޅު ޝްރަދާ ކަޕޫރަށް...

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
މަހީމާގެ ކެރިއަރު ހުއްޓުނީ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓަކުން

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި މޫނަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ހެދި ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ މަހީމާ ޗައުރަދީ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ޝޫޓިންތައް އަލުން ފަށަން ބިރުގަނޭ: ބޫމީ

ކޮރޯނާވައިރަކާ އެކު ކުރިމަތިވި ކަންކަމާ ހެދި ފިލްމީ މަަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަން ޖެހިލުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮންމެހެން ވެސް އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ބޫމީ ޕިޑްނޭކަރް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ސަލްމާން ލޯބީގެ ފިލްމެއް ލިޔަނީ

ސަލްމާން ޚާނަކީ ހުނަރުން ފުރިފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ހުނަރުގެ ލިސްޓް ކުރުކޮށް ތަރުތީބުކުރާ ނަމަ މިހުރީ ލިސްޓްގައި ހުންނާނެ ކަންކަމެވެ. އެކްޓްކުރުން، ލަވަކިޔުން، ޅެން ހެދުން،...

June 05, 2020
ސިނަމާތައް ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރިވިއުއެއް...

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު ބާސޫ ޗެޓަޖީ މަރުވެއްޖެ

ހިންދީ ސިނަމާ އަށް 70 އާއި 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރީތި ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ބާސޫ ޗެޓަޖީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
ދޮގު ޚަބަރަކާ ހެދި އަކްޝޭ ނޫހަކަށް ދައުވާކޮށްފާނެ

ނިއު ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ދައްތަ އާއި އޭނާގެ ކުދިން މުމްބާއީ އަށް ގެންދަން އަކްޝޭ ކުމާރު ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާއަކުން ފެތުރި ވާހަކައެއް، ދޮގުކޮށް، އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020
ކުރީގެ ދެ ސިލްސިލާއެއް މިރޭ ސޮނީ ޓީވީ އަށް

ލޮކްޑައުނާ އެކު އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި އާ އުފެއްދުންތައް ނުގެނެސްދެވޭތީ ސޮނީން ޓީވީން އެ ޗެނެލުން ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ދެ ސިލްސިލާއެއް...

June 01, 2020 3
މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ވާޖިދު މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށް ދީފައިވާ ވާޖިދު ޚާން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 2
ކަންގަނާ ބޭނުމީ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަށް ވާން

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އާދެވިފައި ހުރި ހިސާބަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ކުރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށާއި ދެން ބޭނުން ވަނީ އުމުރުން 50 އަހަރާ ހަމައަށްދާ އިރު، އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަށް ވާން ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 1
ސަލްމާން ކަރަންޓީނު ދިރިއުޅުން ކަލާޒް އަށް

އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާ އެކު، އޭނާގެ ޕޭންވޭލް ފާމް ހައުސް އަށް ދިޔަތަނާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަހީނެވެ. އެތަނަށް ދިޔައީ ހަގު އަންހެން ކޮއްކޮ އަރުޕިތާ ޚާނާއި އެކްޓަރު އާޔުޝް ޝަރުމާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާހިލް ޝަރުމާގެ ހަތަރު ވަނަ އުފަން ދުވަސް މާޗް މަހުގެ 30...

29 މެއި

May 29, 2020 2
ބަންދުވެފައި ތިބި މީހުން އުފުލައިދީ ސޯނޫ ލޯބި ހޯދައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވި އެއް ބަޔަކީ އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަޒީފާ އަށް ދާ މީހުންނެވެ.