06 ޖުލައި

July 06, 2020
ގިނަ ސިލްސިލާތައް މި މަހު 13 އަށް ތައްޔާރު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ހުއްޓުމަކަށް އައި އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ގިނަ ސިލްސިލާތައް މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020
ބައިސްކަލުގައި ބައްޕަ އުފުލި ހާދިސާގެ ފިލްމު ހުއްޓިއްޖެ

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނާގެ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ގެޔަށް ދާން ބައިސްކަލުގައި ކުރި ދިގު ދަތުރަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން އޭގެ ރައިޓްސް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއި ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 01, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" މި...

July 01, 2020
އަކްޝޭ އާއި ސޯނޫ އަށް މަތީ ޝަރަފު ދޭން ގޮވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކުރިމަތިވި ދަތި ހާލުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެހީވަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ސޯނޫ ސޫދަށް، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ދޭ...

30 ޖޫން

June 30, 2020
މި ވަގުތަށް އޮތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރުން: މަހޭޝް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މައިތިރިވަމުންދާކަމުގެ އެއްވެސް ސިގްނަލެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި އަވަހަށް ސިނަމާތައް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުނުކުރެެވޭތީ، ފިލްމު ހަދާ މީހުންނަށް އޮތް ގޮތަކީ އޯޓީޓީ ނުވަތަ ޑިޖިޓަލްކޮށް ފިލްމުތައް ރިލީޒްކުރުން ކަމަށް މަހޭޝް ބަޓް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 1
ލޮކްޑައުންއާ ބެހޭ ފިލްމެއް، ނަމަކީ "ޗޮއިސެސް"

ކޮވިޑް-19 އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުން އިން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 23, 2020 2
ބަތަލާ އަމްރިތާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަމްރިތާ ރާއޯ، މުމްބާއީގައި ހުންނަ އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކުލި، އަންނަ މަހާ ހަމައަށް މާފުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
"ނާގިން 4" ގެ ފިނާލޭ ޕްރޮމޯއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން ދިޔަ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސުޕަނެޗްރުލް ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ނިންމައިލަން ނިންމާފައިވާތީގެ އޭގެ ފިނާލޭ އެޕިސޯޑްގެ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ގެއްލުމެއް މިހާރު ވެސް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބަލީގެ ހާލަތު އިންޑިއާގައި ރަނގަޅުވަމުން ނުދާތީ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނެ...

08 ޖޫން

June 08, 2020
ޝޫޓިންތައް އަލުން ފަށަން ބިރުގަނޭ: ބޫމީ

ކޮރޯނާވައިރަކާ އެކު ކުރިމަތިވި ކަންކަމާ ހެދި ފިލްމީ މަަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަން ޖެހިލުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮންމެހެން ވެސް އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ބޫމީ ޕިޑްނޭކަރް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ސަލްމާން ލޯބީގެ ފިލްމެއް ލިޔަނީ

ސަލްމާން ޚާނަކީ ހުނަރުން ފުރިފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ހުނަރުގެ ލިސްޓް ކުރުކޮށް ތަރުތީބުކުރާ ނަމަ މިހުރީ ލިސްޓްގައި ހުންނާނެ ކަންކަމެވެ. އެކްޓްކުރުން، ލަވަކިޔުން، ޅެން ހެދުން،...

June 05, 2020
ސިނަމާތައް ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރިވިއުއެއް...

02 ޖޫން

June 02, 2020
ދޮގު ޚަބަރަކާ ހެދި އަކްޝޭ ނޫހަކަށް ދައުވާކޮށްފާނެ

ނިއު ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ދައްތަ އާއި އޭނާގެ ކުދިން މުމްބާއީ އަށް ގެންދަން އަކްޝޭ ކުމާރު ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާއަކުން ފެތުރި ވާހަކައެއް، ދޮގުކޮށް، އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020
ކުރީގެ ދެ ސިލްސިލާއެއް މިރޭ ސޮނީ ޓީވީ އަށް

ލޮކްޑައުނާ އެކު އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި އާ އުފެއްދުންތައް ނުގެނެސްދެވޭތީ ސޮނީން ޓީވީން އެ ޗެނެލުން ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ދެ ސިލްސިލާއެއް އަލުން މިރެއިން ފެށިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 1
ސަލްމާން ކަރަންޓީނު ދިރިއުޅުން ކަލާޒް އަށް

އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާ އެކު، އޭނާގެ ޕޭންވޭލް ފާމް ހައުސް އަށް ދިޔަތަނާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަހީނެވެ. އެތަނަށް ދިޔައީ ހަގު އަންހެން ކޮއްކޮ އަރުޕިތާ ޚާނާއި އެކްޓަރު އާޔުޝް ޝަރުމާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާހިލް ޝަރުމާގެ ހަތަރު ވަނަ އުފަން ދުވަސް މާޗް މަހުގެ 30...

29 މެއި

May 29, 2020 2
ބަންދުވެފައި ތިބި މީހުން އުފުލައިދީ ސޯނޫ ލޯބި ހޯދައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވި އެއް ބަޔަކީ އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަޒީފާ އަށް ދާ މީހުންނެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ސަލްމާންގެ އިތުރު ލަވައެއް

އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން އަނެއްކާ ވެސް އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020
ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ޝޫޓިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ގަންގްބާއީ"

އިންޑިއާގައި މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުނަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ފަށާނެ ފިލްމަކަށް ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއަީ ކަތިއާވާޅީ" ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 1
މި ދަތި ހާލަތުގައި ބަދަހީވީ އާއިލީ ގުޅުން: އާޝާ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި މި ދަތި ހާލަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިވުން ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާޝާ ބޯސްލޭ ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތް ފަށަން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ހުއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މަސަައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މައި މަރުކަޒު މުމްބާއީ ވެސް ހިމެނޭ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އުދައްވު ތަކެތީ ވިދާޅުވެއްޖެ...

21 މެއި

May 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަން ހުއްދަ އަށް އެދެފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އޮންނަ އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވެސްޓަން އިންޑިއާ ސިނެ އެމްޕްލޮޔީސް (އެފްޑަބްލިއުއައިސީއީ) އިން އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އުދައްވު ތަކެރީ އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ހިންދީ ސިނަމާ ދިވާލީ އަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި، ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައި ވިޔަސް، މިހާރު މި އަހަރުގެ ދިވާލީގައި ފިލްމުތައް ސިނަމާތައް ގެނައުމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 10 އަލުން ސޮނީ ޓީވީ އަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ ހެދި އިންޑިއާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި، ޓީވީ ޗެނެލްތަކުން ވެސް އާ ޝޯތަކެއް ނުގެނެސްދެވޭތީ ސޮނީ ޓީވީން އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 އަލުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.