24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 8
ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ނަމޫނާ ބައެއް ނޫން: ސާރާ

ފިލްމުތައް ކުޅުމަކީ އެކްޓަރުން ރޯލް މޮޑެލުންގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" މި އަހަރުގެ ޖޫން 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނާނެ މައިގަނޑު އަނެއް ތަފާތަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ގިނަކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތައް އަބަދުވެސް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް އިން ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 22 ގައި ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޝޯގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
އާ ދެ ފިލްމަކަށް އެބަ ވާހަކަ ދައްކަން: ސައިފް

ސައިފް އަލީ ޚާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދެ ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުތައް ހުށަހެޅިކަން އޭނާ ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 1
އަޖޭގެ 100 ވަނަ ފިލްމަށް 200 ކްރޯޑް

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ 100 ވަނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ)" އަށް އިންޑިއާ އިން ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "ޖުންދު" އަންނަ މެއި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އާ ފިލްމު "ލަވް އާޖް ކަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅޭ ފިލްމު "ހެޕީ، ހާޑީ އެންޑް ހީރު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ މި އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ތުރިލާ "މަލަންގް" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
ސާރާ އާއި އިބްރާހީމް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދޮށީ ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާނާއި އިބްރާހީމް އަލީ ޚާންް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 1
ހަގު އެކްޓަރުންނާ އެކު ވެސް ފިލްމު ކުޅޭނަން: ކަރީނާ

ބަތަލާއިންނަށް ވުރެ އުމުރުން ހަގު އެކްޓަރުންނާ އެކު ފިލްމު ކުޅުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ބަޔަކު މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ހަދައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމުގެ ނަން އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
އަންނަ މަހު ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

މިއީ، ބޮލީވުޑަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމަކާއި ކްރިޓިކުންގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު އޮހުނު އެތައް ފިލްމެއް ވެސް މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަށް އައިސްފައިވެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު "ލަވްޔާތުރީ" އިން ބޮލީވުޑަށް މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުވި އެކްޓަރު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ފިލްމު "ޕަންގާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

December 23, 2019
ސާރާ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް: ވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާނަކީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ބަތަލާއެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަށް ވަރުން ދަވަން ބުނެފި އެވެ.